נושאים באתר

צוות האתר

צוות האתר

הכתב העברי הקדום – של מי?

ב"צ לוריא במאמרו: הכתב העברי הקדום של מי? (בית מקרא פד'), מעלה את הקשר ההדוק בין הכתב העברי הקדום ובין בני ישראל.

בערך ״כתב״, ״כתבים״ באנצ. המקר. נאמר:,

״הכתב העברי הקדום הוא הכתב האלפביתי של הכנענים, שדוגמותיו הקדומות ביותר (עד כמה שידוע לנו היום) הן הכתובות הקצרות של ראשי חצים והכתובות הפיניקיות שנתגלו בגבל.

״באל־חד׳ר הסמוכה לבית־לחם, נמצאו שלשה ראשי חצים מברונזה ועליהם הכתובת ׳עץ עבדלבאת׳; בבקאע נמצאו חצים דומים ועליהם הכתובת ׳חץ אדא בן עכי׳, ׳חץ זכר(ב)בן בנעך. החצים יוחסו למאה הי״ ב.

״הכתובות הקדומות ביותר מגבל הן הכתובות על ארונו של אחירם והחרותות שנמצאו בקבר, והכתובת של יחמלך. יש לייחס אותן לכל המוקדם למאה הי״א… הכתב הכנעני־ארמי הזה בא לגבל פתאום, במקום הכתב התמונתי, ולא קדמה לו התפתחות מקומית מודרגת, לפיכך אין לראות בגבל את מקום לידתו של האלפבית הזה״.

אין כל מניעה לראות את החצים עם הכתובות מאל־חד׳ר ומבקאע כתוצרתם של בני ישראל, שהרי כיבוש הארץ, בגבולותיה לפי הברית בין הבתרים, החל בימי האבות והעברים — החברו — התהלכו בארץ לפחות כבר במאה הט״ו-הי״ד; ועוד — סמוך לאחר כיבוש יהושע, בתקופת השופטים ידע כבר נער מסכות שבעבה״י לכתוב לגדעון את שמותיהם של ״שרי סכות ואת זקניה שבעים ושבעה איש״. לפיכך אין צורך לייחס את החצים עם הכתובות לכנענים, שזהו מושג מעורפל ובלתי מוגדר, ואין לנו שום ידיעה ולא נמצא כל זכר על ידיעת הכתב בעריהם.

החוקרים קבעו לאלפבית הקדום את השם ״הכתב הפניקי״. האם הפיניקים הם ממציאי הכתב האלפביתי?

אין ספק שאחד ההישגים החשובים של הפניקים, ואולי החשוב ביותר, הוא הפצת ידיעת הכתב בארצות הים התיכון. הם לימדו את היונים את האלפבית והם והיונים אחראים להפצתו של הא״ב בארצות המערב. זוהי זכותם הגדולה, כותב סבסטינו מוסקטי2, אבל האם הם בעלי ההמצאה הזאת? כלל לא ברור. העובדה שהם עשו רבות להפצתו עוד אינו מעיד שהם המציאו אותו, אלו הן שתי בעיות נפרדות.

במשך שנים רבות מקובלת היתה הדעה שהפניקים המציאו את הכתב, ומסתמכים על דברי הרודוטס/

״הפניקים האלה שבאו עם קדמוס…  בהתישבם בארץ הזאת הביאו ליוונים דברי מדע רבים ושונים וביחוד את האותיות, שלא היו ליוונים קודם לכן, כפי שאני חושב. בראשונה השתמשו בהן כמו כל הפניקים, אחר כך במשך הזמן קבלו יחד עם הבטוי גם את צורת האותיות  בעת ההיא ישבו ברוב המקומות יחד עם היוונים גם היונים, שרכשו להם את האותיות אצל הפניקים בלמדם מהם והשתמשו בהן אחרי שהשתמשו בהן רק מעט; בהשתמשם בהן אמרו, מה שגם נכון, שהובאו מאת הפניקים ליון וקראו אותן פניקיות״.

על המצאת הכתב האלפביתי כותב דיודורם סיקילוס:[1]

ובתשובה לאלה האומרים, כי הסורים הם שהמציאו את האלפבית והפניקים למדו זאת מהסורים ואחר כך העבירום אל היוונים… ועוד אומרים האנשים, שהפניקים לא היו הראשונים שגילו זאת, הם לא עשו יותר מאשר שינוי צורת האותיות.

