האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

ביקורת המקרא הולהויזנית 6. – קדמות ואיחור של ספרים בעיני הביקורת

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

2) קביעת היחס בין המקורות.

התעלמות ממקורות קדומים המשתמשים ב’מאוחרים’ להם.

התוכן של חוקי התורה, בספורים, במוסרים, ובחוקים, בולט ומשפיע בכל ספרי הנביאים מהראשון ועד האחרון (ראה “תורה משמים” פרק 7 פירוט לפי סדר ההיסטוריה בכל הדורות שממתן תורה ועד זכריה).

בראשית א ב (תהו ובהו) ירמיה ד כג

בראשית א ב (תהו ובהו) ישעיה לד י

בראשית א י  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

בראשית ב (גן עדן) יואל ב ג

בראשית ב (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

בראשית ב ח (גן עדן) יחזקאל לא י

בראשית ג ו (חטא אדה”ר) ישעיה מג כז

בראשית ד כ (שירת למך) ישעיה לב ט

בראשית ד כג (שירת למך) ישעיה כח כג

בראשית ו ו (מדור המבול) יחזקאל ח יז

בראשית ז יא (ארובות השמים) ישעיה כד יח

בראשית ט ה (דרישת הדם) שמואל ה יב

בראשית ט טו (השבועה לנח) ישעיה נד ט

בראשית טו  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

בראשית טו ז  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

בראשית טו ז (פדיה מאור) ישעיה כט כב

בראשית י י (נמרוד) מיכה ה ה

בראשית יא כו (תולדות אברהם) יהושע כג

בראשית יב ח (דרך הכיבוש) יהושע ז ב

בראשית יב יג יז יב (ברכת אברהם ושרה) ישעיה נא ב

בראשית יג יז (תולדות אברהם) יהושע כג

בראשית יז  (אברהם ויעקב ישראל) ישעיה סג טז

בראשית יז ה  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

בראשית יז ה (מילה) שמואל ש”ב א כ

בראשית יז יא (מילה) יהושע ה ב

בראשית יז יא (מילה) יחזקאל כח י

בראשית יז כא (תולדות אברהם) יהושע כג

בראשית יז לא (מילה) שמואל יז לו

בראשית יז לא (מילה) שמואל יח כה

בראשית יז לא (מילה) שמואל לא ד

בראשית יח ד (הכנסת אורחים) שופטים יט ה- כב

בראשית יח יא (בשורת הבן) מלכים ד טז

בראשית יח לב (פניה לה’) שופטים ו לט

בראשית יח (מעשי סדום) שופטים יט ט והלאה

בראשית יט’ (סדום ועמורה) ירמיה כג יד

בראשית יט (רשעת סדום) ישעיה א י

בראשית כב טז (שבועה לאברהם) מיכה ז כ

בראשית כב (יצחק ויעקב) עמוס ז ט, ז טו

בראשית כב י (תולדות אברהם) יהושע כג

בראשית כד כה (הכנסת אורחים) שופטים יט יט

בראשית כד כז (ברכה) רות ב כ

בראשית כה כו (יעקב ועשיו בבטן) הושע יב ד

בראשית כה כו (תולדות אברהם) יהושע כג

בראשית כו’ כז’ (מדוע באתם) שופטים יא’ ז’

בראשית כז כט (בריחת יעקב לארם) הושע יב יג

בראשית כח ד (ברכת אברהם) יחזקאל לג כד

בראשית כט לא (בטויי האבות) שמואל ה יא

בראשית כט לב (ראה בעניי) שמואל טז יב

בראשית לב יג (מספר בנ”י) הושע ב א

בראשית לב כה (מאבק עם האיש) הושע יב ד

בראשית לב כט (שינוי שם יעקב) מלכים יז לד

בראשית לב כט (שינוי שם יעקב) מלכים יח לא

בראשית לב ל (שאלה למלאך) שופטים יג יח

בראשית לב לא (פנים אל פנים) שופטים ו כב

בראשית לג יט (עצמות יוסף וקבורתם) יהושע כד

בראשית לד (עשיו ויעקב) עמוס א ח

בראשית לד ז (בטויי האונס) שמואל יג יב

בראשית לד ז (נבלה) שופטים כ י

בראשית סרת אלהי נכר) שופטים י טז

בראשית לה ב (הסרת אלהי נכר) שמואל ז ג

בראשית לה ד (הסרת אלהי נכר תחת האלה) יהושע כד

בראשית לה טו (קריאת בית אל) הושע יב ד

בראשית לה יח (בטויים מבראשית) שמואל ד כ

בראשית לה כ (קבורת רחל) שמואל י ב

בראשית לה כח (שם חברון) יהושע יד ז

בראשית לח כט (פרץ בן תמר) רות ד יב

בראשית לט ט ועוד (לשונות בראשית) שמואל יג יט

בראשית מו ח  (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

בראשית מח כ (ברכת אפרים) ירמיה כט כב

בראשית מט י, יד, טו, כב (כנויי השבטים מברכות יעקב) שופטים ה

בראשית מט כד (מברכת יעקב) ישעיה מט כו

בראשית נ ח (בית יוסף) שמואל יט יז

שמות ב א, לג יט (הר ה’ חורב והמערה) מלכים יט ח

שמות ב כג (קורות ישראל במצרים) שמואל יב ו

שמות ג ה (של נעלך) יהושע ה יד

שמות ג ז (צורת הבשורה) שמואל ט טז

שמות ג טז (ברית האבות) ירמיה לג כו

שמות ד (מכות מצרים) שמואל ד י

שמות ד ב (נער ישראל) הושע יא י

שמות ו ו (מתיאורי יצי”מ) מלכים יז לו

שמות ו ז (הבטחות התורה) יחזקאל כ מב

שמות ו ז (נשיאת היד) יחזקאל כ ה

שמות ו ח  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות ו כ  (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

שמות ח יא י ב (הכבדת לב פרעה) שמואל ו ו

שמות ט ו (מכת דבר) חבקוק ג ה

שמות י א (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

שמות י ט (הליכה בצאן ובקר) הושע ה ו

שמות יא ו (לא יחרץ) יהושע י כא

שמות יב (מנין ליצי”מ) מלכים ו א

שמות יב יח (תאריך הפסח) יהושע ה י

שמות יב א (מנין מניסן) ירמיה לו כב

שמות יג ב (בכור בהמה) נחמיה י לז

שמות יג יב (פטר רחם) יחזקאל כ כד

שמות יג יד, יב כו (כי ישאלך) יהושע ד ו

שמות יג יט (עצמות יוסף וקבורתם) יהושע כד

שמות יג כא (עמוד הענן והאש) ישעיהו ד ה

שמות יד ט (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

שמות יד טז  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות יד י  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות יד י (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

שמות יד יג (ישועת ה’) שמואל יב טז

שמות יד כא (בקיעת הים) ישעיה סג יב

שמות יד כג (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

שמות יד כט (קרי”ס) ישעיה יא יא

שמות יד ל (צורת התשועה) שמואל יד כג

שמות טו (קרי”ס) ישעיה נא י

שמות טו (קרי”ס) נחום א ד

שמות טו  (נביא המוציא ממצרים) הושע יב יד

שמות טו ( נפלאות יצי”מ) מיכה ו טז

שמות טו (הוביש ה’ מי ים סוף מפנינו) יהושע ד כב

שמות טו (יציאת מצרים) שמואל א ח

שמות טו (נסי יצי”מ) שופטים ב ו

שמות טו (נפלאות יציאת מצרים) שופטים ו יג

שמות טו יט (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

שמות טו ב (שירת הים) ישעיה יב ב

שמות טו ה  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות טו ח (הליכה בתהומות) ישעיה סג יג

שמות טו יד, במדבר כב א (תגובת העמים) חבקוק ג ז

שמות טו כה (מעשי ה’) יהושע כד

שמות טז (יציאת מצרים ובאר מרים) ישעיה מח כ

שמות טז לה (ארבעים שנות המדבר) יהושע ה ו

שמות יח ג (גרשם בן משה) שופטים יח ל

שמות יח יא  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות יט ו (ממלכת כהנים) ישעיה סא ו

שמות יט יט (דיבור ה’) יחזקאל י ח

שמות יט כ (ערפל מ”ת) שמואל כב י

שמות יט כב (פרץ ה’) שמואל ו ח

שמות כ  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות כ א (י’ הדברות) הושע יג ד  – הושע ד ב

שמות כ ב (דברה ראשונה) שופטים ו ה

שמות כ (הברית שנכרתה ביציאת מצרים) חגי ב ה

שמות כ (כריתת ברית במדבר) הושע יג ד

שמות כ (לוחות הברית בארון) מלכים ח ט

שמות כ (מתן תורה על הר סיני) שופטים ה ה

שמות כ ב (מעשי ה’) יהושע כד

שמות כ ה, לד ו (מדות ה’) נחום א ב

שמות כ ו (השבת) ירמיה לב יח

שמות כ ט (איסור מלאכה בשבת) עמוס ח ד

שמות כ ט (שבת) נחמיה י לב

שמות כ כ (דין המזבח) עזרא ג ב

שמות כא ב (שילוח עבדים) ירמיה לד יג

שמות כא יד (מעם מזבחי) מלכים ב כח

שמות כא לז’ (תשלומי ד’ וה’) שמואל יב ז

שמות כב (השכנת אהל מועד) יהושע יח א

שמות כב (עדות על המשכן ואהל מעד) שמואל ו ז

שמות כב א (בא במחתרת) ירמיה ב לד

שמות כב כה (איסור חבול) עמוס ב ח

שמות כב כה (דין חבול) יחזקאל יח יב

שמות כב כח (בכור אדם) נחמיה י לז

שמות כג גט (אי גירוש בב”א) שופטים ב ג

שמות כג טו (שבעת ימים) עזרא ו כב

שמות כג יא (שמיטת קרקע) נחמיה י לב

שמות כג יג (אזהרות דברים) יהושע כג

שמות כג יג (הסרת שמות ע”ז) הושע ב יט

שמות כג יז (ראיית פנים) ישעיה א י

שמות כג יט (בכורים) נחמיה י לו

שמות כג יט (ראשית בכורים) יחזקאל כ לט

שמות כג יט (ראשית בכורים) יחזקאל מד ל

שמות כג כד (אזהרת עכו”ם) מלכים יז לה

שמות כג כח (שני מלכי האמורי) יהושע כד

שמות כד יב (כתיבת התורה) מלכים יז לז

שמות כה ח (ושכנתי בתוכם) מלכים ו יב

שמות כז כ (דין המנורה) שמואל ג ג

שמות כח א (בחירת אהרן) שמואל ב כח

שמות כח יב (דין האפוד) שמואל יד ג

שמות כח יז (אבני החשן) יחזקאל כח יג

שמות כח ל (אורים ותומים) שמואל יד לא

שמות כח מ (בגדי כהונה) יחזקאל מד יח

שמות כד יז (אופן המשפט) ישעיה נ ה

שמות כט לט (תמיד) יחזקאל מו יג

שמות כט מ, ויקרא ב יג (פרטי נסכים ודין מלח) עזרא ו ט

שמות כט מא (מנחת הבקר) מלכים מלכים ב’ ג יז

שמות ל ז (דין קטורת) שמואל ב כח

שמות ל טו (מחצית השקל) נחמיה י לג

שמות ל יב (איסור מנין) שמואל כד א

שמות ל יג (דין הכופר) מלכים יב ה

שמות ל כ (התקדשות לזבח) שמואל טז ה

שמות ל לד (מסממני הקטרת) ישעיה מג כו

שמות ל לד (סמני הקטרת) ירמיה ו כ

שמות ל לד (סמני הקטרת) ירמיה יז כו

שמות לא טז (ברית השבת) ישעיה כד ו

שמות לא יב (אות השבת) יחזקאל כ יב

שמות לא יב (כבוד השבת) ישעיה נח יג

שמות לא יב (מצות השבת) ישעיה נו יד

שמות לב ד  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות לב ח’ (הפרת הברית) שופטים ב טו והלאה

שמות לב ח (חטא העגל) מלכים יב כח

שמות לב ט  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

שמות לב י (בקשת הסליחה) יחזקאל כ כא

שמות לב יא (אופן בקשת סליחה) מלכים יג ו

שמות לב יא (סליחת ה’) ירמיה כז יט

שמות לב לד (יום פקדי) עמוס ג יד

שמות לג כ (ראיית ה’) שופטים ו כב

שמות לד ז (מדות ה’) ירמיה מו כח

שמות לד יב (נתיצת מזבחות) שופטים ב ב

שמות לד כ (עליה לרגל) ישעיה לג כ

שמות לד כג (עליה לרגל) יחזקאל לו לח

שמות לד כד, דברים טז יז (עליה לרגל ומתנות) שמואל א ג

שמות לח ל (מזבח הנחשת) יחזקאל ט ב

שמות לט לו (לחם הפנים) נחמיה י לג

שמות לט לו (לחם הפנים) שמואל כא ז

שמות מ לד, כד טו, כ יז (צורת השכנת השכינה) מלכים ח י

ויקרא א וב’ (חטאת עולה ומנחה) יחזקאל מה יז

ויקרא א ג (עולות וחלב) ישעיה א יא

ויקרא א ג ג א (עלות ושלמים) שמואל כד כה

ויקרא א ג, ג א (עולה ושלמים) שמואל ו יב

ויקרא א ג, ג א (עולה ושלמים) שמואל י ח

ויקרא א ג, ג א (עולה ושלמים) שמואל יג ט

ויקרא א ג, דברים לג י (עולה וכליל) שמואל ז ט

ויקרא א יג (ריח ניחוח) יחזקאל כ כח

ויקרא א יג (ריח ניחח) עזרא ו י

ויקרא ב יא (איסור חמץ) עמוס ד ה

ויקרא ב יג (דין מלח) יחזקאל מג כד

ויקרא ג א (שלמים) שמואל יא טו

ויקרא ג ט (הקרבת חלב) יחזקאל מד ז

ויקרא ד ג (פר תמים) יחזקאל מג כג

ויקרא ד יט (הקטרת החלב) מלכים ח סב

ויקרא ה ו, ויקרא כב טז (דיני האשם) ירמיה ב ב

ויקרא ו ד (השלכת הדשן לעמק) יחזקאל לא לט

ויקרא ו ו (אש תמיד) נחמיה י לה

ויקרא ז ג (הקטרת החלב) שמואל ב טז

ויקרא ז טז (ב’ ימי שלמים) שמואל כ כה

ויקרא ז טז (נדרים ונדבות) עזרא ג ה

ויקרא ז יג (חמץ בתודה) עמוס ד ה

ויקרא ז לב (השוק לכהן) שמואל ט כד

ויקרא יא ז, יא כט (מאכלות אסורות) ישעיה סה ד

ויקרא טו יג (טבילת נדה) שמואל יא ה

ויקרא טו יח (טומאת קריבה לאשה) שמואל כא ה

ויקרא טז ד (בגדי הקדש) יחזקאל מב יד

ויקרא י ט (איסור שתוי יין) שמואל א יד

ויקרא י ט (שתויי יין) יחזקאל מד כא

ויקרא יא’ (העופות הטמאים) ישעיה לד יא

ויקרא יא לב (טומאת כלים) שמואל כא ו

ויקרא יא מה ,דברים כט ד (פירוט על יצי”מ) עמוס ב יב

ויקרא יא מז דברים יז ח (משפט הכהנים) יחזקאל כב כו

ויקרא יג מה (דין המצורע) מיכה ג ו

ויקרא יג מה (הרחקת מצורע) מלכים ז ג

ויקרא יז יג (כסוי הדם) יחזקאל כד ז

ויקרא יח ה  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

ויקרא יח ה (וחי בהם) יחזקאל כ יא

ויקרא יח ז (אסור אשת אב) יחזקאל כב י

ויקרא יח כט (מפרשת עריות) יחזקאל יח יג

ויקרא יט יב (שקר בשם) זכריה ה ד

ויקרא יט כו (אכילה על הדם) יחזקאל לג כה

ויקרא יט כו (אכילה על הדם) שמואל יד לג

ויקרא יט לו (מאזני צדק) יחזקאל מה י

ויקרא כ ג (חלול ה’ בעריות) עמוס ב ז

ויקרא כ ו (כרת) יחזקאל יד ח

ויקרא כ י (נדה) יחזקאל יח ו

ויקרא כ יא (מענשי עריות) יחזקאל יח יג

ויקרא כ יח (אסור א”א) יחזקאל יח ו

ויקרא כ כו (הבדלת ישראל) מלכים ח מג

ויקרא כ כז (מות לאוב וידעוני) שמואל כח ט

ויקרא כא א (טומאת כהן למשפחתו) יחזקאל מד כה

ויקרא כב ז (נישואי כהונה) יחזקאל מד כב

ויקרא כב ח (נבלה וטרפה) יחזקאל מד לא

ויקרא כב ח. ויקרא ז יח. (נבלה ופגול) יחזקאל ד יד

ויקרא כב לב (חילול ה’) יחזקאל כ לט

ויקרא כג ה (זמן הפסח) עזרא ו יט

ויקרא כג י (דין הראשית) ירמיה ב ב

ויקרא כג יד (אכילת חדש) יהושע ה יא

ויקרא כג יח (מנחתת ונסכיהם) מלכים טז טו

ויקרא כג יט (שעיר החטאת) יחזקאל מג כב

ויקרא כג כב (לקט ושכחה) רות ב טו

ויקרא כג לד (חג הסכות) עזרא ג ד

ויקרא כג לו (דין עצרת) נחמיה ח יז

ויקרא כג לח (מתנות נו”נ) יחזקאל כ כד

ויקרא כג מ (בדית חג חילופי) מלכים יב כח

ויקרא כג מ (דיני סוכות) נחמיה ח יד

ויקרא כג מא (חג סכות) יחזקאל מה כה

ויקרא כג מא (ציווי הסוכות) מלכים ח ב, סה

ויקרא כג מב (ישיבה בסוכות) הושע יב י

ויקרא כד טו (עונש המקלל) מלכים כא יג

ויקרא כד י (מקום הסקילה) מלכים כא יג

ויקרא כה (גאולת שדות) רות ג יב

ויקרא כה (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

ויקרא כה ט (שופר היובל) יהושע ו יד

ויקרא כה י (שנת היובל) יחזקאל מו יז

ויקרא כה יז (אסור אונאה) יחזקאל יח ז

ויקרא כה לו (אסור רבית) יחזקאל יח ח

ויקרא כה לו (אסור רבית) יחזקאל כב י

ויקרא כה מב (איסור עבדות בישראל) מלכים ט כב

ויקרא כה מו (רדיה בפרך) יחזקאל לד ב

ויקרא כה מט (גאולת שדות) ירמיה לב ח

ויקרא כו א (חוקי ה’) יחזקאל יח ט

ויקרא כו א (עם סגולה) יחזקאל לו כז

ויקרא כו ג (מתוך הברכות) מלכים ו יב

ויקרא כו ד (מן הקללות) יחזקאל לד כז

ויקרא כו ו (מן הברכות) יחזקאל יד יז

ויקרא כו ו (מן הקללות) יחזקאל לד כה

ויקרא כו טו (מאיסת החוקות) יחזקאל כ טז

ויקרא כו טז (מתוך הקללות) שמואל ב לג

ויקרא כו יב (עם סגולה) ירמיה ז כב

ויקרא יט יב (ולא תשבעו) הושע י ד

ויקרא כו כט (מן הקללות) ירמיה יט ט

ויקרא כו ל (מן הקללות) יחזקאל ו ד

ויקרא כו לד (גזרת הגלות) נחמיה א ז

ויקרא כו מד (לא תופר הברית) שופטים ב א

ויקרא כז ב (דין ערכין) מלכים יב ה

ויקרא כז כא (חרם לכהן) יחזקאל מד כט

ויקרא כז כט (דין חרם אדם) שמואל יד מה

ויקרא כז כט (חרם מן האדם) שופטים יא לה

ויקרא כז ל (מעשר בהמה) עמוס ד ה

ויקרא ל ט (מן הקללות) יחזקאל ד טז

במדבר א כט (שאלת האו”ת) שמואל כח ו

במדבר א נ (הפקדת הלויים) עזרא ו יח

במדבר ה ב (טומאת מת) חגי ב יב

במדבר ו (דין הנזיר) עמוס ב יב

במדבר ו ג (דין הנזיר) שופטים יג ד

במדבר ו ה (דין הנזיר) שמואל א יא

במדבר ז פד (קרבנות חנוך) עזרא ו טז

במדבר ז פז (קרבנות חינוך) עזרא ח לה

במדבר ז פט (דיבור בין הכרובים) שמואל ד ד

במדבר ט ו (טומאת מת) עזרא ו כ

במדבר י י (חגים ור”ח) הושע ב יב

במדבר י י (חדש ושבת) מלכים ד כג

במדבר י י (חצוצרות) עזרא ג י

במדבר י י (נגינה בחג) ישעיה ל כט

במדבר י י (עצרת ר”ח) ישעיה א יג

במדבר י כט (חובב חותן משה) שופטים ד י

במדבר י לב (טובת יתרו) שמואל טו ו

במדבר יד ד  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

במדבר יד יד  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

במדבר יד יח  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

במדבר יד יח (מדות ה’) יונה ד ב

במדבר יד יח (מדות ה’) נחום א ג

במדבר יד יח שמות לד לו (מדות ה’) יואל ב יג

במדבר יד כא (כבוד ה’) ישעיה ו ג

במדבר יד לד (יום לשנה) יחזקאל ד ו

במדבר יד כד(מעשי המרגלים) יהושע יד ז והלאה

במדבר טו כא (חלה) נחמיה י לח

במדבר טו כא, דברים כו ב (מתנות הראשית) שמואל ב כט

במדבר טו לב (מעשה המקושש) יחזקאל כ יג

במדבר טז טו (חמור מי לקחתי) שמואל יב ג

במדבר טז כא (דין החלה) יחזקאל מד ל

במדבר טז כב (מעשה פעור) יהושע כב יז

במדבר יח (מדות ה’) ירמיה כה כט

במדבר יח ז (הזר הקרב) נחמיה ו יא

במדבר יח ט (אכילה מקה”ק) עזרא ב סג

במדבר יח יב (דגן תירש) נחמיה י לח

במדבר יח כא (מעשר ראשון) נחמיה י לח

במדבר יח כו (מעשר שני) נחמיה י לט

במדבר יט יד (טומאת מת) מלכים כג יד

במדבר יט כב (טומאת אוכל) חגי ב יב

במדבר כ יד (מלאכים מקדש) שופטים יא טז

במדבר כא א (המלחמה בחרמה) שופטים א טז

במדבר כא ט (נחש הנחשת) מלכים יח ד

במדבר כא כא (ירושת סיחון) שופטים יא כא

במדבר כא כח (גורל חשבון) ירמיה מח מה

במדבר כב ד (אירועי עבר הירדן ומעשה בלעם) יהושע כד

במדבר כב ד (עצת בלק) מיכה ו ה

במדבר כב כד (מעשה בלק) שופטים יא כה

במדבר כג יא (אירועי עבר הירדן ומעשה בלעם) יהושע כד

במדבר כג יט (משירת בלעם) שמואל טו כט

במדבר כד יז (גורל מואב) ירמיה מח מה

במדבר כה ג (הצמדות לפעור) הושע ט א

במדבר כה יא (פנחס בן אלעזר) שופטים כ כז

במדבר כו לד, כז א (בנות צלפחד) יהושע יז ג

במדבר כו נה (חלוקה בגורל) יהושע יט נא

במדבר כז יז (תיאור ישראל) מלכים כב יז

במדבר כז כא (אורים ותמים) עזרא ב סג

במדבר כח ב (לחמי) יחזקאל מד ז

במדבר כח ו (מ’ שנות מדבר) עמוס ה כה

במדבר כח ז (דין נסכים) הושע ט ד

במדבר כח י (עלת שבת ור”ח) נחמיה י לג

במדבר כח יא (קרבן ר”ח) עזרא ג ה

במדבר כח יא (קרבן ר”ח) שמואל כ ה

במדבר כח יז (דיני פסח) יחזקאל מה כא

במדבר כח כג (עולת הבוקר) מלכים טז טו

במדבר כח כג, שמות כט לט (התמיד) עזרא ג ג

במדבר כח לא (עולת התמיד) נחמיה י לג

במדבר כט א (קדושת ר”ה) נחמיה ח ב

במדבר כט יג (קרבנות החג) עזרא ג ד

במדבר לא טז (מעשה פעור) יהושע כב יז

במדבר לב ח (מעשי המרגלים) יהושע יד ז והלאה

במדבר לג נה (החשש מאי הורשה) שופטים ב ג

במדבר לד א (הגבולות) יהושע טו ג

במדבר לה י,כה (דיני ערי מקלט) יהושע כ א

במדבר לה כד (משפט עם גואל הדם) שמואל יד יא

במדבר לו ט (איסור הסבת נחלה) מלכים כא ג

דברים א י  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

דברים א כח (מעשי המרגלים) יהושע יד ז והלאה

דברים א ל (תיאורי יציאת מצרים) יהושע כד

דברים ב ה (נחלת עשיו) יהושע כג

דברים ב ט (הסבת מואב) שופטים יא יח

דברים ג ח (שני מלכי האמורי) יהושע כד

דברים ג יב (ירושת ראובן וגד) יהושע יב ה

דברים ג יח (מעשה בני גד) יהושע א ד

דברים ג כב (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים ד טו (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים ד יב (כינוי המקדש) מלכים יד כא

דברים ד כט (אופן התשובה) ירמיה כט יב

דברים ד לד (ממוסרי דברים) שמואל ז כג

דברים ד לט (יחוד ה’) יהושע ב ט

דברים ד מז, לא ד (מלחמות סיחון ועוג) יהושע ב ט

דברים ד מז, לא ד (ספור מלכי האמורי) יהושע ט ט

דברים ה ט (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים ה יד (דין השבת) ירמיה יז כא

דברים ו ה (מלשון ק”ש) מלכים כג כה

דברים ו יא  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

דברים ו טז (לא תנסו) ישעיה ז יב

דברים ז ג (איסור חיתון) נחמיה י לא

דברים ז ג (לא תתחתן בם) עזרא ט ב

דברים ז ג (נשואי ערלים) שופטים יד ג

דברים ז ד (ציטוט איסור חיתון) מלכים יא א

דברים ז ט (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

דברים ז ט (מדות ה’) נחמיה א ה

דברים ז טז (אזהרות דברים) יהושע כג ו והלאה

דברים ז כג (החיאת נשמה) יהושע יא טו

דברים ח ד  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

דברים ח ח (ז’ המינים) יואל א י

דברים ח ח (שבחי א”י) מלכים יח לב

דברים ח יח (הבטחות דברים) ירמיה יא ה

דברים ט כד (ממרים הייתם) הל ט

דברים ט כו (פסוקי יצי”מ) נחמיה א י

דברים ט כט (מתיאורי דברים) מלכים ח מב

דברים י ח (נשיאת הארון) יהושע ב ג

דברים י יב (מוסרי דברים) יהושע כב ד והלאה

דברים י יג (עיקר התורה) מיכה ו ח

דברים י יד  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

דברים יא ד והלאה, דברים לא ו’, לא כד (הבטחות על הכיבוש) יהושע א א והלאה

דברים יא ז (מעשה ה’) שופטים ב לז

דברים יא ח (מוסרי דברים) עזרא ט ב

דברים יא ט (הבטחת הארץ) ירמיה לב כב

דברים יא ט (שבועת הארץ) ירמיה יא ה

דברים יא טז (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים יא טז (מתוך והיה אם שמוע) מלכים ט ו

דברים יא יג (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים יא יג (אם שמוע) זכריה ו טו

דברים יא כב (מוסרי דברים) יהושע כב ד והלאה

דברים יא כג (אזהרות דברים) יהושע כג ו והלאה

דברים יב א (לעשות כל הימים) מלכים יז לז

דברים יב ב (מתוכחות דברים) מלכים יד כג

דברים יב ה (המקום אשר יבחר) יהושע ט כג

דברים יב ה (מקום הבחירה) נחמיה א ט

דברים יב י ב (עליה לרגל) מלכים ח סה

דברים יב כח (ממוסרי דברים) ירמיה ז כב

דברים יב ל (אזהרות דברים) יהושע כג ו והלאה

דברים יג ה (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים יג ו (מבית עבדים) מיכה ו ג

דברים יג יח (נתינת רחמים) ירמיה מב יב

דברים טו ב (שמיטת כספים) נחמיה י לב

דברים טו ה (אסור הבמות) הושע ה ב

דברים טו ה (אסור הבמות) הושע ח יא

דברים טו ה (אסור הבמות) הושע י ח

דברים טו כ (סוכות) זכריה יד טז

דברים טז ג (היציאה בחפזון) ישעיה נב יב

דברים טז ה (אסור הבמות) עמוס ה ה

דברים טז ה (אסור הבמות) עמוס ז ט

דברים טז ז (ופנית בבקר) שמואל א א ט

דברים טז ז (ופנית בבקר) עמוס ד ה

דברים טז יח (דין השוטרים) יהושע ב ג

דברים טז יח (משנה שכר) ישעיה טז יד

דברים טז יט (אסור הטית משפט) שמואל ח ג

דברים טז כב (איסור מצבה) מיכה ד יב

דברים טז כב (אסור מצבה) הושע י א

דברים יז ו (אופן המשפט) מלכים כא ט

דברים יז ז (איסור ריבוי נשים) מלכים יא א

דברים יז טז (איסור סוסים) שמואל ח ד

דברים יז טז (ריבוי סוסים וכסף) ישעיה ב ז

דברים יז יד (מלך ככל הגויים) שמואל ח ה

דברים יח ב (איסור מעונן וכישוף) מיכה ד יב

דברים יח ב (נחלת הלוי) יהושע יג לג

דברים יח ב (ציווי לפי חרב) יהושע יא יג

דברים יח ג (משפט הכהנים) שמואל ב יג

דברים יח י (העברה באש וניחוש) מלכים כא ו

דברים יח י (מעביר באש ומעונן) מלכים יז יז

דברים יח כ (מתנבא מה שלא שמע) זכריה יג ג

דברים יט ג (דיני ערי מקלט) יהושע כ א

דברים יט ה-ו (דיני ערי מקלט) יהושע כ א

דברים יט יד (הסגת גבול) הושע ה י

דברים כ ו (דין עורכי המלחמה) שופטים ז ג

דברים כ טז (איסור החיאת נשמה) יהושע יא טו

דברים כא כג (הלנת תלוי) יהושע י כז

דברים כב א (השבת אבדה) יחזקאל לד ב

דברים כב א (ספר כריתות) ישעיה נא א

דברים כג ד (איסור עמוני) נחמיה יג א

דברים כג י (אסורי חיתון) איכה א י

דברים כג יא (ציטוט דין בע”ק) שמואל כ כה

דברים כג יח (אסור קדש) מלכים טו יב

דברים כג כב (לא תאחר) נחום ב א

דברים כד א (דין החזרת גרושה) ירמיה ג א

דברים כד ג (ספר כריתות) ירמיה ג ח

דברים כד ד (אשה שנטמאה מאחר) שמואל כ ג

דברים כד טז (דין המתת בן על אב) מלכים יד ב

דברים כה א (הצדקת צדיק) ישעיה ה כג

דברים כה א, יט יז (אופן המשפט) ישעיה נ ה

דברים כה ה (דין היבום) רות ד ב, טו,

דברים כה יז (מעשה עמלק) שמואל טו ב

דברים כה יט (הברית שבדברים) שופטים ב יב והלאה

דברים כו ג (דיני ערי מקלט) יהושע כ א

דברים כו ז  (ההיסטוריה של העם) נחמיה ט

דברים כו ח (עם סגולה) ירמיה לב כ

דברים כו יד (דין לחם אונים) הושע ט ד

דברים כו יז (דרכי ה’) מלכים א’ ב ג

דברים כז ג (מזבח הר עיבל ודיניו) יהושע ח ל והלאה

דברים כז ה (איסור הנפת ברזל) מלכים ו ז

דברים כח יד (אזהרות דברים) יהושע כג ו והלאה

דברים כח כב (מן הקללות) עמוס ד ט

דברים כח כה דברים כח לז (מן הקללות) ירמיה כד ט

דברים כח כו (מן הקללות) ירמיה יט ז

דברים כח לז (מתוך הקללות) מלכים ט ז

דברים כח לז (עת פקודה) ירמיה מו כא

דברים כח מח (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים כח מט (משל הנשר) ירמיה מח מ

דברים כח מט (משל הנשר) ירמיה מט כב

דברים כח נא (מן הקללות) יואל א י

דברים כח נב (הפרת הברית) שופטים ב טו והלאה

דברים כח נג (מן הקללות) ירמיה יט ט

דברים כח (נבואות החרבן בתורה) איכה ב יז

דברים כח מט (משל הנשר) הושע ח א

דברים כט (ממרים) יחזקאל כ כא

דברים כט ב (מעשי ה’) יהושע כד

דברים כט ז (משירת האזינו) ירמיה כא ה

דברים  כט ז (ירושת ראובן וגד) יהושע יב ה

דברים כט יב, לב כב (חרון האף) שמואל כב ט

דברים כט’ כ’ כד’ (הברית שבדברים) שופטים ב יב והלאה

דברים כט כב (אדמה וצבויים) הושע יא ח

דברים כט כב (כמהפכת סדום) ירמיה מט יח

דברים כט כב (כמהפכת סדום) ישעיה יג כ

דברים כט כב (מן הקללות) עמוס ד יא

דברים כט כד (משירת האזינו) ירמיה כב ח

דברים כט כד (מתוך הקללות) מלכים ט ח

דברים ל א (הברכה והקללה על הר עיבל) יהושע ח ל והלאה

דברים ל ב (תשובה עד ה’) הושע יד א

דברים ל ג (קיבוץ גלויות) ירמיה כט יד

דברים ל ד (קיבוץ גלויות) נחמיה א ח

דברים ל ט (קיבוץ גלויות) ירמיה לב לז

דברים לא טז (הפרת הברית) שופטים ב טו והלאה

דברים לא י (הקהל) נחמיה ח א

דברים לא (כתיבת התורה) הושע ח יב

דברים לא יג (מתוכחות דברים) מלכים ח מ

דברים לא יז (ואמר ביום ההוא) ישעיה כה ט

דברים לא יז, ישעיה ח יז (הסתר פנים) מיכה ג ו

דברים לא כה (נשיאת הלויים) שמואל טו כד

דברים לא’ כט’ (הברית שבדברים) שופטים ב יב והלאה

דברים לא כט (הפרת התורה) ירמיה לב כג

דברים  לב א (שירת האזינו) ישעיה א ב

דברים לב ב (הופעה מפארן) חבקוק ג ג

דברים לב ב (משירת האזינו) מיכה ה ו

דברים לב ה (אירועי עבר הירדן ומעשה בלעם) יהושע כד

דברים לב ז (משירת האזינו) ישעיה סג יא

דברים לב י (מציאתו במדבר) הושע ט א

דברים לב יג (הרכבת במות ארץ) ישעיה נח יד

דברים לב יד, לב ו, לב לה (משירת האזינו) ישעיה לד ו

דברים לב יט (אירועי עבר הירדן ומעשה בלעם) יהושע כד

דברים לב ל (אזהרות דברים) יהושע כג

דברים לב ל (מתוך הקללות) ישעיה ל יז

דברים לב’ לג’ (שירת האזינו) שמואל פרק כב’

דברים לב לו (משירת האזינו) מלכים יד כד

דברים לב לה (יום איד) ירמיה יח טו

דברים לב לט (משירת האזינו) הושע יג ד

דברים לב לט (משירת האזינו) ישעיה מג יא

דברים לב לט, לג יז (דרכי ה’) שמואל ב ב

דברים לג ב (הופיע מפארן) שופטים ה ד

דברים לג ב (מברכות משה) חבקוק ג ו

דברים לג ב (מהר פארן) ישעיה סג א

דברים לד יז (אלהים חדשים) שופטים ה ח

דברים פרק ו’ (נאום משה על יצי”מ) יהושע כד

כל האזכורים הרבים אלו נבחרו מתוך רמזים רבים אחרים שאינם מכריעים. ברור שאי אפשר להתעלם מן העובדה שהתורה משפיעה השפעה מכרעת על הנביאים, ולקבוע שהיא נכתבה לאחריהם, מבלי לתת הסבר מספיק לעובדה זו.

ספרי הנביאים שבכל הדורות גם מזכירים את התורה כספר:

יהושע: בעשרות מקומות כמפורט ב”תורה משמים” פרק 7.

שמואל: ב כב .

מלכים: ב ג, ט ד. ו יב. יא לג. וב’ י לא. יח ד. כא ח. כג כה. כז ז. יז לז. יז ז.

עמוס: ב ד

הושע: ד ז.

איכה: ב ט.

ישעיה: ב ב, א י, א יא-קרוא מקרא, ה כו, כד ו, ל ט, לד יא, מב כא מב ד, מב כד, נא ז

ירמיה: ב ח, ו יט, ח ח, ט יא, טז יא, יח ח, כו ד, לא לא, לב כג, מד כג.

יחזקאל: ה,ו, ז,כו, כ כד. לז כה.

זכריה: ז יב

חגי: ב ה

עזרא: ג ב, ו יח, ז ו, ז י והלאה.

נחמיה: א ז, פרק ח’ כולו. י ל. י לה. יג א.

זאת מלבד הזכרת הברית שנכרתה ביציאת מצרים ומתן לוחות הברית והתורה במדבר, במקומות רבים, המצויינים לעיל כפי סדר האירועים בתורה.

ספרי הנביאים גם הם היו בשימוש בכל הדורות, כפי שיעידו שימושי הנביאים בספרי קודמיהם:

יהושע ב יא (מדברי יהושע) מלכים ח כג

יהושע ו כו (קללת יריחו) מלכים יז לד

יהושע ח (מלחמת העי) עליו מיוסד כל שופטים כ

יהושע טו (סוף ימי יהושע) שופטים א

יהושע י יב (עמידת השמש)  חבקוק ג יא

יהושע כא מה (התגשמות ההבטחות) מלכים ח נו

יהושע כד (קבורת יהושע והמעשים) שופטים ב

יהושע פרק ט’ (פרשת הגבעונים) שמואל כא ב

שופטים (פרשיה שלמה מתוך שופטים ו ז והלאה) שמואל י יח

שופטים ב יב (תיאור ימי השופטים) מלכים יז טו

שופטים ב יד (מחזוריות החטא) נחמיה ט כו

שופטים ב יח (לחץ ותשועה) ישעיהו יט ח

שופטים ג (מלך מדין) חבקוק ג ז

שופטים ה ד (משדה אדום) ישעיהו סג א

שופטים ה ה (הרים נזלו) ישעיהו סג יא

שופטים ח תהלים פג י ש”א יב יא (יום מדין) ישעיהו ט ג

שופטים ט נ (מות אבימלך) שמואל יב כא

שופטים יג ה (דין הנזיר) שמואל א יא

שופטים יט’ (פילגש בגבעה) הושע ט ט

שופטים יט (פילגש בגבעה) הושע י ט

שופטים יט כט (ניתוח ושליחה לגבול ישראל) שמואל יא ז

שמואל השופט (משה ושמואל) ירמיה טו א

ש”א ב ה (שירת חנה) ירמיה טו ט

ש”א ב לא (ציטוט דברי איש האלהים) מלכים ב כז

ש”א ה ה (דילוג המפתן) צפניה א ט

ש”א ו’ (חרבן שילה) ירמיה ז יב

ש”א ו (חרבן שילה) ירמיה מד ו

ש”א ח ה (בקשת המלך) הושע ח ה

ש”א ח ו (מלך לשפטינו) הושע יג י

ש”א יב ו  (תקציר ההיסטוריה של השופטים) שופטים ד ב-י, ג-ז, פרק ו’ יא’

ש”א יב טו (עונש ההמראה) ישעיהו א כ

ש”ב ה ה (זמני מלוכת דוד) מלכים א ב י

ש”ב ה כ דב”א יד טז (נצחון בעל פרצים) ישעיהו כח כא

ש”ב ז כג (גוי אחד) יחזקאל לז כב

ש”ב ז תהלים קלב י (הבטחת דוד) מלכים ב ד

ש”ב ז יג (ציטוט נבואה) מלכים ה יט

ש”ב ז יד (ציטוט נבואה) תהלים פט

ש”ב ז יז (הבטחה לדוד) ישעיהו ט ו

ש”ב יט לב (ברזילי הגלעדי) עזרא ב סא

ש”ב כ (מעשי יואב) מלכים א א ב

תהלים פ (משל הגפן) ישעיהו ה

תהלים קלח א (הודו) עזרא ג יא

מ”א ב’ (נבואת בית דוד) ירמיה לג יח

מ”א ח כא (מצרים כור הברזל) ירמיה יא ג

מ”א ו (שלמה בונה הבית) עזרא ה יא

מ”א ט ח (קללת אדום) ירמיה מט יז

מ”א טז כ (קשר זמרי) מלכים ב ט לא

מ”א יא א (חטאי שלמה) נחמיה יג כו

מ”א יד ט (השלכת התורה) נחמיה ט כו

מ”א יד כג / מ”ב יז י (תיאור האשרים) יחזקאל כ כח

מ”א יט י (הריגת הנביאים) נחמיה ט כו

מ”ב יא יח (פקודת יהוידע) ירמיה כט כו

מ”ב יז (גיור הכותים) עזרא ד ב

מ”ב כה (חמס נבוכדנצאר) עזרא א ז

מ”ב ט כז (הריגת אחזיה) הושע א ד

עמוס א א (הרעש) זכריה יד ה

עמוס ד יג (במתי ארץ) מיכה א ג

עמוס ה כא (מאסתי חגיכם) ישעיהו א יד

עמוס ה כג (הסרת הזמרה) יחזקאל כו יג

עמוס ו ח, הושע ה ה (גאון יעקב וישראל) נחום ב ג

עמוס ט ב (משם אקחם) עובדיה א ג

הושע ד ג (אמללה הארץ) ישעיהו כד ד

הושע ה יד (ואין מציל) ישעיהו מג יא

הושע ט ה (ימי הפקודה) ישעיהו י ג

יואל א טו (יום ה’) ישעיהו יג ו

יואל א טו (נכרת מבית ה’) ישעיהו טז י

יואל ב ב (יום חשך) צפניה א טו

יואל ב ו (בושת העמים) נחום ב יא

יואל ג ה (בהר ציון) עובדיה א יח

יואל ד ג (שבי ירושלים) עובדיה א יא

יואל ד י (הכנת נשק) ישעיהו ב ד

ישעיה ב (פרק מקביל) מיכה ד

ישעיה ה א (ישראל ככרם) ירמיה ב ח

ישעיה טו ה, טז ו, טו ה, ז יא, טו ז, טו ב, כד יז (נבואות מואב) ירמיה מח

ישעיה יא ט (מלוי הדעת) חבקוק ב יד

ישעיה יג י (החשך בעולם) יחזקאל לב ז

ישעיה יג יז (בבל) ירמיה נא א

ישעיה כא ג (חלחלת מתניים) נחום ב יא

ישעיה כא ט (בבל) ירמיה נא ח

ישעיה כג טז (שירת צור) יחזקאל כו יג

ישעיה כד ד (אבל הפרות) יואל א י

ישעיה כו כא (יוצא ממקומו) מיכה א ג

ישעיה לד יד, יג כא (נבואות בבל) ירמיה נ לט

ישעיה לו ו (הסמכיה על מצרים) יחזקאל כט י

ישעיה נא א (איה ספר כריתות) ירמיה ג ח

ישעיה נב ז (רגלי מבשר) נחום ב א

ישעיה נט יח (בבל) ירמיה נא נו

ישעיה סג יט שופטים ה ה (הרים נזלו) חבקוק ג י

ישעיהו מז ח (תיאור אשור) צפניה ב טו

מיכה ג י (ציון בדמים) חבקוק ב יב

מיכה ג יב (ציטוט בציון המקור) ירמיה כו יז

צפניה ג יד (רינה בשכינת המלך) זכריה ט ט

חבקוק ב כ (ה’ בהיכלו) זכריה ב יז

חבקוק ב כ ישעיהו לד ו (מהיכל קדשו) צפניה א ז

עובדיה א יא (גלות ירושלים) נחום ג י

עובדיה א כל הפרק (נבואות אדום) ירמיה מט ז

[ירמיה משתמש רבות בלשונות קודמיו, ראה פירוט: תורה משמים פרק 7]

