האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

הנבואה י אחרית הימים

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

י אחרית הימים

לא נגענו כאן בפרוטרוט בכל מאורעות הגלות הארוכה שעברה על עמנו, כאלפיים שנה. בגלות זו הוקז דמו של עמנו בצורה אכזרית וברוטאלית, בכל מקום ופינה בעולם, ללא הבחנה בין צדיק לרשע, בין יהודי אדוק ובין מומר, בין עובד אלהים ובין אשר לא עבדו.

ההיסטוריה התרגלה כל כך למאורעות אלו עד שראו בהם מין מחזוריות קבועה: נדידה, התיישבות, פרעות, טבח, גירוש. נדידה, התישבות וכו’[4]. כאן באו לידי ביטוי כל התכונות המופלאות של העם, שונותו והשיגיו, בצד שנאתו ורדיפתו, הישרדותו הפיזית לעומת עקשנותו הדתית. התכונות אותן מציינת התורה כמאפייני הגלות.

דוקא שומרי הדת הם שעמדו בראש כל טבח וחורבן, החל בעשרת הרוגי מלכות המפורסמים, חסידי אשכנז, הקדושים שנטבחו במסעי הצלב, דרך כל “החסידים והקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם”, זוהי גזרת הגלות המרה אשר בה הבטיח ה’ שיסתיר את פניו מעמו.

ובכל אופן אי אפשר שלא לראות תהליכים בעלי קנה מדה היסטורי מונומנטלי, תהליכים שהסתיימו בתקומת עם ישראל בארצו. כפי שהראינו לעיל, שירת האזינו מתייחסת למוראות מלחמת העולם השניה כ”אחרית הימים”, ויחס זה מתעצם יותר עם הסמיכות של אירועים אלו לשיבת ישראל לארצו.

התורה מדברת על שיבת ישראל לארץ באחרית הימים:

“ושב ה’ אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה’ אלהיך שמה אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה’ אלהיך ומשם יקחך, והביאך ה’ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך”, (דברים ל א והלאה).

רק פעמיים בהיסטוריה של הגלות נכחד לחלוטין מרכז הישוב היהודי: גירוש ספרד, ושואת יהדות אירופה. יהדות ספרד, שהיתה בעצם המשך של יהדות בבל, אשר הידלדלה ועברה טיפין טיפין לספרד, שימשה כמרכז הרוחני הגדול של עם ישראל. גירוש ספרד ופורטוגל, ופעולות האינקויזיציה מכאן ואילך, חיסלו לחלוטין את המרכז הרוחני של היהדות, שעבר מעתה אל מזרח אירופה – מפולין ועד טורקיה.  שואת יהדות אירופה חיסלה את המרכז הרוחני היהודי, שעבר מעתה אל ארץ ישראל.

אך אין המדובר רק בהעברת מרכז רוחני, כי אם בשינוי תרבותי ושינוי תפיסת העולם הלאומית. מצבם של היהודים קודם לשני החורבנות האלו היה דומה להפליא: בספרד של המאה ה13 כמו גם באירופה של המאה ה19 היו היהודים בפיסגת הצלחתם, לא היו כלפיהם הגבלות משפילות, לא נראה באופק שום איום מדיני, הישגיהם בכל תחומי המדע והרוח הגיעו לפסגות היסטוריות. ובמקביל גם המצב הדתי היה דומה מאד: היהודים בספרד היו בני התרבות הערבית, שפתם ושפת חיבוריהם, שיריהם, השקפתם, ואף אורח חייהם, תאמו את התרבות הגויית ששלטה בספרד. בדיוק כמו יהודי אירופה והתרבות המערבית של המאה ה19. ההתערות היתה מושלמת.

בשני התקופות האלו נשקפה סכנה רוחנית לעתידו של העם, ברור שלו לא היו מתרחשות שואות אלו היתה יהדות ספרד מתנערת מכל סממן דתי, בדיוק כמו יהדות אירופה של המאה ה19. אנו איננו יכולים לדעת מדוע עשה אלהים כך או אחרת, אבל אנו יכולים לדעת מה הוא עשה. כשם שאנו רואים מה עשו כל האירועים ההיסטוריים. מה עשה חורבן בית המקדש הראשון? הוא הפך אומה גאה ובוטחת על רהבים ושטי כזב, לאומה כנועה הבוטחת אך באלהיה. חורבן בית המקדש השני, הפך אומה רוחשת פוליטיקה תאוות שלטון ושררה בצע וכבוד, לאומה ענווה השוקדת על ספרות ההלכה. גירוש ספרד הפך את העם שראה את התורה כמושכלות פילוסופיות, לעם של חסידים המצפים לביאת המשיח. והשקוף מכל: חורבן יהדות אירופה שהפך את היהדות מדת עתיקה וגוססת, לתרבות פורחת וחיה.