גם הסופרים הרומאים דנו בשאלת מקור הכתב האלפביתי; פליניוס[2] כותב במקום אחד שהמצאת האותיות הוא מעשה רב של הפניקים, ובמקום שני הוא אומר שמקורה של המצאה זו היא במסופוטמיה. טקיטוס אומר שזוהי המצאה מצרית, והוא מוסיף כי הפניקים נטלו לעצמם את כל הכבוד בעד מה שקיבלו מהמצרים והעבירו לאחרים[3]״.

על ראשיתו של הכתב האלפביתי כותב נ.ה. טור־סיני[4]

״בהיותם במצרים פיתחו שבטי ישראל כתב אלפביתי, שדרגות קרובות לו שימשו כנראה גם שפות אחרות, כגץ בכתובות הפרוטו־סינאיות, שכמה מאותיותיו משותפות הן לאלפבית הכנעני המאוחר״.

 

הנחה זו של טור־סיני מוזרה מאד: על החיים של בני ישראל במצרים נאמר:10 ״וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך״. בתנאי־חיים קשים אלה סביר יותר שבאותם הימים לא היתה מחשבתם של בני ישראל נתונה לרעיונות על כתב נוח לקריאה, כי אם לסיפוק הצורך הגופני היסודי, כפי שהכתוב מביא בשמם: 11״זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חגם את הקשאים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים״. לתלות בבני ישראל במצרים, בעם המשועבד לפרעה, את הרעיון של המצאת הכתב האלפביתי ללשונם, ואולי גם ללשונות קרובות — כלל לא סביר.

וממשיך טור־סיני: ״ומשם, (כלומר — מסיני) חודרות אותיות האלפבית הראשון הזה לדרום ארץ ישראל ומשמשות בכתובות הפרוטו־כנעניות. מדרום חדר לסוריה מאות שנים לפני בד ישראל״.

לא ידוע לנו איזה ״עם כנעני״ עלה מסיני לארץ ישראל. ידוע רק עם אחד שבא מסיני לא"י ותורתו בידו, והיא כתובה בכ״ב האותיות של האלפבית, הוא עם ישראל. אין בידינו תאריך של כיבוש הארץ אבל אם זמנם של החצים בעלי הכתובות הוא המאה הי״ב, אין זה סותר את ההנחות שלנו. על רבים מחוקרי המקרא מקובלת דעתו של אולברייט ושל מזר, כי זמן יציאת מצרים היא שנת 1400 בערך. ועוד — בני ישראל הגיעו לא רק לדן, הם הרחיקו גם לבקעת הלבנון עד לבוא חמת, ולכן לא צריך לחפש עם כנעני בלתי ידע כדי לייחס לו את החצים עם הכתובות שנמצאו באל־חד׳ר ובכקאע.

יש מן החוקרים המנסים למצוא קשר בין הכתב האוגריתי, כתב־יתדות אלפביתי — עם הכתב האלפביתי. אמנם, הכתב האוגריתי הוא קדום הרבה יותר מן הכתב האלפביתי, הוא שלב מתקדם של כתב היתדות, אבל באוגרית לא הצליחו להשתחרר מן ההשפעה המסופוטמית ולהחליף את החומר וכלי הכתיבה, והמשיכו לכתוב על לוחות חמר ביתד. כתב זה נשאר קפוא, ללא התקדמות, ועם חורבנה של אוגרית נשתכח, ולא נותר כל קשר בינו לבין הכתב האלפביתי.

בלשץ מעורפלת וברמזי מלים מסיים טור־סיני את הערך ״אלפבית״ באנצ. המקר. הוא אומר שכנראה קשור האלפבית הכנעני העבד בתולדות ישראל ותודתו.

לעומת כל הדברים מן המקוחת החיצוניים ומדעתם של החוקרים בימינו, נביא את דברי אבפולימוס2,, האומר:

״משה הוא שמסר ליהודים את הכתב3' ומהם קיבלו הצורים והם מסרוהו ליוונים״.

משה גדל בבית פרעה, ידע את הכתב המצרי בן מאות סימני כתב, אבל מכאן ועד להפיכתו לכתב האלפבית בן כ״ב אותיות המרחק הוא רב מאד. זהו רעיון חדש ובלתי תלוי ״במקורות״, רעיון גאוני, ואין לחפש אותו ב״עם כנעני״ בלתי ידוע. ובכלל, רעיון גאוני הוא של יחיד ולא של ציבור עלום־שם, כפי שמנסים החוקרים לעשות. מדוע הם מתעלמים מדברי אבפולימוס? הם יצרו תיאוריה מעורפלת בשעה שהדברים פשוטים וברורים. חסרונם היחיד הוא בכך שזהו הישג של הגניוס היהודי.