ירמיה ד כז (לא כלה) נחמיה ט לא

ירמיה ה כא  (עם סכל) יחזקאל יב ב

ירמיה יח יח (תפקיד הכהן והזקן) יחזקאל ז כו

ירמיה לא כח (משל אבות ובנים) יחזקאל יח ב

ירמיה פרק כג (משל הרועים) יחזקאל פרק לד

יחזקאל לג יא, לו לא, ירמיה לה ו (דברי “הנביאים הראשונים”) זכריה א ד

יחזקאל לד (נבואת הרועים) זכריה פרק י’ יא’

יחזקאל לו יז (טימוא הארץ) עזרא ט יא

יחזקאל לו יז (רוח ה’) חגי ב ה

איכה ה ז, איכה ב יז (זמם ה’) זכריה א ה

דברי הימים ב טו (מנבואת עזריה) ירמיה לא טו

דה”ב כ כו (עמק יהושפט) יואל ד ב

דה”ב כט, ש”ב כג א (דוד תיקן השירה) נחמיה יב מה

דה”י ב כ כ (נבואת יהושפט) ישעיהו ז ט

נבואות חגי וזכריה עזרא ה א

ציטוט מגלת היוחסין שבעזרא ב נחמיה ז ה

הזכרת עזרא הסופר נחמיה יב כו

ההתיחסות האגבית של כמה מן המבקרים לקטעים שונים, באמרם: זו הוספה מאוחרת, זו עריכה ברוח פלונית, אינה רצינית מספיק: אין המדובר בשברי מקראות בודדים, אלא במאפיין ברור של ספרי הנביאים, אין כמעט פרק בתורה שאינו מובא בנביאים, האם ניתן לעקור מקראות שלמים וערוכים מתוך הנביאים, כשהם מגופי הענין, ולטעון כי כולם אינו אלא הוספה מאוחרת? מה יגרום לנו להניח הנחה בלתי היסטורית שכזו?

  • “החוקרים האומרים שס’ מלכים נערך עריכה דטרוימיניסטית כפולה מודים על כרחם שהכתובים שהם מייחסים לעורך המאוחר והכתובים שהם מייחסים למחבר העיקרי אין להבחין ביניהם הבחנה ממש, לא בלשון לא בסגנון ולא בעיקרי הרעיונות” (אנצ”מ ערך מלכים עמ’ 1142).
  • “מתוך דיוני מסתבר כי רוב הסיפורים נכתבו סמוך לזמן המתואר בהם, וכי העיבוד לא שינה שום דבר מהותי. אף זאת, על עיבוד דטרוימיניסטי מאוחר רשאים או מחוייבים אנו לדבר רק אם נניח כי ס’ דברים נכתב בימי יאשיהו. אולם אם נדחה הנחה מפוקפקת זו, לא יהא צורך לרסק את החטיבות הספרותיות האורגניות אשר ברקמתן שזור ורקום גם הסגנון המשנה תורתי, ומה גם שיסודותיו של סגנון זה מצויים כבר במכתבים מקפדוקיה מן מאה היט'”, (הנבואה הקדומה בישראל, ב. אופנהיימר, הוצ’ מגנס 1984, עמ’ יג’).

גם אם ניתן להתווכח על משמעותן של חלק מן המובאות, שכך הוא מדרך הטבע, בודאי אין בזה בכדי לסתור את רובם המכריע. מה גם שהראינו לדעת כיצד הנביאים השתמשו בספרים הקודמים להם, וכאן שוב נצטרך להפוך עוד ועוד את דפי ההיסטוריה בכדי למצוא איזה קיום ומוצא למהפכות הבקורת.

מכיון שמודים אנו שהנביאים כצורתם שבידינו מאוחרים לתורה, למה לנו לעוות את ההגיון ההיסטורי ואת חוש הצדק ולהפוך את הקערה על פיה? מדוע שנאמין בבדיות אלו כי בימי קדם היתה לספרי הנביאים כולם צורה אחרת – כזו החסרה את התורה, ולספרי התורה צורה אחרת – כזו המאוחרת לנביאים, וביום מן הימים שינתה ההיסטוריה כולה את פניה.. היש אבסורד גדול מזה?

והאם יש לך איזו מערכת היסטורית בעולם, שאין לנו אפשרות קלה ופשוטה כזו ‘להוכיח’ כי היא היא שהפכה את היוצרות, ואנחנו אלו היודעים להפכה בחזרה?

ודוקא ההבדל בין השפעת התורה על הנביאים, לבין השפעת הנביאים על חבריהם מכריע שאלה זו: שהרי כמה שהיה מוסד הנבואה מוערץ בחרדת קדש מנביא לתלמידיו, והמשיכו זה את פעולות זה. הרי שהשפעת התורה על הנביאים רבה לאין ערוך מהשפעת הנביאים זה על זה! כפי שיכול כל אחד להתרשם ממראי המקומות שהובאו לעיל. תופעה כזו בודאי יש לתלות בהשפעה של ברית העם, ולא בשינויים שונים שבעצם אינם חלק טבעי כלל מן הספרים.

גם החוקרים בזמננו הכירו במשמעות העצומה של השפעת התורה על הנביאים, ראה להלן בקטע “ההשקפות בזמננו” – ובהמשך: ההשלכות. וכן בסוף הקטע “תהליכים הבנויים על טעויות והטעיות”.

לו היינו רוצים להניח שויקרא נתחבר בימי שיבת ציון, חובה עלינו לקבוע יחד עם זאת כי כל ספרי התנ”ך כולם, מהחל ועד כלה, נתחברו באותה תקופה.. והלא כל יסודו של ולהויזן היה ההיפך הגמור ממצב זה, כלשונו:

“תקופת השופטים מופיעה לפנינו כתהו ובהו.. מבלי כל זכר לחקה אחידה וקדושה שהיתה קיימת מקודם והיה לה תקף.. ומה שנוגע להספרות שנשארה בידינו מימי המלכים הנה גם בכל הרצון הטוב יהיה קשה למצוא שם שנים או שלשה ענינים המשתמעים לשני פנים אשר מהם יוכח כי ידעו דבר מהתורה ואשר באמת גם הם אינם מוכיחים כלום“..

0 0 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x