  • “רוב היהודים הבינו פתאום שגורלם קשור בגורלו של העם היהודי, אף אם לא ידעו והרגישו זאת לפנים. את משענם היחיד ראו ביהדות העולמית שהרימה קול צעקה בכל הארצות על הנעשה באחיהם בגרמניה.. למרות כל הרדיפות ובהשפעת הרדיפות נתעוררה בהם גאוה יהודית שנתנה עוז בלבם באותה עת מצוקה”, (אנצ”ע ערך גרמניה, תולדות היהודים). הוגי דעות יהודים שינו עת עמדותיהם, כך למשל הרמן שפירא שב לדת בעקבות הפרעות של 1881 והצטרף לתנועה הלאומית.
  • נחום סוקולוב כתב לאחר הפרעות (הצפירה 199 משנת תרמא’) “השנאה העזה אשר התלקחה ותוקד בנו עד להשחית, אכלה את יעקב ואת נוהו השמו.. אך בכל רעותיה ושחיתותיה הטיבה רוח בליעל זאת למצבנו הרוחני, ותזכירנו כי שנותינו וצרותינו עוד לא תמו ותעודתינו עוד לא נשלמה בתבל, כאשר חשבו הטועים. האש אשר להטה את משכנותינו האצילה לנו גם חום צח אשר המס את לבותינו הקופאים מקור וקרח ומי יודע אם החום הזה איננה שוה בנזק השרפה הגדולה אשר אכלתנו מסביב“.

השואה ניפצה את ערכי היסוד של תקופת ההשכלה שגרסה:

  • “הגלות אינה נתפסת כעונש מטעם ההשגחה אלא כתוצאה של גורמים היסטוריים טבעיים, במערב נראתה האמנציפציה כסופה של הגלות”, (אנצ”ע ערך השכלה).

במקום המשבר הקשה שיצר גירוש ספרד, והתנועות המשיחיות שהוליד. הולידה השואה במישרין את תקומת ישראל בארצו, שבלי ספק לא היתה מתרחשת ולא היתה יכולה להתרחש לולי השואה.

וכאן בא מקומה של נבואה נוספת:

“ושבת עד ה’ אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך[5]“.

החל משנות ה70 של המאה הקודמת, נעצר תהליך שאפיין את עם ישראל במשך כשלש מאות שנה – תהליך עזיבת הדת. מראשית תקופת ההשכלה החלה סמכותם של הדת ומוסדותיה להתערער, האמנציפציה ושוויון הזכויות  שחיברו את העם היהודי עם העמים בתוכם ישב, ערערו גם את הרוב הטבעי שהיה לשומרי הדת בקרב העם. המצב הגיע עד שלאחר מלחמת העולם הראשונה היוה הציבור החרדי מיעוט נרדף באירופה, מיעוט של זקנים מאובנים. הנוער זרם בהמוניו לתנועות הנוער ולאיגודים הלאומיים, בעוד עשרות בודדות מכל רחבי אירופה למדו בישיבות, שגם בתוכן פשה נגע ההשכלה לפעמים. בוילנא, “ירושלים דליטא”, היה קשה למצוא איטליז כשר באותם ימים.

כזה היה המצב הדתי בהתישבות החדשה שבא”י, המוני צעירים זנחו את אורח החיים הדתי והצטרפו לארגוני המחתרת, לקיבוצים, ולארגוני העובדים. בן גוריון היה בטוח כי תוך חמשים שנה לא יישארו יהודים שומרי מצוות בישראל, וביאליק, מתוך חיבתו לספרות יפה, חיבר את “ספר האגדה”, בכדי להציל אוצרות אבודים מתרבות שהולכת לשקוע בתהום הנשיה.

רק בדור האחרון נבלם הזרם הגדול של הנשירה והעזיבה. עם עלייתה של תנועת התשובה בשלהי שנות ה70 החל תהליך הפוך, מאות אלפי יהודים בארץ ובעולם שבים למקורותיהם. “בעל התשובה” מסיפורי החסידים, הפך לאיש אותו פוגשים בכל מקום ואתר, אחד מתוך רבבות. אנשי מדע ואמנות, יוצאי קיבוצים ויחידות צבא מובחרות, מצטרפים בהמוניהם אל תנועת התשובה.

אין שום הסבר הגיוני, כיצד זונחים גיבורי כח אלו את מעמדם החברתי, את הקריירה ואת הכבוד, ומשנים את אורח חייהם, לאורח החיים אותו ראו מינקותם כפרימיטיבי, מאיים, חשוך, ומגביל. מה יכול לגרום לאדם שחושב עצמו למשכיל ושפוי, להתעטף בבגדים ארכאים שחורים, לחבוש מגבעת וטלית? מה יכול להביא קבוצות גדולות של אנשים אקדמאים להשתוקק להשתתף ב’טיש’ חסידי, בו אדמו”ר מחלק ‘קוגעל’ ושר שירים חסידיים? מקסם השוא של התרבות המערבית, הפך לצורם ומיותר לחלקים גדולים מהצבור היהודי.

אין ספק כי השירה הזאת אכן עונה לעד, כי לא נשכחה מפי זרעו. שלשת פרשיות התוכחה מסודרות לפי סדר היסטורי, ומקיפות שלש תקופות מחיי העם, כוללות את כל הפרטים והאירועים העיקריים, צופות את כל ההיסטוריה הבלתי הגיונית, ומסבירות אותה כחלק מהמערכת המתוכננת. על כן אין להתפלא כי שירה שכזו לא נשכחה מפי זרע ישראל במשך שלשת אלפים ושלש מאות שנה.