כאשר משה הגה ברעיון כיצד להנחיל לעמו את תורת החיים שלו, ניצת במחשבתו רעיון גאוני זה, והוא הנחיל אותו לעמו ולאנושיות כולה4,.

הערות:

[1]   דיודורס סיקילוס הוא בן זמנו של יוליוס קיסר. את ספרו כתב בשנים 30-60 לפנה״ס.

[2]   נולד בשנת 23 אחה״ס בצפון איטליה.

[3]   נולד בשנת 61 אחה״ם.

8א בדומה לכך כותב יוסף נוה בספרו אותיות ותולדותיהן, הוצ׳ כתר, ירושלים 1979, עם׳ 23: ״העברים קיבלו מן הכנענים את הכתב האלפביתי יתד עם ערכי תרבות אחרים, במאה הי״ב או הי׳׳ א לפנה״ס, הם כתבו בכתב שהיה נהוג אצל הפיניקים עד המאה ה־ט׳, עד אשר החלו לפתח מן הכתב הפיניקי כתב עברי לאומי עצמאי משלהם׳׳.

[4]   אנצ. מקר. א׳, עם׳ 406.

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

6 מחשבות על “הכתב העברי הקדום – של מי?”

  1. לפני שתי דקות לא ידעת בכלל מלה על הכתב הפרוטו סינאי ודמיינת שהכתב העברי הגיע במאה ה6 ועכשיו אתה כבר יודע מה מדע ומה לא מדע?
   מה שאתה קורא כתב כנעני הוא הכתב הפיניקי שהוא זהה לעברי הקדום
   מי התפתח ממי יאמין כל אחד במה שהוא רוצה
   אבל הכתב העברי הקדום היה קיים בזמן מתן תורה
   וכפי שמוזכר גם בלינק שנתת בחסדך
   במאה הששית התפתח הכתב העברי המרובע שהוא מאוחר
   אבל הכתב העברי הקדום היה קיים בזמן מתן תורה
   וזו עובדה היסטורית פשוטה וידועה
   הגיע הזמן שתלך ללמוד לפני שאתה מנסה ללמד אחרים

 1. תודה לסבלנות ולתשובות אך מה אם מחקר זה שלכאורה מראה שמראה בפשטות את התפתחות הכתב הלטיני מפורטו כנענית ו פיניקית שהם המקור גם לשפה העברית והערבית
  https://usefulcharts.com/blogs/charts/evolution-of-the-english-alphabet?fbclid=IwAR2r1Us4Ri6sZcyttObKYBwCvVKFKwypLHrox_3MWVlNYhdzZlLsSLCGvY8
  וכן סירטון זה https://www.youtube.com/watch?v=4VNVCxi9TL8&feature=youtu.be&app=desktop
  וכן יש טוענים שהכתב הפרוטו סינאי הוא כתב פרוטו כנעני, מה שמחזק את ההשערה שה"עברים" הם בעצם שבטים כנעניים אוטוכטוניים
  אתה רוצה להגיד שהחוקרים טוענים שהכתב העברי העתיק קדום לכתב הפורטו כנעני וקדום לכתב הפיניקי?, כי אני אשמח לראות מקור לדברים הללו,

  1. הכתב הלטיני אכן התפתח מהכתב הפיניקי, לא נראה לי שמישהו מתווכח על כך
   העובדות הן כך: הכתב הפרוטו סינאי הוא כתב מזמן מתן תורה שפותח במדבר סיני על ידי אנשים שהושפעו מההירוגליפים המצריים וחלק מהמופעים הם של אנשים שהיו עבדים למצרים (כתובות סרביט א חד'ם). מכתב זה התפתח הכתב ששימש הן את הכנענים הן את העברים מכאן ואילך.
   האם הכנענים לקחו מהעברים או להיפך? אין על זה שום הוכחה
   מה שאתה כותב שאם מישהו אמר ש"הכתב הפרוטו סינאי הוא כתב פרוטו כנעני", זה מחזק את ההשערה שהעברים הם שבטים כנענים אוטוכתוניים. אכן, אותו אדם שכתב כך כנראה מחזיק בהשערה הזו, אבל אין זה דבר שנובע מהעובדות אלא מהטרמינולוגיה של אותו אדם שחושב שהעברים הם שבטים כנעניים אוטוכתוניים כי כך בא לו לחשוב.
   זה די נסתר מהעובדה שהכתב הומצא ע"י אנשים שבאו ממצרים והיו בסיני בזמן מתן תורה, משהו שהכנענים לא עשו.
   הכתב העברי הקדום והכתב הפיניקי הוא אותו כתב, יש בו צורות כתיבה שונות בכל כתובת, הכתובות בו מועטות להחריד ולכן אין דרך לקבוע את שלבי התפתחותו.

