האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

כא3 התיעוד בנביאים – רשימות משוות

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

כהמשך למאמר הקודם: התיעוד בנביאים

בחומשי דעת מקרא שע”י הוצאת מוסד הרב קוק, באו רשימות של מקבילות בין התורה לבין דברי הנביאים.

הרשימות מקיפות מאד, וכוללות כל סוג של הקבלה. כמובן שכל הקבלה צריכה להתפרש לגופה, האם מדובר בהשפעה, בדמיון שאולי מקרי, וכך הלאה. ולא פורסמו אלא כבסיס לדיונים. אולם המעיין באופן שיטתי יראה את הכמות הגדולה של ההקבלות המעידות על שימוש בלשון, על זהות והשפעה ישירה.

כל אחד ממחברי הפירושים ערך והציג את הדברים בשיטתו ובדרכו, ולכן הרשימות אינו עשויות כולן באותה צורה. בכל מקרה יש להן ערך עצום:

מקבילות בראשית ונביאים ראשונים (והקדמה)

מקבילות בראשית ונביאים אחרונים

מקבילות שמות ונביאים

מקבילות ויקרא ונביאים (עמ’ 326 ואילך)

דברים ומקבילות בנביאים (עמ’ 589 ואילך)

מקבילות יהושע התורה ונביאים אחרונים

שופטים ומקבילות בתורה ובנביאים שאחריו

שמואל ומקבילות בתורה ובנביאים

מלכים ומקבילות בתורה ובנביאים

ישעיהו ומקבילות בתורה ובנביאים

יחזקאל ומקבילות בתורה ובנביאים

גם בנביאים של דעת מקרא נוכל לראות את ההקבלות בין הנביאים, מה שמלמד שספריהם היו מוכרים ומקובלים והשפעתם של הנביאים הראשונים על המאוחרים.

נצרף כאן רשימות משוות לעיון הקורא:

 

 הצלבת מידע – ספרי הנביאים

דור אחר דור, מנחמיה ועד משה

 

נחמיה והתורה

הזכרת התורה: א ז, פרק ח’ כולו. י ל. י לה. יג א.

א ה – דברים ז ט (מדות ה’)

א ז – ויקרא כו לד (גזרת הגלות)

א ח – דברים ל ד (קיבוץ גלויות)

א ט – דברים יב ה (מקום הבחירה)

א י – דברים ט כו (פסוקי יצי”מ)

ו יא – במדבר יח ז (הזר הקרב)

ח א – דברים לא י (הקהל)

ח ב – במדבר כט א (קדושת ר”ה)

ח יד – ויקרא כג מ (דיני סוכות)

ח יז – ויקרא כג לו (דין עצרת)

פרק ט’ מורכב כולו מלשונות התורה: בראשית ב, דברים י יד. בראשית א י. בראשית טו ז. בראשית יז ה. בראשית טו. דברים כו ז. שמות יד י. שמות יח יא. שמות יד טז. שמות טו ה. במדבר יד יד . שמות כ. שמות ו ח. שמות לב ט. במדבר יד ד. במדבר יד יח. שמות לב ד. דברים ח ד. דברים א י. דברים ו יא. ויקרא יח ה. דברים ז ט.

י לא – דברים ז ג (איסור חיתון)

י לב – שמות כ ט (שבת)

י לב – שמות כג יא (שמיטת קרקע)

י לב – דברים טו ב (שמיטת כספים)

י לג – שמות ל טו (מחצית השקל)

י לג – שמות לט לו (לחם הפנים)

י לג – במדבר כח לא (עולת התמיד)

י לג – במדבר כח י (עלת שבת ור”ח)

י לה – ויקרא ו ו (אש תמיד)

י לו – שמות כג יט (בכורים)

י לז – שמות כב כח (בכור אדם)

י לז – שמות יג ב (בכור בהמה)

י לח – במדבר טו כא (חלה)

י לח – במדבר יח יב (דגן תירש)

י לח – במדבר יח כא (מעשר ראשון)

י לט – במדבר יח כו (מעשר שני)

יג א – דברים כג ד (איסור עמוני)

 

נחמיה וקודמיו

יא ד – יחוס עד פרץ בן יהודה

יב כו – הזכרת עזרא הסופר

ח יג – פעולות עזרא לשמירת התורה

ז ה – ציטוט מגלת היוחסין שבעזרא ב

ז יב – שבו לעריהם שקודם החרבן

ג טו – ידעו את מקום קבורת דוד וכל אתרי בית ראשון

ט כו – מ”א יט י (הריגת הנביאים)

ט כו – מ”א יד ט (השלכת התורה)

ט לא – ירמיה ד כז (לא כלה)

יב מה – דה”ב כט, ש”ב כג א (דוד תיקן השירה)

יג כו – מ”א יא א (חטאי שלמה)

ט כו – שופטים ב יד (מחזוריות החטא)

 

עזרא והתורה

הזכרת התורה: ג ב, ו יח, ז ו, ז י והלאה.

ב סג – במדבר יח ט (אכילה מקה”ק)

ב סג – במדבר כז כא (אורים ותמים)

ג ב – שמות כ כ (דין המזבח)

ג ג – במדבר כח כג, שמות כט לט (התמיד)

ג ד – ויקרא כג לד (חג הסכות)

ג ד – במדבר כט יג (קרבנות החג)

ג ה – במדבר כח יא (קרבן ר”ח)

ג ה – ויקרא ז טז (נדרים ונדבות)

ג י – במדבר י י (חצוצרות)

ו ט – שמות כט מ, ויקרא ב יג (פרטי נסכים ודין מלח)

ו י – ויקרא א יג (ריח ניחח)

ו טז – במדבר ז פד (קרבנות חנוך)

ו יח – במדבר א נ (הפקדת הלויים)

ו יט – ויקרא כג ה (זמן הפסח)

ו כ – במדבר ט ו (טומאת מת)

ו כב – שמות כג טו (שבעת ימים)

ח לה – במדבר ז פז (קרבנות חינוך)

ט ב – דברים ז ג (לא תתחתן בם)

ט ב – דברים יא ח (מוסרי דברים)

 

עזרא וקודמיו

א ז – מ”ב כה (חמס נבוכדנצאר)

ב נט – כתבי היחוס

ב ס – יחוס הכהנה

ב סא – ש”ב יט לב (ברזילי הגלעדי)

ג יא – תהלים קלח א (הודו)

ג יב – רצף אנושי בין המקדשים

ד ב – מ”ב יז (גיור הכותים)

ה א – נבואות חגי וזכריה

ה יא – מ”א ו (שלמה בונה הבית)

ו ב – ס’ זכרון פרסי על רצף המקדשים

ט יא – יחזקאל לו יז (טימוא הארץ)

 

 

חגי

ב ה – מזכיר את הברית שנכרתה ביציאת מצרים

ב ה – יחזקאל לו יז (רוח ה’)

ב יב – במדבר יט כב (טומאת אוכל)

ב יב – במדבר ה ב (טומאת מת)

ב כג – ירמיה כב כד (גורל יכניה)

 

זכריה

ז יב – מזכיר את התורה

א ד – יחזקאל לג יא, לו לא, ירמיה לה ו (דברי “הנביאים הראשונים”)

א ה – איכה ה ז, איכה ב יז (זמם ה’)

ב יז – חבקוק ב כ (ה’ בהיכלו)

ה ד – ויקרא יט יב (שקר בשם)

ו טו – דברים יא יג (אם שמוע)

ט ט – צפניה ג יד (רינה בשכינת המלך)

פרק י’ יא’- יחזקאל לד (נבואת הרועים)

יג ג – דברים יח כ (מתנבא מה שלא שמע)

יד ה – עמוס א א (הרעש)

יד טז – דברים טו כ (סוכות)

 

איכה

הזכרת התורה – ב ט

ב יז – נבואות החרבן בתורה

א י – דברים כג י (אסורי חיתון)

 

יחזקאל והתורה

הזכרת התורה: ה,ו, ז,כו, כ כד. לז כה.

ד יד – ויקרא כב ח. ויקרא ז יח. (נבלה ופגול)

ד ו – במדבר יד לד (יום לשנה)

ד טז ויקרא ל ט (מן הקללות)

ו ד – ויקרא כו ל (מן הקללות)

ח יז – בראשית ו ו (מדור המבול)

ט ב – שמות לח ל (מזבח הנחשת)

י ח – שמות יט יט (דיבור ה’)

יד ח – ויקרא כ ו (כרת)

יד יז – ויקרא כו ו (מן הברכות)

יח ו – ויקרא כ י (נדה)

יח ו – ויקרא כ יח (אסור א”א)

יח ז – ויקרא כה יז (אסור אונאה)

יח ח – ויקרא כה לו (אסור רבית)

יח ט – ויקרא כו א (חוקי ה’)

יח יב – שמות כב כה (דין חבול)

יח יג – ויקרא יח כט (מפרשת עריות)

יח יג – ויקרא כ יא (מענשי עריות)

כ ה – שמות ו ז (נשיאת היד)

כ יא – ויקרא יח ה (וחי בהם)

כ יב – שמות לא יב (אות השבת)

כ יג – במדבר טו לב (מעשה המקושש)

כ טז – ויקרא כו טו (מאיסת החוקות)

כ כא – דברים כט (ממרים)

כ כא – שמות לב י (בקשת הסליחה)

כ כד – ויקרא כג לח (מתנות נו”נ)

כ כד – שמות יג יב (פטר רחם)

כ כח – ויקרא א יג (ריח ניחוח)

כ מב – שמות ו ז (הבטחות התורה)

כ לט – ויקרא כב לב (חילול ה’)

כ לט – שמות כג יט (ראשית בכורים)

כב ט – ויקרא יט טז (איסור רכילות)

כב י – ויקרא כה לו (אסור רבית)

כב י – ויקרא יח ז (אסור אשת אב)

כב כו – ויקרא יא מז דברים יז ח (משפט הכהנים)

כד ז – ויקרא יז יג (כסוי הדם)

כח יג – שמות כח יז (אבני החשן)

כח י – בראשית יז יא (מילה)

לד ב – דברים כב א (השבת אבדה)

לד ב – ויקרא כה מו (רדיה בפרך)

לו כז – ויקרא כו א (עם סגולה)

לא י – בראשית ב ח (גן עדן)

לג כד – בראשית כח ד (ברכת אברהם)

לג כה – ויקרא יט כו (אכילה על הדם)

לד כה – ויקרא כו ו (מן הקללות)

לד כז – ויקרא כו ד (מן הקללות)

לו לח – שמות לד כג (עליה לרגל)

מד ז – ויקרא ג ט (הקרבת חלב)

מב יד – ויקרא טז ד (בגדי הקדש)

מג כב – ויקרא כג יט (שעיר החטאת)

מג כג – ויקרא ד ג (פר תמים)

מג כד – ויקרא ב יג (דין מלח)

מד ז – במדבר כח ב (לחמי)

מד יח – שמות כח מ (בגדי כהונה)

מד כא – ויקרא י ט (שתויי יין)

מד כב – ויקרא כב ז (נישואי כהונה)

מד כה – ויקרא כא א (טומאת כהן למשפחתו)

מד כט – ויקרא כז כא (חרם לכהן)

מד ל –  במדבר טז כא (דין החלה)

מד ל – שמות כג יט (ראשית בכורים)

מד לא – ויקרא כב ח (נבלה וטרפה)

מה י – ויקרא יט לו (מאזני צדק)

מה כא – במדבר כח יז (דיני פסח)

מה כה – ויקרא כג מא (חג סכות)

מה יז – ויקרא פרק א’ב’ (חטאת עולה ומנחה)

מו יג – שמות כט לט (תמיד)

מו יז – ויקרא כה י (שנת היובל)

 

יחזקאל והנביאים שלפניו

ז כו – ירמיה יח יח (תפקיד הכהן והזקן)

יב ב – ירמיה ה כא  (עם סכל)

יח ב – ירמיה לא כח (משל אבות ובנים)

כ כח – מ”א יד כג / מ”ב יז י (תיאור האשרים)

כו יג – עמוס ה כג (הסרת הזמרה)

כו יג – ישעיה כג טז (שירת צור)

כט י – ישעיה לו ו (הסמכיה על מצרים)

לב ז – ישעיה יג י (החשך בעולם)

פרק לד – ירמיה פרק כג (משל הרועים)

לז כב – שמואל ב’ ז כג (גוי אחד)

 

ירמיהו והתורה

הזכרת התורה: ב ח, ו יט, ח ח, ט יא, טז יא, יח ח, כו ד, לא לא, לב כג, מד כג.

ב ב – ויקרא כג י (דין הראשית)

ב ב – ויקרא ה ו, ויקרא כב טז (דיני האשם)

ב לד – שמות כב א (בא במחתרת)

ג א – דברים כד א (דין החזרת גרושה)

ג ח – דברים כד ג (ספר כריתות)

ד כג – בראשית א ב (תהו ובהו)

ו כ – שמות ל לד (סמני הקטרת)

ז כב – ויקרא כו יב (עם סגולה)

ז כב – דברים יב כח (ממוסרי דברים)

יא ה – דברים ח יח (הבטחות דברים)

יא ה – דברים יא ט (שבועת הארץ)

יז כא – דברים ה יד (דין השבת)

יז כו – שמות ל לד (סמני הקטרת)

יח טו – דברים לב לה (יום איד)

יט ז – דברים כח כו (מן הקללות)

יט ט – ויקרא כו כט (מן הקללות)

יט ט –דברים כח נג (מן הקללות)

כא ה – דברים כט ז (משירת האזינו)

כב ח – דברים כט כד (משירת האזינו)

כג יד – בראשית פרק יט’ (סדום ועמורה)

כד ט – דברים כח כה דברים כח לז (מן הקללות)

כה כט – במדבר יח (מדות ה’)

כז יט – שמות לב יא (סליחת ה’)

כט יב – דברים ד כט (אופן התשובה)

כט יד – דברים ל ג (קיבוץ גלויות)

כט כב – בראשית מח כ (ברכת אפרים)

לא לט ויקרא ו ד (השלכת הדשן לעמק).

לב ח – ויקרא כה מט (גאולת שדות)

לב יח – שמות כ ו (השבת)

לב לז – דברים ל ט (קיבוץ גלויות)

לב כ – דברים כו ח (עם סגולה)

לב כב – דברים יא ט (הבטחת הארץ)

לב כג – דברים לא כט (הפרת התורה)

לג כו – שמות ג טז (ברית האבות)

לד יג – שמות כא ב (שילוח עבדים)

לו כב – שמות יב א (מנין מניסן)

מב יב – דברים יג יח (נתינת רחמים)

מו כא – דברים כח לז (עת פקודה)

מו כא דברים לב לה (יום איד)

מו כח – שמות לד ז (מדות ה’)

מח מ – דברים כח מט (משל הנשר)

מח מה – במדבר כא כח (גורל חשבון)

מח מה – במדבר כד יז (גורל מואב)

מט יח – דברים כט כב (כמהפכת סדום)

מט כב – דברים כח מט (משל הנשר)

 

ירמיה והנביאים שלפניו

ב ח – ישעיה ה א (ישראל ככרם)

ג ח – ישעיה נא א (איה ספר כריתות)

ז יב – ש”א ו’ (חרבן שילה)

טו א – משה ושמואל

טו ט – ש”א ב ה (שירת חנה)

יא ג – מלכים ח כא (מצרים כור הברזל)

כט כו – מ”ב יא יח (פקודת יהוידע)

לא טו – דברי הימים ב טו (מנבואת עזריה)

כו יז – מיכה ג יב (ציטוט בציון המקור)

לג יח – מ”א ב’ (נבואת בית דוד)

מד ו – ש”א ו (חרבן שילה)

מח – ישעיה טו ה, טז ו, טו ה, ז יא, טו ז, טו ב, כד יז (נבואות מואב)

מט ז – עובדיה א כל הפרק (נבואות אדום)

מט יז – מ”א ט ח (קללת אדום)

נ לט – ישעיה לד יד, יג כא (נבואות בבל)

נא א – ישעיה יג יז (בבל)

נא ח – ישעיה כא ט (בבל)

נא נו – ישעיה נט יח (בבל)

 

מקורותיהם של בטויי לשון בירמיהו

לג ג – ישעיה מח ו

י ה – מו א

י ג – מד יב

יב י – סג יח סד ט

יג טו – א ב

יד ז – נט יב

מט כג – נז כ

טו ה – נא יט

ל י – מא יד

לא לד – נא טו

ד יג – סו טו

ב כה, עי’ יח יב- נז י

ירמיה כג י – כד ד

ל יא – כח כו

נא מד – ב ב

ו כ – סו, מג כג, נו ז

מח לח, עי’ כב כח – הושע ח ח

ו כח – ט טו

ו כ – ט ד

יד י – ח יג

ד כח, עי’ יב ד – ד ג

ט יא – יד י

ט א – ז ד

ד ג – י יב

נ לה – יא ה

כה ל – עמוס א ב יואל ב ב

יד ד – יואל א יא

מו ו – עמוס ב יד

מט כז – א ד

יז כז- א ד

נא יד – ו ח

מו ז – ח ח

טו יח – מיכה א ט

מו ט – נחום ב ה

יג כו – נחום ג ה

נא כז – ג יז

ל ח – א יג

ל יב – ג יט

ח יג – צפניה א ב

נא נח – צפניה ב יג

 

 

צפניה והנביאים שלפניו

א ז – חבקוק ב כ ישעיהו לד ו (מהיכל קדשו)

א ט – ש”א ה ה (דילוג המפתן)

א טו – יואל ב ב (יום חשך)

ב טו – ישעיהו מז ח (תיאור אשור)

 

 

חבקוק והתורה

ג ג – דברים לב ב (הופעה מפארן)

ג ה – שמות ט ו (מכת דבר)

ג ו – דברים לג ב (מברכות משה)

ג ז – שמות טו יד, במדבר כב א (תגובת העמים)

 

חבקוק וקודמיו

ב יב – מיכה ג י (ציון בדמים)

ב יד – ישעיה יא ט (מלוי הדעת)

ג ז – שופטים ג (מלך מדין)

ג י – ישעיה סג יט שופטים ה ה (הרים נזלו)

ג יא – יהושע י יב (עמידת השמש)

 

 

נחום והתורה

א ב – שמות כ ה, לד ו (מדות ה’)

א ג – במדבר יד יח (מדות ה’)

ב א – דברים כג כב (לא תאחר)

א ד – שמות טו (קרי”ס)

 

נחום והנביאים שלפניו

ב א – ישעיה נב ז (רגלי מבשר)

ב יא – ישעיה כא ג (חלחלת מתניים)

ב ג – עמוס ו ח, הושע ה ה (גאון יעקב וישראל)

ג ד – מ”ב ט’ כב’ (גנות איזבל)

ג י – עובדיה א יא (גלות ירושלים)

ב יא – יואל ב ו (בושת העמים)

 

יונה והתורה

ד ב – במדבר יד יח (מדות ה’)

 

מיכה והתורה

ג ו – דברים לא יז, ישעיה ח יז (הסתר פנים)

ג ו – ויקרא יג מה (דין המצורע)

ו ג – דברים יג ו (מבית עבדים)

ו ה – במדבר כב ד (עצת בלק)

ד יב – דברים יח ב (איסור מעונן וכישוף)

ד יב – דברים טז כב (איסור מצבה)

ה ה – בראשית י י (נמרוד)

ה ו – דברים לב ב (משירת האזינו)

ו ח – דברים י יג (עיקר התורה)

ו טז – נפלאות יצי”מ

ז כ – בראשית כב טז (שבועה לאברהם)

מיכה וקודמיו

א ג – ישעיה כו כא (יוצא ממקומו)

א ג – עמוס ד יג (במתי ארץ)

ד – ישעיה ב (פרק מקביל)

 

ישעיהו והתורה

הזכרת התורה- ב ב, א י, א יא, ה כו, – קרוא מקרא. כד ו, ל ט,לד יא, מב כא מב ד, מב כד, נא ז

א ב – לב א (שירת האזינו)

א י – בראשית פרק יט (רשעת סדום)

א י – שמות כג יז (ראיית פנים)

א יא – ויקרא א ג (עולות וחלב)

א יג – במדבר י י (עצרת ר”ח)

ב ז – דברים יז טז (ריבוי סוסים וכסף)

ד ה –  שמות יג כא (עמוד הענן והאש)

ה כג – שמות כה א (הצדקת צדיק)

ו ג – במדבר יד כא (כבוד ה’)

ז יב – דברים ו טז (לא תנסו)

יא יא – שמות יד כט (קרי”ס)

יב ב – שמות טו ב (שירת הים)

יג כ – דברים כט כב (כמהפכת סדום)

טז יד – דברים טז יח (משנה שכר)

כד ו – שמות לא טז (ברית השבת)

כד יח – בראשית ז יא (ארובות השמים)

כה ט – דברים לא יז (ואמר ביום ההוא)

כח כג – בראשית ד כג (שירת למך)

כט כב – בראשית טו ז (פדיה מאור)

ל ט – דברים ט כד (ממרים הייתם)

ל יז – דברים לב ל (מתוך הקללות)

ל כט – במדבר י י (נגינה בחג)

לב ט – בראשית ד כ (שירת למך)

לג כ – שמות לד כ (עליה לרגל)

לד ו – דברים לב יד, לב ו, לב לה (משירת האזינו)

לד י – בראשית א ב (תהו ובהו)

לד יא – ויקרא יא’ (העופות הטמאים)

מג יא – דברים לב לט (משירת האזינו)

מג כו – שמות ל לד (מסממני הקטרת)

מג כז – בראשית ג ו (חטא אדה”ר)

מח כ – (יציאת מצרים ובאר מרים)

מט כו – בראשית מט כד (מברכת יעקב)

נ ה – דברים כה א, יט יז, שמות כד יז (אופן המשפט)

נא א – דברים כב א (ספר כריתות)

נא ב – בראשית יב יג יז יב (ברכת אברהם ושרה)

נא י – שמות טו (קרי”ס)

נד ט – בראשית ט טו (השבועה לנח)

נב יב – דברים טז ג (היציאה בחפזון)

נו יד – שמות לא יב (מצות השבת)

נח יג – שמות לא יב (כבוד השבת)

נח יד – דברים לב יג (משירת האזינו)

סא ו – שמות יט ו (ממלכת כהנים)

סג יא – דברים לב ז (משירת האזינו)

סג יב – שמות יד כא (בקיעת הים)

סג יג – שמות טו ח (הליכה בתהומות)

סג טז – (אברהם ויעקב ישראל)

סג א – דברים לג ב (מהר פארן)

סה ד – יא ז, יא כט (מאכלות אסורות)

 

ישעיהו והנביאים שלפניו

א כ – ש”א יב טו (עונש ההמראה)

א יד – עמוס ה כא (מאסתי חגיכם)

ב ד – יואל ד י (הכנת נשק)

ה – תהלים פ (משל הגפן)

ז ט – דה”י ב כ כ (נבואת יהושפט)

ט ג – שופטים ח תהלים פג י ש”א יב יא (יום מדין)

ט ו – ש”ב ז יז (הבטחה לדוד)

י ג – הושע ט ה (ימי הפקודה)

יג ו – יואל א טו (יום ה’)

טז י – יואל א טו (נכרת מבית ה’)

יט ח – שופטים ב יח (לחץ ותשועה)

כד ד – הושע ד ג (אמללה הארץ)

כח כא – ש”ב ה כ דב”א יד טז (נצחון בעל פרצים)

מג יא – הושע ה יד (ואין מציל)

סג א – שופטים ה ד (משדה אדום)

סג יא – שופטים ה ה (הרים נזלו)

 

עובדיה וקודמיו

עובדיה א יח – יואל ג ה (בהר ציון)

א יא – יואל ד ג (שבי ירושלים)

א ג – עמוס ט ב (משם אקחם)

 

עמוס והתורה

הזכרת התורה – ב ד

א ח – בראשית לד (עשיו ויעקב)

ב ח – שמות כב כה (איסור חבול)

ב יב – ויקרא יא מה ,דברים כט ד (פירוט על יצי”מ)

ב יב – במדבר ו (דין הנזיר)

ג יד – שמות לב לד (יום פקדי)

ה כה – במדבר כח ו (מ’ שנות מדבר)

ב ז – ויקרא כ ג (חלול ה’ בעריות)

ד ה – ויקרא ב יא (איסור חמץ)

ד ה – ויקרא ז יג (חמץ בתודה)

ד ה – ויקרא כז ל (מעשר בהמה)

ד ה – דברים טז ז (ופנית בבקר)

ד ט – דברים כח כב (מן הקללות)

ד יא – דברים כט כב (מן הקללות)

ה ה – דברים טז ה (אסור הבמות)

ז ט, ז טו – (יצחק ויעקב)

ז ט – דברים טז ה (אסור הבמות)

ח ד – שמות כ ט (איסור מלאכה בשבת)

 

עמוס והנביאים שלפניו

א ג יג – מלכים ח יב (ארם והגלעד)

א ב – יואל ד טו (מציון ישאג)

א ד-ז – הושע ח יד (שלחתי אש)

ה ה – יואל ד יח (הטיפו ההרים)

ה יח – יואל ב ב (יום ה’ חשך)

 

יואל והתורה

ב ג – בראשית ב (גן עדן)

ב יג – במדבר יד יח שמות לד לו (מדות ה’)

א י – דברים כח נא (מן הקללות)

א י – דברים ח ח (ז’ המינים)

 

יואל וקודמיו

א י – ישעיה כד ד (אבל הפרות)

ד ב – דה”ב כ כו (עמק יהושפט)

 

הושע והתורה

הזכרת התורה – ד ז

ב א – בראשית לב יג (מספר בנ”י)

ב יב – במדבר י י (חגים ור”ח)

ב יט – שמות כג יג (הסרת שמות ע”ז)

ה ו – שמות י ט (הליכה בצאן ובקר)

ה ב – דברים טו ה (אסור הבמות)

ה י – דברים יט יד (הסגת גבול)

ט א – דברים לב י (מציאתו במדבר)

ט א – במדבר כה ג (הצמדות לפעור)

ט ד – במדבר כח ז (דין נסכים)

ט ד – דברים כו יד (דין לחם אונים)

ח א – כח מט (משל הנשר)

ח יא – דברים טו ה (אסור הבמות)

ח יב – כתיבת התורה

י ד – ויקרא כו כז (ולא תשבעו)

י ח – דברים טו ה (אסור הבמות)

י א – דברים טז כב (אסור מצבה)

יא י – שמות ד ב (נער ישראל)

יא ח – דברים כט כב (אדמה וצבויים)

יב ד – בראשית כה כו (יעקב ועשיו בבטן)

יב ד – בראשית לב כה (מאבק עם האיש)

יב ד – בראשית לה טו (קריאת בית אל)

יב י – ויקרא כג מב (ישיבה בסוכות)

יב יג – בראשית כז כט (בריחת יעקב לארם)

יב יד – (נביא המוציא ממצרים)

יג ד – שמות כ א (י’ הדברות)

יג ד – דברים לב לט (משירת האזינו)

יג ד – ידעתיך במדבר

יד א  – דברים ל ב (תשובה עד ה’)

 

הושע וקודמיו

א ד – מלכים ב ט כז (הריגת אחזיה)

ח ה – ש”א ח ה (בקשת המלך)

ט ט – שופטים יט’ (פילגש בגבעה)

י ט – שופטים יט (פילגש בגבעה)

יג י – ש”א ח ו (מלך לשפטינו)

 

מלכים והתורה

הזכרת התורה – ב ג, ט ד. ו יב. יא לג. וב’ י לא. יח ד. כא ח. כג כה. כז ז. יז לז. יז ז.

מלכים א’ ב ג – דברים כו יז (דרכי ה’)

ב כח – שמות כא יד (מעם מזבחי)

ו א – מנין ליצי”מ.

ו ז – דברים כז ה (איסור הנפת ברזל)

ו יב – ויקרא כו ג (מתוך הברכות)

ו יב – שמות כה ח (ושכנתי בתוכם)

ח ב, סה – ויקרא כג מא (ציווי הסוכות)

ח סב – ויקרא ד יט (הקטרת החלב)

ח סה – דברים יב י ב (עליה לרגל)

ח ט – לוחות הברית בארון – עדות מתן תורה

ח י – שמות מ לד, כד טו, כ יז (צורת השכנת השכינה)

ח מ – דברים לא יג (מתוכחות דברים)

ח מב – דברים ט כט (מתיאורי דברים)

ח מג – ויקרא כ כו (הבדלת ישראל)

ט ו – דברים יא טז (מתוך והיה אם שמוע)

ט ז – דברים כח לז (מתוך הקללות)

ט ח – דברים כט כד (מתוך הקללות)

ט כב – ויקרא כה מב (איסור עבדות בישראל)

יא א – דברים יז ז (איסור ריבוי נשים)

יא א – דברים ז ד (ציטוט איסור חיתון)

יב כח – שמות לב ח (חטא העגל)

יב כח – ויקרא כג מ (בדית חג חילופי)

יג ו – שמות לב יא (אופן בקשת סליחה)

יד כא – דברים ד יב (כינוי המקדש)

יד כג – דברים יב ב (מתוכחות דברים)

יח לא – בראשית לב כט (שינוי שם יעקב)

יט ח – שמות ב א, לג יט (הר ה’ חורב והמערה)

כא ג –במדבר לו ט (איסור הסבת נחלה)

כא ט – דברים יז ו (אופן המשפט)

כא יג – ויקרא כד טו (עונש המקלל)

כא יג – ויקרא כד י (מקום הסקילה)

כב יז – במדבר כז יז (תיאור ישראל)

מלכים ב’ ג יז – שמות כט מא (מנחת הבקר)

ד טז – בראשית יח יא (בשורת הבן)

ד כג – במדבר י י (חדש ושבת)

ז ג – ויקרא יג מה (הרחקת מצורע)

יב ה – שמות ל יג (דין הכופר)

יב ה – ויקרא כז ב (דין ערכין)

יד ב – דברים כד טז (דין המתת בן על אב)

יד כד – לב לו (משירת האזינו)

טו יב – דברים כג יח (אסור קדש)

טז טו – במדבר כח כג (עולת הבוקר)

טז טו – ויקרא כג יח (מנחתם ונסכיהם)

יז יז – דברים יח י (מעביר באש ומעונן)

יז לד – בראשית לב כט (שינוי שם יעקב)

יז לה – שמות כג כד (אזהרת עכו”ם)

יז לו – שמות ו ו (מתיאורי יצי”מ)

יז לז – שמות כד יב (כתיבת התורה)

יז לז – דברים יב א (לעשות כל הימים)

יח ד – במדבר כא ט (נחש הנחשת)

יח לב – דברים ח ח (שבחי א”י)

כא ו – דברים יח י (העברה באש וניחוש)

כג יד – במדבר יט יד (טומאת מת)

כג כה – דברים ו ה (מלשון ק”ש)

 

מלכים וקודמיו

מ”א א ב – ש”ב כ (מעשי יואב)

ב ד – שמואל ב ז תהלים קלב י (הבטחת דוד)

ב כז – ש”א ב לא (ציטוט דברי איש האלהים)

מ”א ב י – ש”ב ה ה (זמני מלוכת דוד)

ה יט – ש”ב ז יג (ציטוט נבואה)

ח כג – יהושע ב יא (מדברי יהושע)

ח נו – יהושע כא מה (התגשמות ההבטחות)

יז לד – יהושע ו כו (קללת יריחו)

מ”ב ט לא – מ”א טז כ (קשר זמרי)

יז טו – שופטים ב יב (תיאור ימי השופטים)

 

שמואל והתורה

הזכרת התורה – ב כב

א ג – שמות לד כד, דברים טז יז (עליה לרגל ומתנות)

א ח – יציאת מצרים

א יא – במדבר ו ה (דין הנזיר)

א יד – ויקרא י ט (איסור שתוי יין)

א יט – דברים טז ז (לינה בעליה לרגל)

ב ב – דברים לב לט, לג יז (דרכי ה’)

ב יג – דברים יח ג (משפט הכהנים)

ב טז – ויקרא ז ג (הקטרת החלב)

ב כח – שמות ל ז (דין קטורת)

ב כח – שמות כח א (בחירת אהרן)

ב כט – במדבר טו כא, דברים כו ב (מתנות הראשית)

ב לג – ויקרא כו טז (מתוך הקללות)

ג ג – שמות כז כ (דין המנורה)

ד ד – במדבר ז פט (דיבור בין הכרובים)

ד י – מכות מצרים.

ד כ – בראשית לה יח (בטויים מבראשית)

ה יא – בראשית כט לא (בטויי האבות)

ו ו – שמות ח יא י ב (הכבדת לב פרעה)

ז ג – בראשית לה ב (הסרת אלהי נכר)

ז ט – ויקרא א ג, דברים לג י (עולה וכליל)

ח ג – דברים טז יט (אסור הטית משפט)

ח ה – דברים יז יד (מלך ככל הגויים)

ט טז – שמות ג ז (צורת הבשורה)

ט כד – ויקרא ז לב (השוק לכהן)

י ב – בראשית לה כ (קבורת רחל)

י ח – ויקרא א ג, ג א (עולה ושלמים)

יא טו – ויקרא ג א (שלמים)

יג ט – ויקרא א ג, ג א (עולה ושלמים)

יב ג – במדבר טז טו (חמור מי לקחתי)

יב ו – שמות ב כג (קורות ישראל במצרים)

יב טז – שמות יד יג (ישועת ה’)

יד ג – שמות כח יב (דין האפוד)

יד כג – שמות יד ל (צורת התשועה)

יד לא – שמות כח ל (אורים ותומים)

יד לג – ויקרא יט כו (אכילה על הדם)

יד מה – ויקרא כז כט (דין חרם אדם)

טו ב – דברים כה יז (מעשה עמלק)

טו ו – במדבר י לב (טובת יתרו)

טו כט – במדבר כג יט (משירת בלעם)

טז ה – שמות ל כ (התקדשות לזבח)

כ ה – במדבר כח יא (קרבן ר”ח)

כ כה – ויקרא ז טז (ב’ ימי שלמים)

כ כה – דברים כג יא (ציטוט דין בע”ק)

כא ה – ויקרא טו יח (טומאת קריבה לאשה)

כא ו – ויקרא יא לב (טומאת כלים)

כא ז – שמות לט לו (לחם הפנים)

כח ו – במדבר א כט (שאלת האו”ת)

כח ט – ויקרא כ כז (מות לאוב וידעוני)

ש”ב א כ – בראשית יז ה (מילה)

ה יב – בראשית ט ה (דרישת הדם)

ו ז – עדות על המשכן ואהל מעד

ו ח – שמות יט כב (פרץ ה’)

ו יב – ויקרא א ג, ג א (עולה ושלמים)

ז כג – דברים ד לד (ממוסרי דברים)

ח ד – דברים יז טז (איסור סוסים)

יא ה – ויקרא טו יג (טבילת נדה)

יב ז – שמות כא לז’ (תשלומי ד’ וה’)

יג יב – בראשית לד ז (בטויי האונס)

יג יט – בראשית לט ט ועוד (לשונות בראשית)

יד יא – במדבר לה כד (משפט עם גואל הדם)

טו כד – דברים לא כה (נשיאת הלויים)

טז יב – בראשית כט לב (ראה בעניי)

יז לו – בראשית יז לא (מילה)

יח כה – בראשית יז לא (מילה)

יט יז – בראשית  נ ח (בית יוסף)

כ ג – דברים כד ד (אשה שנטמאה מאחר)

כב ט – דברים כט יב, לב כב (חרון האף)

כב י – שמות יט כ (ערפל מ”ת)

פרק כב’ – מלוקט מדברים לב’ לג’ (שירת האזינו)

כד א – שמות ל יב (איסור מנין)

כד כה – ויקרא א ג ג א (עלות ושלמים)

לא ד – בראשית יז לא (מילה)

 

שמואל וקודמיו

שמואל א יא – שופטים יג ה (דין הנזיר)

יא ז – שופטים יט כט (ניתוח ושליחה לגבול ישראל)

יב ו – שופטים ד ב – י ז – ג יד פרק ו’ – פרק יא’ (תקציר ההיסטוריה של השופטים)

יב כא – שופטים ט נ (מות אבימלך)

י יח (פרשיה שלמה מתוך שופטים ו ז והלאה)

כא ב – יהושע פרק ט’ (פרשת הגבעונים)

 

רות והתורה

ב טו – ויקרא כג כב (לקט ושכחה)

ג יב – ע”פ ויקרא כה (גאולת שדות)

ד ב, טו, – דברים כה ה (דין היבום)

ד יב – בראשית לח כט (פרץ בן תמר)

ב כ – בראשית כד כז (ברכה)

 

שופטים והתורה

א טז – במדבר כא א (המלחמה בחרמה)

ב א – ויקרא כו מד (לא תופר הברית)

ב ב – שמות לד יב (נתיצת מזבחות)

ב ג – שמות כג גט (אי גירוש בב”א)

ב ג – במדבר לג נה (החשש מאי הורשה)

ב ו – נסי יצי”מ

ב יב והלאה – דברים כה יט, כט’ כ’ כד’, לא’ כט’ (הברית שבדברים)

ב טו והלאה – דברים כח נב, לא טז’, שמת לב ח’ (הפרת הברית)

ב לז – דברים יא ז (מעשה ה’)

ד י – במדבר י כט (חובב חותן משה)

ה – בראשית מט י, יד, טו, כב (כנויי השבטים מברכות יעקב)

ה ד – דברים לג ב (הופיע מפארן)

ה ה – מתן תורה על הר סיני

ה ח – דברים לד יז (אלהים חדשים)

ה ט – שמות כ ב (דברה ראשונה)

ו יג – נפלאות יציאת מצרים

ו כב – בראשית לב לא (פנים אל פנים)

ו כב – שמות לג כ (ראיית ה’)

ו לט – בראשית יח לב (פניה לה’)

ז ג – דברים כ ו (דין עורכי המלחמה)

י טז – בראשית לה ב (הסרת אלהי נכר)

יא ז – בראשית כו’ כז’ (מדוע באתם)

יא טז – במדבר כ יד (מלאכים מקדש)

יא יח – דברים ב ט (הסבת מואב)

יא כא – במדבר כא כא (ירושת סיחון)

יא כה – במדבר כב כד (מעשה בלק)

יא לה – ויקרא כז כט (חרם מן האדם)

יג ד – במדבר ו ג (דין הנזיר)

יג יח – בראשית לב ל (שאלה למלאך)

יד ג – דברים ז ג (נשואי ערלים)

יז א, יז ז, יח ל – שמות ב כא, כב, (גרשם בן משה וענינו)

יט ה –כב – בראשית יח ד (הכנסת אורחים)

יט ט והלאה – בראשית פרק יח (מעשי סדום)

יט יט – בראשית כד כה (הכנסת אורחים)

כ י – בראשית לד ז (נבלה)

כ כז – במדבר כה יא (פנחס בן אלעזר)

 

שופטים ויהושע

שופטים א’ בחלקו הגדול ע”פ יהושע פרק טו’ (סוף ימי יהושע)

שופטים ב’ מיוסד בחלקו על יהושע כד (קבורת יהושע והמעשים)

שופטים כ’ מיוסד כולו ;על יהושע ח מראשיתו ועד סופו (מלחמת הגבעה כמלחמת העי) – ראה: “כתיבה משוייכת“.

 

יהושע והתורה

א א והלאה – דברים יא ד והלאה, דברים לא ו’, לא כד (הבטחות על הכיבוש)

א ד – דברים ג יח (מעשה בני גד)

ב ג – דברים טז יח (דין השוטרים)

ב ג – דברים י  ח (נשיאת הארון)

ב ט – דברים ד מז, לא ד (מלחמות סיחון ועוג)

ב ט – דברים ד לט (יחוד ה’)

ד ו – שמות יג יד, יב כו (כי ישאלך)

ד כב – הוביש ה’ מי ים סוף מפנינו.

ה ב – בראשית יז יא (מילה)

ה ו – שמות טז לה ועוד (ארבעים שנות המדבר)

ה י – שמות יב יח ועוד (תאריך הפסח)

ה יא – ויקרא כג יד (אכילת חדש)

ה יד – שמות ג ה (של נעלך)

ו יד – ויקרא כה ט (שופר היובל)

ז ב – בראשית יב ח (דרך הכיבוש)

ח ל והלאה – דברים כז ג (מזבח הר עיבל ודיניו)

ח ל והלאה – דברים ל א (הברכה והקללה על הר עיבל)

ט ט – דברים ד מז, לא ד (ספור מלכי האמורי)

ט כג – דברים יב ה (המקום אשר יבחר)

י כא – שמות יא ו (לא יחרץ)

י כז – דברים כא כג (הלנת תלוי)

יא יג – דברים יח ב (ציווי לפי חרב)

יא טו – דברים ז כג, כ טז (איסור החיאת נשמה)

יב ה – דברים ג יב, כט ז (ירושת ראובן וגד)

יג לג – דברים יח ב (נחלת הלוי)

יד ז והלאה – במדבר לב ח, יד כד, דברים א כח (מעשי המרגלים)

יד ז – בראשית לה כח (שם חברון)

טו ג – במדבר לד א (הגבולות)

יז ג – במדבר כו לד, כז א (בנות צלפחד)

יח א – השכנת אהל מועד

יט נא – במדבר כו נה (חלוקה בגורל)

כ א – במדבר לה י,כה, דברים יט ג, יט ה-ו, כו ג (דיני ערי מקלט)

כב ד והלאה – דברים י יב, יא כב (מוסרי דברים)

כב יז – במדבר לא טז, טז כב (מעשה פעור)

כג ו והלאה – דברים כח יד, יב ל, יא כג, ז טז (אזהרות דברים)

פרק כג’ – שמות כג יג, דברים ה ט, דברים יג ה, לב ל, ג כב, ד טו, יא יג, כח מח, יא טז (אזהרות דברים)

פרק כד’ מתאר תיאורים ארוכים מן ההיסטוריה:

– בראשית יא כו, יג יז, כב יז, יז כא, כה כו, (תולדות אברהם)

דברים ב ה (נחלת עשיו)

בראשית מו ח, שמות ו כ, י א, ויקרא כה, שמות יד כג, שמות יד י, יד ט, טו יט, דברים א ל (תיאורי יציאת מצרים)

דברים לב יט, במדבר כב ד, דברים לב ה, במדבר כג יא (אירועי עבר הירדן ומעשה בלעם)

שמות כג כח, דברים ג ח (שני מלכי האמורי)

דברים פרק ו’ (נאום משה על יצי”מ)

בראשית לה ד (הסרת אלהי נכר תחת האלה)

שמות כ ב, דברים כט ב, שמות טו כה (מעשי ה’)

שמות יג יט, בראשית לג יט (עצמות יוסף וקבורתם)

 

 

 

0 0 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
משה רט
4 years ago

בפשטות, התנ”ך יותר אמין משום שהוא מספר בפירוט גם על חטאיהם וכשלונותיהם של בני ישראל, כולל הנביאים, המלכים וגדולי האומה. לעומת זאת המלכים בימי קדם תיעדו רק את נצחונותיהם, העלימו את הכישלונות ופיארו את עצמם, כאשר במקרים רבים ידוע שמדובר בשקרים ובהגזמות.

אנונימי
אנונימי
4 years ago

ארחיב קצת הרי בנ”ך יש תיאורים של ניסים שלדעת והיגיון קשה לקבלם וממילא האמינות יותר נמוכה, וכן ברור שכותבי הנ”ך היו בעלי השקפה מסויימת ,אז ייתכן מאוד שזה הישפיע על התיאורים שלהם שבהם הם היגזימו לצד מסויים ?

אנונימי
אנונימי
4 years ago

למה עלי יותר להאמין לתנך?

אנונימי
אנונימי
4 years ago

התנ”ך מתאר דברים שסותרים ממצאים מקבילים.

לדוגמה מישע מלך מואב מתאר את חורבן נבו, בניגוד למסופר בתנ”ך. סנחריב מתאר את חורבן יהודה שהיה גדול יותר מחורבנה בתקופת נבוכדנאצר (200,000 גולים לעומת 29,000 בידי נבוכדנאצר).

7
0
Would love your thoughts, please comment.x