סיכום הנבואות כולן:

ברית ויקרא

בית ראשון

צרות רבות בשלבים

אכילת בנים ובנות

שממה גמורה

גלות כנגד השמיטות

מורך וניסה מבלי רודף

כילוי של חלק מהעם

תשובה ווידוי וגאולה של הנשארים

ברית דברים

בית שני

הפיכה לזעוה לכל הממלכות

מניעת קבורה

גזילת נשים

עושק וגזילת נכסים ויבול

עליית הגר והפיכת העם לזנב בארצו

ביאת גוי כנשר מקצה הארץ בעל לשון זרה

מצור והורדת חומות, אכילת בנים במצור

מכירה לעבדים באניות למצרים

משל ושנינה לכל הגויים

הפצה עולמית

חיים תלואים מנגד

עבודת עץ ואבן כעונש

 

ברית האזינו

אחרית הימים

דור תהפוכות של בעיטה בה’, בלא אל, בטחון בגויים

תכנית כילוי  והשמדת העם

הישארות אפס עצור ועזוב

אש הקודחת עד שאול תחתית

חמת זוחלי עפר ושן בהמות

אימה מחדרים השמדת זקנים וטף

אחד ירדוף אלף ושניים רבבה

אמירת אין אלהים בקרבי

קיבוץ גלויות

תשובה

במשך כל השנים ניכרו תכונותיו של העם, כתכונות לא טבעיות ובלתי משתנות:

1) הישרדות נצחית.

2) מוקף בשנאה נצחית.

3) רדיפה פיזית נצחית.

4) מופץ בעולם תמיד.

5) גולה מארצו ושב אליה פעמיים.

6) בולט בהישגיו.

7) דבק בדתו בעקשנות לנצח.

יש קשר לאורך ההיסטוריה בין שינוי דתי לשינוי מדיני:

לטובה:

ימי דוד ושלמה

ימי חזקיהו

שיבת ציון

המכבים, מלכות שלומציון

לרעה:

חורבן ממלכת ישראל

גירוש ספרד

השואה

 

 

 

 

 

5 1 vote
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
79 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
פלוני
פלוני
3 months ago

בהקשר לדיון הארוך שהיה כאן למטה, אני רוצה לברר נקודה מסויימת הנבואות על קיבוץ הגלויות מדברים על סתם קיבוץ גלויות שקודם לגאולה אך יכול גם לחזור למצב של פיזור? אם ניגלה שוב חלילה, זה לא יפריך את קיום הנבואה? אם לא, כשנחזור שוב לארץ הנבואה תתגשם שוב בעצם והיא יכולה להתקיים כמה פעמים? זה לא פרדוקסלי? מחלק מהמפרשים והנבואות משמע שהקיבוץ יהיה לנצח (למשל ממה שאומר הספורנו כהקדמה לביאור מזמור צה’ בתהילים שנראה שהוא מתאר את תקופתינו והוא המפרש שממנו מובן בצורה מוחצת שתקופתינו היא קיבוץ הגלויות עליו דיברו הנביאים אחת לאחת ממש, הוא מפנה לנבואת יחזקל לו כד-לב בדווקא… Read more »

פלוני
פלוני
3 months ago

אפשר הפניה לדברי הרב שך?
בנוגע לגאולה, אכן ודאי השאלה לאן לוקחים את זה אבל ראיתי שאתה טוען שאנו לא בתחילת הגאולה בתגובות פה באתר וכמובן החזון איש ועוד גדולי הציבור החרדי והתנגדו ל”אתחלתא” באופן כללי… ובאמת יש מקורות שהגאולה תתחיל רב בביאת משיח ולא לפני אבל אולי יש מה לפלפל בזה…
אם גדולי ישראל התנגדו לעניין אני מאמין שזה הדרך הנכונה, השאלה אם ניתן להסביר אחרת בצורה המתיישבת עם המקורות

פלוני
פלוני
3 months ago

אם יש לך הפניה יותר ברורה לדברי הרב שך זה ממש אוצר בשביל הרבה אנשים… תוכל לעשות מאמץ ולברר?

איש יהודי
איש יהודי
3 months ago

אוקי,
אבל שמעת ממנו אישית על נבואת קיבוץ הגלויות שיכולה להיות כמה פעמים או נבואה אחרת ומשם אתה מקיש?

איש יהודי
איש יהודי
3 months ago

יכול להיות חורבן וגלות גם עכשיו ואח”כ קיבוץ גלויות כשיבא המשיח” – אם זה מה שאמר, לא משמע מזה שאנו כרגע באותו קיבוץ שדובר עליו בנביאים
בקיצור פרשנות שלך לפי הבנתי

איש יהודי
איש יהודי
3 months ago

אז דבריו לא מוכיחים כלום בנוגע לשאלתי (האם יכולים הנבואות להתקיים כמה פעמים)
לדעתי ברור שאנו כרגע בקיבוץ עליו מדברים הנביאים
אך אם ניגלה זה יפריך את התקיימות הנבואה שהרי היא מתקיימת רק פעם אחת ולאחריה אין יותר גלות כלל כמו שמובא במקורותינו ואז יובן שההתקבצות שלנו היום הייתה שלא במתכונת של הנבואות

Last edited 3 months ago by איש יהודי
פלוני
פלוני
3 months ago

מה החידוש בזה? ודאי שאם יש סתם התקבצות יהודים אין הבטחה שיגלו שוב, כל העניין הוא שאם אנו כרגע בהתקבצות שעליה דובר בנביאים אזי שמהם משמע שלא תהיה שוב גלות, ואם נגלה שוב זה יפריך את “התקיימות” הנבואות ויוכיח שההתקבצות לא הייתה במתכונת של הנבואות. אני אנסה שוב לשאול למרות שאתה לא מסביר עצמך (ואני בערך מבין אותך שהרי אתה אדם עסוק מאוד ואין לך הרבה זמן להסביר כראוי) האם יש הסבר לכך שהנבואות על קיבוץ גלויות יתקיימו כמה פעמים (התקבצות וגלות התקבצות וגלות) למרות שמובן מהם שלאחריהם לא תהיה עוד גלות? את דעתי אמרתי לעיל, והיא הסבירה ביותר לדעתי… Read more »

פלוני
פלוני
3 months ago

או! מאמין שעשית חושבים וסוף סוף אתה אומר מה שאני חיכיתי לשמוע.
בשביל לדעת בודאות שזה מה שדובר בנביאים צריך לראות לאן העניין מתקדם…
תודה רבה!

אלמוני
אלמוני
3 months ago
Reply to  פלוני

יצא לי לראות בספרו של ר’ יהושע מקוטנא “ישועות מלכו” יו”ד ס”ו: “הקיבוץ הוא אתחלתא דגאולה” אפשר לומר שזה סברתו ומנגד יש את דעת הספורנו על תהילים צה’ (שנראה מדבריו שהקיבוץ הוא עוד בגלות)? בנוסף, ראיתי לאחרונה שיש צד אחר בהבנת הספורנו שמדבר על מציאות אחרת משלנו וכן מודה שהקיבוץ יהיה ע”י משיח אבל לא דוד אלא בן יוסף, שהרי כותב שקיבוץ גלויות יהיה ע”י משיח בן יוסף (תהילים קי, ו) ובפירושו השלם לתורה פרשת מקץ (מב, ט) כתב שיוסף הוא רמז לגואל העתיד כאמרו “ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד” וקיבוץ גלויות יהיה אחר אבדן… Read more »

Last edited 3 months ago by אלמוני
אלמוני
אלמוני
2 months ago

אך מה דעתך על לקחת חלק מדברי הספורנו (למשל) שמתאימים לתקופתינו ומה שלא מתאים לתקופתינו להתעלם? זה בסדר?
(כך עשיתם עם דברי הספורנו מחוסר ידיע כנראה כי לא ראיתם את דבריו בתהילים קי, ו)
והאם שייך לחדש מדעתינו על תקופתינו שאנו בקיבוץ עליו דיברו הנביאים למרות שזה לא היה ע”י משיח כלל? שאולי הקיבוץ הזה הוא לא במתכונתו הגאולית
ובנוגע לדברי הנצי”ב, אם אין יודעים הסדר,(זה קשור לאין מוקדם ומאוחר בתורה?) למה הנצי”ב מנסה לסתור את התקיימות הנבואה ע”י סדר הפסוקים??!! (““ושבת עד ה’ אלקיך ושמעת בקולו” וגו’ ולא החל להתקיים כלל”)

Last edited 2 months ago by אלמוני
ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

כרגע ראיתי מהרב מבריסק דברי די ברורים: “מרן הגרי”ז זצ”ל התבטא פעם על “קיבוץ הגלויות” של הציונים, שכידוע לקחו שרידי חרב פליטי השואה, שלא ידעו מימיהם לירות בכלי נשק, ושלחום הישר מהאוניות שהביאום לארץ ישראל, לקרבות המרים באזור לטרון, ששם נהרגו מאות יהודים ר”ל… ואמר מרו הגרי”ז “מביאים יהודים להיהרג, וקוראים לזה “קיבוץ גלויות”… (הובא בעמ’ אלו ב’עובדות והנהגות לבית בריסק’ ח”ד) למרות שאתה לא סומך על ציטוטים, קשה להתעלם מזה.. אי אפשר כל ציטוט לשלול, אתה יכול לבדוק את המעשה הזה בספר ולראות אם המעשה יצא מהקשרו וכד’… הרי פה זה ממש לא המצב… ובאמת שקשה לי להבין איך… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

“אתה פשוט הולך שולל אחרי כריית ציטוטים של תועמלנים או שאתה בעצמך התועמלן” – אני באמת משתדל לבדוק מה שאני יכול בעצמי ולא ללכת אחרי “תעמולנים”… כרגע אני רואה בברור שהגרי”ז אומר דברים ברורים, הפירוש שלך לדבריו הוא בעצם אותו דבר ממה שאמרתי… מה שקרה שם הוא לא משהו נבואי אלא זלזול בחיי אדם… “עוברים על כל הספר מהתחלה ועד הסוף, מתעלמים מ8 ציטוטים שיכולים לשמש נגדך, ומעתיקים את התשיעי שיכול לתת הרגשה כמוך…” – אפשר בבקשה ציטוט אחד מהגרי”ז שסותר את הציטוט הזה? ראה עוד מדברי הגרי”ז שקשורים בעניין שניתן ללמוד מהם על השקפתו: עצם ההקמה של המדינה הוא… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

אין לי בעיה עם מה שאתה אומר… זה בדיוק מה שהרב שך אמר…
מה ששונה בינינו לקנאים הוא אופן הפעולה אחרי הקמת המדינה..
אני זוכר עוד כשנכנסתי לשיעור א’ (זה היה השנה הראשונה שלי במסגרת חרדית) וזה היה תקופה של בחירות, הרב שלנו דיבר בקצרה על מה שהרב שך אמר ואמר בברור “הרב שך אמר שאנחנו כמו סאטמר בהשקפה” ורק אופן הפעולה שונה…
ככה שזה לא רק הוצאה מהקשר שלי אלה דברים ידועים ורובו של הציבור החרדי הולך אחרי דברי הרב שך והרב מבריסק.

אלמוני
אלמוני
2 years ago

שאלה כללית בקשר ל”התגשמות הנבואות” של אחרית הימים.
בציבור החרדי (אליו משתייך ארגון ערכים ו”רציו”) באופן כללי לא מקבלים את העניין הזה שהתגשמו הנבואות של קיבוץ הגליות וכו’
ואתם כחרדים, מקבלים את זה וטוענים שהתגשמו הנבואות ואנחנו בתוך הגאולה

אלמוני
אלמוני
2 years ago

אבל בכל אופן, אני מתפלא עליך, מאיפה הגעת לזה שגם הציבור החרדי סובר שהתקיימה הנבואה?? אני יודע באופן ברור שזה טעות גמורה, ואם אתה סובר שלא, אתה מוזמן להיכנס לגדולי ישראל ולשאול אותם (גדולי ישראל הם חרדים, עוד לא ראיתי רב דתי לאומי בדורנו שנחשב לאחד מגדולי ישראל) הנבואה של קיבוץ גלויות באחרית הימים היא חלק בלתי נפרד מהגאולה העתידה שהיא הגאולה האחרונה למעשה זה בין הדברים ששונים בהם הציבור הדתי-לאומי מהחרדי, הציבור הדל”י טוען שאנחנו ב”אתחלתא דגאולה” והציבור החרדי טוען שאנחנו ב”עקבתא דמשיחא” ושאנחנו עדיין בגלות אבל ממש בסופה (ולמי שלא יודע, יש מצב של גלות גם שהרבה מעם… Read more »

אלמוני
אלמוני
2 years ago

הנבואה בדברים ל’ מדברת על קיבוץ הגליות של הגאולה, מה פירוש “לך תלמד”??
התאספות יהודים בארץ לא אומרת שהתקיימה אותה נבואה…

אלמוני
אלמוני
2 years ago

א. זה שהציבור החרדי לא מקבל את העניין של התגשות נבואת קיבוץ הגלויות בימינו היא עובדה שאי אפשר להכחיש.. ואני באמת בהלם מחוסר הידיעה הזאת… יש הבדל בין התקבצות הרבה יהודים בארץ (שזה עובדה) לבין התגשמות נבואת קיבוץ הגלויות בדברים ל’ ושאר נבואות (שזה ממש לא עובדה, במיוחד כשכתוב שם מפורש שעם ישראל יחזור בתשובה לפני ההתקבצות… שמזה אתם מתעלמים במאמר הנ”ל, אתם פשוט מדלגים על החלק הזה, בפועל לא היה חזרה בתשובה אלא ההפך בדיוק… ואני יודע שהרצי”ה במאמרו “המדינה כהתקיימות חזון הגאולה” נאלץ לפרש את ה”תשובה” כחזרה לארץ.. שזה דבר נפוץ בספרי המזרחי.. תשובה=חזרה לארץ גם ללא קיום… Read more »

אלמוני
אלמוני
2 years ago

א. קיבוץ הגלויות הוא חלק מתהליך הגאולה… ואם נַעֲשָׂה קיבוץ גלויות (או רובו) אנחנו צריכים להיות בתקופה של הגאולה אין לי מושג מאיפה הבאת את זה שקיבוץ הגלויות הוא לפני הגאולה אין לזה שום מקור כתוב שאליהו הנביא והמשיח יקבצו גלויות זה מבואר בתורה, בנביאים, בחז”ל וגדולי הראשונים ואחרונים שזה סותר מכל וכל את כל הטענה שלך (“ושב ה’ אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה’ אלקיך שמה” (דברים ל, ג) וכתב בתרגום יונתן שהוא ע”י אליהו הנביא ומלך המשיח, וכן כתב הרמב”ם (הל’ מלכים יא,א) כי מה שנאמר ושב ה’ הוא ע”י מלך המשיח, וכן… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

“מי שמכחיש את זה הוא לא ‘חרדי’ אלא סתם חסר דעת” – למה אתה מתכוון? למי שמכחיש את זה שיהודים התאספו לארץ? אם כך אני מבין את האמירה שלך.. אבל אם אתה מדבר על התגשמות הנבואה (שזה דבר מורכב ולא פשוט כל כך) אני תמהה עליך מאוד…. כי זה עובדה שלא כולם מקבלים את העניין הזה.. יש דיון סביב הנושא הזה.. אתה מוזמן למאה שערים ולשאול שם את רבני הקנאים השונים אם אנו כעת בתקופת קיבוץ הגלויות עליה התנבאו הנביאים.. אתה תקבל במקום תשובה שלילית… אבל לא רק מהם.. גם מגדולי הרבנים של הציבור הליטאי\ספרדי שלנו אתה תקבל תשובה שלילית.… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

אני לא חושב שקראת את כל מה שכתבתי כראוי..
כתבתי לך שלא רק הקנאים אומרים כך והבאתי לך 2 רבנים שאומרים במפורש שאנו לא בקיבוץ גלויות שעליו דיברו הנביאים.
אני יעתיק לך שוב את הקטע שבדברי הרבי מליובאוויטש שהובא “באמונה וגאולה”: “..עליתם של רבבות יהודים לארץ הקדש אינה קיבוץ גלויות..”
בנוסף גם בספר “נבואה והשגחה” שמביא את כל הנבואות שהתגשמו, לא ראיתי שום זכר לעניין קיבוץ הגלויות בתקופתינו… מה ההסבר שלך לכך?
גם ראיתי לאחרונה בספר “צופן ימי עולם” (אם אתה מכיר) שהביא את הנבואה בדברים ל’ ואמר במפורש שאנו לא באותו קיבוץ… (המחבר ממש לא קנאי…)

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

א. זה לא ברור שהרבי ראה עצמו משיח…. וכן אפשר לראות בדבריו איזה ייצוג מסויים (ולמען הסר ספק – אני ממש לא “חבצקר”) ב. הבאתי לך גם את דברי יו”ר מועצת גדולי התורה בארה”ב רבי ראובן גרוזובסקי… לא התייחסת אליהם… “גם הרבי המשיח התכוין רק להגיד שההבטחה עדיין לא הושלמה כי יש הרבה יהודים שעדיין בגלות, זה באמצע להתגשם” – מהקטע ששלחתי לא מובן כך. “החזו”א אמר שזה סוף הגלות, אז זה מקור מוסמך, ויותר טוב מכל האחרים, קח אותו איתך צידה לדרך” – אני משתדל לבדוק כל מקור בעניינים האלה ולקחת אותו צידה לדרך אבל יש הבדל עצום בין… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

אשמח מאוד לדון איתך במקורות מחר ולא במה אנשים אמרו למרות שיש לזה חשיבות רבה (אני מבין שלא מצאת שום מקור מהחזו”א..) אגב, מה שאמרת שהדעות של הקנאים הם הבל, זה לא מדויק… הרב שטרנבוך למשל הוא בעל השקפה קנאית ולמרות זאת לא אומרים שהוא אומר דברי הבל אלא יש לו שיטה מסויימת שלא מקובלת על רוב גדולי ישראל.. אבל היא ודאי מנומקת בהלכה ויש לו כמו רבים על מה לסמוך.. אותו דבר הרב מבריסק שהיה נחשב בעל דעות קיצוניות.. מכבדים אותו מאוד… והרבה מעבר לזה… הוא נחשב כאחד מגדולי הרבנים שהובילו את הציבור. מפורסם גם מה שאמר הרב שך… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

ממש ממש ממש לא הבאתי ציטוטים שהוא הביא… (חוץ מדברי הרב גרוזובסקי שראיתי שהוא הביא) אתה מוזמן לבדוק את כל המקורות שלי ולראות שהוא לא המקור, אני לקחתי אותם מספרים אחרים… אין לי שום קשר לאברהם חזן, אני אומר מה למדתי בעצמי מהמקורות… “אוספי ציטוטים זה לא במקום להכיר” – אני לא מבין מה הקשר? אני הבאתי ציטוטים מגדולי ישראל שתוכל לבדוק ולראות בעצמך את השקפתם, מה רע בזה? “אתה קצת מבלבל בין ‘קנאים’ ובין ‘יראי שמים’, לא כל מי שהיה ירא שמים מופלג וצדיק, השתייך למפלגת ה’קנאים’ כלומר סאטמר, גם לא מרן הגרי”ז” – אני מבין שקנאים זה מי… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

אוקיי.
“ההצלחה של מדינת ישראל היא סטרא אחרא ולא סיעתא דשמיא. זו ההשקפה שמובעת באריכות בויואל משה, וגדולי ישראל האחרים ביטלוה” ראיתי המון מקורות שלרשעים בסוף הגלות תהיה הצלחה רבה ויהיה נסיון מי יימשך אחריהם ומי לא (אם תרצה אוכל להביא לך) האם אין לזה שום קשר להצלחה של המדינה? לדעתי זה מסתדר…
אפשרמקורות של גדולים שביטלו את ההשקפה הזו?

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

אני מדבר איתך על עשרות מקורות שאומרים אותו דבר..
זה לא דבר שמתמודדים איתו בצורה לא רצינית כזו…
“בשביל זה יש את גדולי ישראל, ומי שמכיר אותם ואת שיחם, יכול ללכת לאורם” – כבר הציעו לך פה ללכת לגדולי ישראל ולראות שהם לא טוענים שאנו בקיבוץ גלויות..
אני רוצה לשלוח פקס לר’ חיים קנייבסקי בעניין ולהעלות אותו פה אבל אני מאמין שזה יקח הרבה מאוד זמן עד שאקבל תשובה אם בכלל…
אולי תנסה להפעיל את הקשרים שלך ולראות מה חושבים הגדולים ותשתף פה..

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

“מה שייחסתי לגדולי ישראל הוא ביטול מכל וכל של דעת הסאטמר שאם יש הצלחה ליהודים בא”י זה סטרא אחרא ולא השגחה פרטית או נס” – ואתה לא מייחס לגדולי ישראל את התגשמות נבואת קיבוץ הגלויות? אני יכול להגיד לך בהתחייבות כמעט שהתשובה תהיה שלילית על העניין הזה… האם אתה מוכן לבדוק קצת את העניין הזה? בקשר למה שאתה מגדיר “דעת הסאטמר” – צריך להגדיר את זה יותר טוב, סאטמר כמובן לא אומרים שכל יהודי שמצליח בארץ ישראל זה סטרא אחרא אלא שרשעים שמצליחים במעשים הרעים שלהם (למשל ההצלחה הגדולה שבהקמת המדינה עם כל מה שקשור לזה) זה סטרא אחרא. בנוסף… Read more »

יממ
יממ
2 years ago

הרב וואזנר זצ”ל שודאי מוחזק לאחד מגדולי הדור, כתב הסכמה/ברכה חמה מאוד (או איך שנגדיר את זה) לספר “ילקוט אמרים ויואל משה”.

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

לא צריך כסף פה, צריך פשוט להגיע לאמת בעניין… אם אני מראה לך תשובה מאחד מגדולי ישראל ששולל את העניין הזה אתה מוריד את המאמר הנ”ל\מתקן אותו? והאם אתה גם מתכוון גם לעשות מאמץ קטן ולנסות לראות מה דעת גדולי ישראל? בקשר ל”הספרים שלו נשללו והופרכו ע”י רבותינו” – הספרים שלו מעולם לא הופרכו ע”י אף אחד… תראה לי אחד מ”רבותינו” שהפריך את הספר… הרי הרבה ממה שמובא שם הוא ההשקפה הכללית של כל הציבור החרדי.. אומנם כל עניין שלוש השבועות לא כל כך פופולרי בציבור שלנו וכמעט שלא לומדים אותו ומבינים אותו אבל מי שלומד קצת על העניין יודע… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

מחילה, רק להבהיר, כתבתי לך תגובה במהירות ויצא שנשמע מדברי שאני טוען ש:”אם אדם אושש מניתוח מסובך שלא נתנו לו סיכוי הוא מכריז ‘ה’ עשה לי נס’, אבל אם הרבה אנשים ניצלים בנס, הוא מכריז ‘הסטרא אחרא'”
אני התכוונתי להצלחה כללית של רשעים שיש מקורות על כך שיהיה בסוף הגלות, אבל אני ממש לא טוען שלא היו ניסים במלחמות השונות.. זה אני מסכים וידוע שכמעט כל גדולי ישראל אמרו שהיה ניסים וכמו שאתה אומר – “נדחתה ונפסלה ע”י כל גדולי ישראל שהכרנו אותם שנפטרו ואותם החיים עמנו”

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

צהריים טובים,
בקשר לר’ ראובן, אין לי מושג מאיפה אתה למד שהוא מודה שאנו בקיבוץ גלויות… הוא אומר “אין צריך להאמין ולחשוב שזוהי אתחלתא דגאולה, אחרי שלפי קבלת האבות הפשוטה יהיה קיבוץ גלויות ע”י משיח צקדנו, כדעת הרמב”ם…”
מובן מדבריו שקיבוץ גלויות הוא אתחלתא דגאולה ואם הקיבוץ לא נעשה ע”י המשיח אז זה לא הקיבוץ עליו דובר בנביאים…

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

לא יודע מה זה כל הדיוקים שאתה עושה, אני רואה שהוא אומר בברור שהמצב שלנו כרגע הוא לא קיבוץ הגלויות… כי צריך לחכות למשיח שיעשה זאת ולא בעצמנו, הוא לא עשה חילוקים לשום דבר. ממנו אני מבין שאנו לא בקיבוץ… “אף אחד לא יודע איך יהיו עד שיהיו הוא בא לומר דברים מאד פשוטים” – ברור שאין כוונת הרמב”ם שאין שום סדר כללי שהדברים אמורים להיות ויכול להיות כל דבר שבעולם.. “אבל חלקים מהנבואות כן התגשמו” – אם יהיה מצב שח”ו כל העם יצא מהארץ האם גם אז אתה עדיין תהיה בטוח שהנבואה התגשמה? הרי זה ברור שלא כל התקבצות… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

“אתה חושב שהוא אומר בבירור, אני פירשתי את דבריו לעיל באופן אחר.” זהו שהפירוש שלך לא ברור בכלל ממה שהוא כתב… “מחבר ספר נבואה והשגחה הוא ידידי הטוב, והוא לא הכחיש שום דבר, רק לא רצה להיכנס לנישה שנויה במחלוקת” – לפני זה בהתכתבות פה אתה הפנת לספר הזה כדי להראות שהוא מוכיח שאנו בקיבוץ גלויות, עכשיו אתה אומר שהוא לא רצה להיכנס למחלוקת… “אני לא דיברתי על קץ מגולה, אלא על השאלה אם התקיימה הנבואה הזו.” מה הנבואה הזו? אני רוצה לשמוע את דעתך על הנבואה שלא התקיימה שאמורה להקיים לפני שהיהודים יכנסו לארץ – “והוצאתי אתכם מן העמים… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

– כתבת לי “אם בני ישראל התקבצו אתה יכול להמשיך לקרוא לזה איך שאתה רוצה ראה שיחות ר’ חיים שמואלביץ, וגם כאן” (ה”כאן” מפנה לספר נבואה והשגחה) אני מבין מזה שרצית להוכיח שאנו בקיבוץ גלויות… מה רצית להוכיח מהספר הזה אם לא זה? – על איזה “נבואה שעצי ישראל נותנים פריים” אתה מדבר? אתה לא מדבר על “הקץ המגולה” אז על מה מדובר? – “אתה אומר שוב שהיא ‘אמורה להתקיים לפני שהיהודים יכנסו לארץ’, בעוד גם בתורה, גם בנביאים, וגם בחז”ל, יש כמה אפשרויות, ואין סדר אחד קבוע” שוב אני אומר, ודאי שאין כוונת הרמב”ם שאין שום סדר כללי שידוע..… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

“הרמב”ם טרח להגיד שאף אחד לא ידע עד שיהיה, וזה מסתדר גם עם ה’הגעה למדבר’, בפרט שאין איזה פירוש ברור במה מדובר” הרמב”ם לא סותר נבואות מפורשות, ואיך דבריו מסתדרים עם ההגעה למדבר? אם לא עברנו במדבר, נראה שאנו כעת לא בקיבוץ גלויות כי אנו עומדים לצאת… וכל המפרשים אמרו בברור שנצא למדבר לפני שנגיע לארץ, רבנו בחיי כתב (כד הקמח, סוכה): כל הנביאים מסכימים פה אחד שהגאולה העתידה תהיה בדמיון הגאולה הראשונה, וכשם שיצאו ישראל בגאולה ראשונה ממצרים אל המדבר, כן בגאולה אחרונה עתידין שיצאו הרבה מישראל אל המדבר ויעברו על מקומות אלו והקב”ה ינהלם ויכלכלם שם כמו שעשה… Read more »

יממ
יממ
2 years ago

מקודם כתבת: “ועל כגון דא, אמר רבי אבא: .”אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל”, כשהארץ פורחת ומקבלת את בניה זה קץ מגולה, לא צריכים להיות חכם גדול כדי לראות את זה, ואסור להיות טיפש.” ואילו עכשיו אתה כותב: “ההשקפה החרדית היא שלא לקחת את התגשמות הנבואה או את הסיעתא דשמיא או אפילו את הנס למקום של “גאולה” “משיח” ו”קץ מגולה”. זו נקודת ההשקפה החרדית”- – לא כ”כ הבנתי את ההשקפה המיוצגת בשורות האחרונות שלך, אתה טוען בעצם שהנבואות של קיבוץ גלויות בכלל לא מתארות חלק ושלב בתהליך ה’גאולה’, אלא סתם אירועים… Read more »

יממ
יממ
2 years ago

אני חושב שהקטע הבא מבטא היטב את ההשקפה החרדית באופן קצר וקולע, אלו דברים שאמר הגרי”ח זוננפלד לרב הלל צייטלין הי”ד, זה הדו שיח כפי שכתבו הר’ צייטלין במאמרו “בין שני הרים גדולים”: הר’ צייטלין: “ובכל זאת, אמרתי, הלא כוונתם של אלו הצעירים טובה, ומי יודע דרכי ההשגחה? אפשר שדווקא על ידי אלה תיבנה ותכונן יהודה, הלא מעז יצא מתוק… ואם מסבב הסיבות הביא אותם לארץ הקדושה ושם אותם לבוני ארצו, בוודאי ראה בהם נקודות טובות שאינן באחרים, אף שהם, אלה האחרים לכאורה, טובים וישרים מהם. ומי יודע כל גלגולי הסיבות והמאורעות? ומי יודע את הדורות אשר יבואו אחריהם? אפשר… Read more »

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

“ברור כשמש”? לדעתי אתה מגזים…
אם זה ברור כשמש, איך אתה מסביר את זה שיש אלפי חסידי חב”ד שלא טוענים שהוא משיח? יש הרבה מהם שאומרים שהוא היה בחזקת משיח עד שנפטר…

ישיבה בוחער
ישיבה בוחער
2 years ago

לא ידוע לי מה באמת אמר והתכוון הרבי…
אבל עזוב, מה עם ההודעות הקודמות שלי?

ישראלי
ישראלי
3 months ago

בתור מחנך ותיק, וכאחד שזכה לשמש אצל רבים מגדולי ישראל. אני מבין שיש לישיבה בוחער (כמו לבחורים ואברכים רבים) קושי מסוים בהבנת ההשקפה החרדית, זאת משום שהוא מסתמך על הקטע הכתוב ולא תמיד נכנס לרוח הדברים. וכן קצת חסר בביקורת על מפיצי הדעות. אמנם, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיחסית לבני גילו ומעמדו הוא שואל שאלות ממש לעניין (שאלות שנשאלתי ע”י מחנכים המשפיעים ומשגיחים ת”ח מבוגרים ופיקחים) לכן אני לא מבין את היחס המזלזל והבוטה כלפיו. מדוע לא לענות בצורה עניינית ומכבדדת? ובפרט שאתם לא מסבירים את עצמכם כראוי. אני חושב לו יצויר השקפתי היתה שונה משלכם חוששני שלא הייתי מבין… Read more »

ישראלי
ישראלי
3 months ago

תודה רבה

הבוחער
הבוחער
3 months ago

לא חושב שיש צורך להסביר יותר, הנושא הובן לי פחות או יותר לאחר בירורים נוספים, ותודה לצוות האתר שעזר לי לפתוח את הראש להבנת הסוגיא.

ישראלי
ישראלי
3 months ago

קראתי את הודעותך, וניכר שעשית עבודה טובה. אך צר לי לומר לך שאתה ועד כמוך אם הרבה כוונות טובות והרבה השקעה, נופלים באותה טעות. והסביר. אי אפשר להבין את השקפת התורה ע”י לימוד ספרי השקפה, גם אם אלו נכתבו ע”י אנשים מוסמכים לכך, כ”ש שנכתבו ע”י אנשים שאינם מוסמכים (כרוב המאמרים והספרים) הסיבות לכך הם 2 1. קשה מאוד לעמוד על ההבנה האמיתית, על החילוקים הדקים, ועל הדימויים, על ההקשים ועוד דברים דקים מאוד 2. גם סופרים הגונים טועים רבות בהצגת הדברים במלא הדיוק, כ”ש סופרים פחות הגונים. הדרך היחידה להשיג הבנה כל שהיא בהקשפה זה ע”י שנים רבות של… Read more »

פלוני
פלוני
3 months ago

מצאתי על דעותיו של הרבי את הדברים האלה: https://www.youtube.com/watch?v=4tfXqS5w0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=hiUeGZZ6qnA
לכאורה הדברים פשוטים ואין מה להתפלפל, הוא סבר שהוא כנראה המשיח אבל לא בודאות

79
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x