 2. תגובת כופר נוסף שראה את המאמר אשמח אם תתיחסו לזה , זה ואדי לתועלת כי דיעות אילו מסתובבות ברשת ,כדי להקל עלכם אם יש כבר מאמרים בנושא ברציו רק לשים לינק "כאן" למאמר או השורות המתאימות ,תודה

  הרעיון שהכתב הומצא על ידי ה"אבות" שלול, כי ידוע שבתקופה זו מצריים החזיקה רק עבדים מצריים, וגם להם היא סיפקה אוכל, שכר, דיור, טיפול ובכלל תנאים מצוינים, וכן לא היו אז קבוצות אתניות שונות במצריים. מה גם שכדי לבחון רעיון במדע, אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא לא נכון ואז ואך ורק אז מנסה להוכיח אותו. איך אתה מוכיח את קיום ה"אבות"? לי יש כמה הוכחות לשלילת קיומם, אבל תתחיל אתה…
  והכתב אכן הומצא על ידי נוודים עברים ערבים (ממוצא אתני עברי שנדדו במדבר), שראו את המצרים שבאים למכרות לקנות מהם ואת הכתב שלהם, ומשם בא אליהם הרעיון. הוא התפתח לאחר מכן כשהכנענים, ה"פיניקים" (שהיו גם הם קבוצה עברית) השתמשו בו רבות לכתיבת חוזים ורישום סחורות, והיו צריכים להקל את כתיבתו. משם עמים אחרים העתיקו, רק שלא ידעו את משמעות הציור של כל אות ולכן עיוותו קצת למען הכתיבה המהירה, וכך התפתחו הרבה כתבים מוכרים לנו כיום, כמו גם הלטיני, יווני, קירילי וגם הרבני-ארמי (המכונה, אם בשוגג ואם בזדון, עברי).
  על השלישי: ישראל לא נכנסו לארץ! הישות היא ברית בין משפחות עמים (עם פירושו גם "אב" והמשמעות היא שבט), שהתגבשה בין השבטים הכנעניים שהאמינו באלוה "אל" כאלוה ראשי (ישר- כמו המילה באנגלית straight, הוא מקור המילה שור שחורש ישר באדמה, ו"שור אל" בכנענית צפונית "פיניקית" הוא כינוי לאלוה "אל"). השבטים היו כנענים לכל דבר ועניין, וחובת ההוכחה שזה לא נכון היא עליך! טעות יסודית אחת של הפרופסור שלך, בגלל העיוורון היהדותי שלו, היא כי לא הבין שעברים וכנענים הם אותו עם שהספרות הומותאיסטית המקראית חילקה לשתי עמים כביכול שונים. "כנען" בשפה העברית, על פי האתימולוגיה , הוא מונח גיאוגרפי המציין את רצועת החוף של ארץ ישראל,. ו"עבר" הוא גם מושג גיאוגראפי המציין את רצועת ההרים של ארץ ישראל. וטעותו השניה כי הוא לא הבין, בגלל העיוורון היהדותו שלו, כי תחת הכינוי היווני "הפניקים", מדובר למעשה בעברים-כנענים, בני השבט זבולון בעיקר.

  1. לא ידוע לי על מישהו שטען שהכתב הומצא על ידי האבות, הוכחת קיומם של האבות היא מהעובדה שהפרטים המתוארים על חייהם תואמים בהחלט לידוע לנו על אותה תקופה, ומכאן שהסיפור הינו היסטורי, כפי שהתבאר בסדרה זמן כתיבת התורה
   https://rationalbelief.org.il/tag/%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94/
   האמירה "ידוע שמצרים החזיקה בתקופה זו רק עבדים מצריים.. וכן לא היו אז קבוצות אתניות שונות במצרים", היא קשקוש היסטורי, לא ידוע שום דבר כזה. וגם אם כן לא הבנתי מה זה רלבנטי.
   הכתב הומצא ע"י העברים.
   והטענה שהעברים הם שבטים כנעניים, היא בדיה מגוחכת, קרא קצת על ראשית ישראל, זה בדיוק כמו לומר שהאמריקאים הם צאצאי האינדיאנים.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *