האתר עוסק בשאלות של אמונה מול כפירה, ומיועד לעוסקים בנושא.
למדיניות האתר לחץ כאן

Kal-sites – בניית אתרים
רוצה לדעת כמה עולה לבנות אתר ? לחץ כאן

נושאים באתר

נשמה או אורגניזם ז – גלגול נשמות

צוות האתר

צוות האתר

image_printלחץ לגירסת הדפסה

האמונה בגלגול נשמות היא עתיקת יומין כמעט כמו האמונה בהישארות הנפש, הירודוטוס כותב כי המצרים הם הראשונים שהגו את תורת הגלגולים (היסטוריה ב 123), אפלטון מאמין גם הוא בגלגולים (פידרוס 249, ועוד מקומות). האמונה הבודהיסטית מבוססת על גלגולי נשמות, כת הגנוזיס היהודית (שפעלה בימי הבית השני) החזיקה בגלגולים בכל תוקף. רבי מנשה בן ישראל כותב בספרו נשמת חיים: “מודעת בכל הארץ שאמונת הגלגולים מתיחסת בפי הכל לפיטגורס הפילוסוף”, והמקובל ר’ נפתלי הירץ כותב בספר עמק המלך: “כבר קבלו הפילוסופים מפיטגורס רבם סוד הגלגול, וסוד העונש, כאשר ידוע להרגיל בספרו”, (עמק המלך טז יא). אמפידוקלס היווני ידע לספר כי הוא כבר היה בגלגול של צמח, עלמה, דג, וציפור.

רבי סעדיה גאון כותב כי אמונת הגלגולים נובעת מכת הנקראת בעלי ה”העתק”, ואמונה הזו היא הזיה ובדיה גרוע ונפסד ושגעון וערבוב (אמונות ודעות מאמר ו’ מהות הנפש), גם הראב”ד כותב כי אמונת הגלגולים אמונה בטלה (האמונה הרמה א’ ז’). רבי בנימין מטודלה עדיין אינו מכיר את אמונת הגלגולים כמקובלת ביהדות, והוא מספר על הדרוזים שפגש במסעותיו המאמינים “בגלגולים מאדם לאדם ומאדם לבהמה, זה דרכם כסל למו”, (אוצר מסעות, רבי בנימין מטודלה). רבי חסדאי קרשקש (אור ה’, ד ז) כותב מסברא שאמונה זו היא דבר בטל, אבל אם קבלה נקבל. ורבי אברהם בן הרמב”ם כותב: “הוצרכו מפני זה להאמין בסכלות הגלגול.. וזה הדעת לא סבר אותה חכם אמתי ולא האמין בה בעל תורה אבל היא מהוללת דעות מאמיני הקדמות”.

בשו”ת רשב”א (ח”א תיח) מודפסת אגרת ר’ ידעיה אל הרשב”א בה הוא כותב: “ומכלל זה התועלת מה שהאמינוהו קצת הקדמונים כפי מה שנזכר בס’ הנפש בגלגול הנפשות והוא דעת אמרו בו שהנפש תתגלגל מגוף אל גוף, ועוד כי יזיקנו זה (אמונת הגלגול) ג”כ באחת מפינות אמונתינו.. והנה התחזקו המופתים האמתיים על אלו הדעות למחותם שתועלת בטולם מבואר מאד באמונה לפנים רבים שיהיה עול וחמס לנפש צדיק שתרשע שוב אולי”.

לאחר דורו של הרשב”א התפרסם ספר הזהר, ובו בפרשת משפטים ישנה אריכות גדולה “בסוד הגלגול”, מה שמלמד כי הגלגול הוא חלק מתורת הקבלה. ואכן בעל ספר העיקרים (שראה את הזהר ואף מצטט ממנו) כבר מייחס את אמונת הגלגולים למקובלים, אך דוחה אותה וכותב: “ומכאן יצא לחכמי הקבלה דעת הגלגול.. אבל אין זה נכון.. והיותר רחוק מזה שיאמרו שנפשות האנשים מתגלגלות בגופות בעלי החיים, וה’ יודע”, (מאמר רביעי פכ”ט). הרד”ק (תהלים קד’) יודע כי “אמרו קצת חכמי המחקר” שיש גלגולים בנשמות. ר’ שם טוב (ספר האמונות שער ז פ”ח) כותב: “מה שסברו מקצת הקדמונים שיש העתק מאדם לבהמה ג”כ מצאתיו למקצת בני אדם שדורכין בדרכי הקבלה אין ראוי לשום בעל שכל להעלותו על לב”.

למען האמת, עוד קודם לכן רמז הרמב”ן בכמה מקומות ובפרט בפירושו לספר איוב ולפרשת היבום, על ענין דומה שהוא מכנה אותו “סוד העיבור”, על כך ראה להלן.

אי אפשר להתעלם מכך שחכמי התלמוד לא הזכירו ולא רמזו בשום מקום מענין זה, ואכן הרא”ש (תשובות הרא”ש מכתב יד סימן ע’) תמיה על אמונת הגלגולים, וכותב שדברי הישוב שנאמרו הם נגד חז”ל בכמה מקומות, ומסיים: “לכן אם קבלה נקבל כי אין טעם מספיק”, (ראה ב’יד דוד’, מנחת עני, מכתבים: הרא”ש כתב כי אמונת הגלגול הוא נגד דברי חז”ל). חכמים בדורות האחרונים ניסו לדייק מדברי חז”ל על דעתם בנושא הגלגולים, על המאמר ש”אומרין לולד מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך בלא חטא” (ב”מ קיז.) כותב הרש”ש “כאן מקצת ראיה נגד אמונת הגלגולים”.[1] ראה גם שבת (קנב:) “והרוח תשוב אל האלהים תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה בטהרה”. ראה גם ב’יפה תואר’ על (במדב”ר מ’): “ואפשר שבא לחלוק על בעלי הגלגול”.

מהו המקור לאמונת הגלגולים, מלבד הזהר? לפי הנודע ביהודה (יו”ד קסד’) הרי שהחוקרים מוכיחים שיש גלגולי נשמות, וכנראה הכוונה לסיפורים של “זכרונות מגוף אחר”, ראה להלן. לפי ההסבר שהצענו להיווצרות הנשמה, הרי שאי אפשר לתפוס את אמונת הגלגולים כפשוטה, שכן הנשמה אינה באה לעובר ממקור מן החוץ, אלא נמשכת מנשמת הוריו. האמונה בגלגול נשמות מניחה שהנשמה עוברת ‘מחיקה’ לפני היכנסה לעולם.

הסבה העיקרית לאמונת הגלגול היא ענין שכר ועונש, בראותינו אנשים כה סובלים בעולם הזה, חייבים אנו להניח כי בגלגול אחר הם באים על גמולם הטוב (כפי ה’קארמה’ ההודית). ואכן, הרמב”ן מבסס את התשובה על טענותיו של איוב בסוד העיבור, הקרוב לענין גלגול נשמות.

אלא שלמען האמת האמונה בגלגול לכאורה סותרת את ענין השכר והעונש המפורש במקרא ובמדרש, מדובר רבות על שכר ועונש לעתיד לבא, על יום הדין הגדול, וכו’, אבל אם כל נשמה היתה בגופים רבים, מה היא המשמעות של שכר או עונש בשבילה? אם נניח כי למשל רבי עקיבא ירד לעולם שוב בגלגול,[2] לגלגולו של רבי עקיבא היתה בודאי בחירה חפשית והוא עשה מה שעשה, האם ביום הדין הגדול יעשו ממוצע מכל המעשים שעשתה אותה נשמה בכל גלגוליה. דהיינו ר”ע לא יקבל שכר לפי ערך מעשיו, ואותו גלגול מאוחר שלו לא ייענש מספיק על מעשיו הרעים? כמובן שאין להעלות על הדעת רעיון שכזה. כך למשל כתוב בספר הגלגולים של האר”י כי יתרו הוא גלגול של קין, ז”א שלעתיד לבא לא נכיר אדם צדיק בשם יתרו ולא רשע בשם קין, אולי נכיר יצור בשם “קיתרו” המוכר כאדם ממוצע? בודאי שזה סותר את אחד מעיקרי האמונה שהוא: שהקב”ה גומל טוב לשומרי מצוותיו, האמנם אדם שומר מצוות כדת וכדין יקבל הודעה כי מכיון שבגלגול אחר עשה כך וכך, אחת דינו לגהינום?

כך נוצרת בעיה לגבי תחית המתים, באיזה גוף תבא הנשמה בתחית המתים? ולפי זה לא רק מלוי בריבית, אלא גם מליונים רבים של יהודים, ובהם תנאים ונביאים שהתגלגלו לעולם שוב (כפי המבואר בשער הגלגולים להאר”י) לא יקומו לתחית המתים?

אין מתפקידינו כאן ליישב את תורת הגלגולים ההודית או היוונית, אבל המעיין היטב בתורת הגלגולים של המקובלים מקדמוננו, נראה כי גם אלו מחכמינו שהאמינו בגלגול לא התכוונו בשיטה ההודית, של גלגול מוחלט. וכך כותבים המקובלים:

“לפעמים יתגלגלו אפי’ ד’ נשמות באדם אחד ואח”כ יקומו כל הגופים בתחיית המתים וכ”א יקח חלקו”, (ספר הגלגולים למהרח”ו ה’). “נדב ואביהו שניהם נתלבשו בשמואל”, (שער הגלגולים לח’). “ברבן גמליאל נכנסו ו’ נשמות”, (הרמ”ע מפאנו בספר “גלגולי נשמות” אות קנז). “נפש זכריה היה באדם אחד ורוח זכריה היה באדם אחד, ושניהם היו באותו דור”, (חסד לאברהם מעיין חמישי נהר כה), יונתן ודוד היו גלגול אחד, (סדר הדורות בשם מקובלים).

ולפעמים דברו מפורש רק על בחינת גלגול:

“רשב”י דוגמת משה לא זיהרא עילאה רק בחינת נשמה שהיה בו בלוחות שניות”, (עמק המלך, מובא ביוחסין). רפב”י ורבינו הקדוש היו נצוץ אחד, (יוחסין בשם המקובלים, ראה חולין ו. ששניהם נפגשו). יעקב ויוסף היו בחינת נפש אחת, (אור החיים בראשית מז כט).

ברור כי אם לאדם אחד היו כמה נשמות, או נשמה אחת ‘התחלקה’ בין כמה אנשים, שאין המדובר בגלגול כפשוטו. מכיון שהנשמה היא המכלול של התודעה והתכונות, אי אפשר לפצלה פיצול אמיתי. לכל אחד מן האנשים המוזכרים בתורות הגלגולים של המקובלים יש נשמה עצמית שלו שאינה הולכת לשום מקום אחר, חלקים מנשמתו ‘מתגלגלים’, והכוונה היא לפי השיטה הכללית של המקובלים ושל המסורת היהודית בכלל, שלעולם יש תכנית המקיפה את כל פרטי ההיסטוריה, בתכנית זו ישנם תפקידים מוגדרים לסוגים שונים של בני אדם, שני בני אדם שלהם סוג תפקיד משותף מכונים ‘גלגול’. לעתים אדם בדור מסויים לא מצליח להגשים את תפקידו, ולכן יורד בדור אחר אדם נוסף בעל היכולת להגשים את אותו התפקיד. וכך כותב רבי חיים ויטל בשם האר”י:

“ומה שאנו קורין נשמות קין והבל הכוונה לאותה הבחינה הנקראת חילתו של עולם, (ספר הגלגולים כג’), “קין נתגלגל ביתרו ובמצרי וקורח ואינו הוא עצמו אלא לכ”א יש בחינה בפני עצמו, וכן הענין במשה ושת והבל שכתבו בהם שהם גלגול זה מזה”, (ספר הגלגולים כו’).

“קין נתגלגל בקינן ומהללאל ואח”כ בנדב ואביהוא כי שניהם אחד ואח”כ נתעברו באליהו הנביא ובאלישע הנביא ובחזקיה מלך יהודה”, (שער הגלגולים הקדמה לו).

וביתר ביאור כותב ר’ מרדכי יפה בעל הלבוש:

“הנשמה הזאת.. היא משמשת לכמה גופים ומהגוף האחרון יתפשטו ענפים ממנה אל האחרים כמדליק מנר לנר מבלי שיחסיר ממנו דבר”, (‘אור יקרות’, פרשת וישב).

רוב הגלגולים הם כאשר רק אחד מחלקי הנפש מתגלגל, (מאמר החכמה להרמח”ל, אור יקרות שם).

“ואמנם ידעת מהתחלקות הנשמות לכמה ניצוצות ובכל גלגול וגלגול באים קצת מהם”, (האר”י, מובא בקהלת יעקב ובאוה”ח ברא’ מז כט).[3]

וכך כותב נכדו של הרא”ש בספרו שבילי אמונה, כי אף שנתגלגלו הנשמות בגופים הרבה, בתחית המתים יעמדו כל הגופים, כי אינו מחסיר זה מזה, וכל אחד יכול לעמוד לעצמו (שבילי אמונה, נתיב שמיני, מטפחת ספרים פ”ח). עובדה זו די בה בכדי להוכיח לנו כי הגלגול אינו עוסק בנפש המהותית, הצריכה לקיום הגוף. וכך באמת כותב הרמ”א:

“לפי מה שנתבאר נגלה לנו סוד הגלגול כי הנפש והרוח הגופניים יתגלגלו, שהם הכנה בלבד, לא השכל הנקנה אשר יתעצם באדם והוא הנשאר ממנו לדעת הרמב”ם והנמשכים אחריו כמ”ש הרמב”ן בשער הגמול. והכי נמי נוכל לעמוד מעין זה בסוד הגלגול, ויסולקו בו ספקות אשר נסתפקו בו הראשונים ז”ל, והמשכיל יבין”, (תורת העולה ח”ג פמ”ב).

וכן כותב בדורינו הרב דסלר:

“גלגול, פרט (אדם) מסוים שלא יצאה אנוכיותו לפועל -אפשר שאח”כ יולד אדם שכל תכליתו היא לגמור אותה (המטרה) מצד הבחנת התוכן הרוחני הרי אנוכיותו של אדם זה היא היא אנוכיותו של הראשון ממש אף שלא מרגיש את זה וזה תוכן גדר הגלגול”, (מכתב מאליהו ח”ד ע’ 120).

ודוגמאות רבות מדברי המקובלים יוכיחו שזו כוונתם בכל תורת הגלגולים,[4] ולפיכך ברור שלכל אדם ואדם ישנו חשבון שכר ועונש נפרד, מבלי שום קשר לגלגולים שמייחסים לו. וכך הצלנו את משה רבינו מלעשות ממוצע עם כל הגלגולים הבאים המיוחסים לו. יש להעיר אמנם שהרמב”ן רואה ב”סוד העיבור” פתרון לקושיותיו של איוב, אך עצם הכינוי “סוד העיבור” שמשתמש בו הרמב”ן מלמדינו כי אין המדובר אלא ב’עיבור’ שהוא משמש אצל המקובלים כגלגול לא גמור. הרמב”ן לא פירש מספיק את דבריו, אבל נראה שמכיון שכל מקרה וכל סבל הוא חלק מתכנית העולם, זו סבה מוצדקת דיה בכדי לנמק בה את הסבל.

ישנו רעיון של “התיקון הכללי” (קלח’ פתחי חכמה לרמח”ל), דהיינו שיתוקנו כל סוגי הפרטים בעולם, ולכן יש ענין לפי הקבלה לקדש וריאציות שונות של תכונות אנשים ומקומות. דוקא דברים הנראים שייכים לרע, מכיון שהם קיימים בעולם, ומייצגים כח שיש לו קיום בעולם, לפי הקבלה יש לקדשם, להפוך אותם לקשורים אל המצוות ואל האמונה. כך מסופר על מקובלים ש’תיקנו’ שירים של שיכורים הוללים על ידי ששרו אותם בכוונות טהורות או עם מלים מן המקורות, בכך מתקרב “התיקון הכללי”. וענין זה תלוי גם באמונה כי בכל אלמנט של הבריאה יש ניצוצות קדושה, ראה ‘מגיד דבריו ליעקב’ (יג): “ניצוצות הוא הכח האלקי המחיה את כל דבר כי הכל אלקות”, הכונה מכיון שכל הכחות בעולם נבראו ע”י ה’, יש בכל אחד בחינה של טוב שאפשר להתמקד בה.[5] והתיקון הכללי תלוי בקידוש כל כחות הרע, זה אולי גם הכוונה ברעיון של ‘יכלו הנשמות שבגוף’ (יבמות סב’), אין כאן המקום להאריך ברעיון התיקון, ראה להלן פרק ט’, ובאריכות בחיבור ‘הנבואה’.

רבי חיים ויטל מדגיש: “גלגול יבא או למי שחסר איזה מצוה או להשלים אנשי הדור”, (ספר הגלגולים ה’). הגלגול אינו קשור דוקא לעברות חמורות, אלא להשלמת פערים, לדברים בלתי שלמים כגון חובות ממוניים. הגלגול בתורת הרמב”ן קשור דווקא לחשוך בנים, להקמת שם של משפחה,  והמשך של הכח שהיא מייצגת בעם או בעולם (ובדומה לזה גם בזהר פרשת משפטים). וכן הדיבורים על גלגול בדומם, אינם מתכוונים אלא לתיקון אלמנטים שונים בעולם.

הרעיון הזה, כפי שהסברנו אותו כאן, נמצא אכן בדברי חז”ל פעמים רבות, כאשר הם מזהים אישים שונים הרחוקים זה מזה מרחק דורות ומקומות, ואין כוונתם אלא לזיהוי כחותיהם, כמו שהראינו בחיבור ‘תורה שבעל פה‘ פרק ה’ בסוף הקטע ‘מחקר ופרשנות’.

המקור לכל תורת הגלגולים הוא העיון בהתפלגות הכחות והמדות בעולם, החלוקה הראשונית אצל האר”י היא “שורש קין” מול “שורש הבל”, וזו חלוקה מובנת מאליה: שני בני האדם הראשונים בעולם, מייצגים אנטגוניזם מובהק, ואחריהם בא כמובן “שורש שת” הממוצע בין שניהם, שנוצר כאשר נראה היה שאי אפשר לעולם להתקיים עם טוב מוחלט או רע מוחלט. אפילו בעצמו מצא האר”י “בחינת קין” ולכן היה נזהר מלהרוג פרעושים וזבובים בכדי לעקור מדה זו (ספר הגלגולים לה’). ה”שורש” המתבקש הבא הוא “שורש משה” שגם הוא רגיל מאד בדברי המקובלים, כי ברור שמשה מייצג כח חדש בעולם. כך חיוה האר”י דעתו על הרבה ממנהיגי הדורות, עד כמה היו באמת “שרש משה”, שהרי יש כאלו שמחדשים דרכים חדשות, יש הלוחמים על שימור הישנות וכו’. על רבי עקיבא למשל אמר כי היה שרש משה מעורב מקין (שער הגלגולים, פרק לה’).

קל להבין כי אשת טורנוסרופוס היתה ניצוץ כזבי בת צור (ולפי האר”י רבי עקיבא תיקן אותה. במקום לחזור על הטעות של זמרי, מנהיג שלא עמד בנסיון. במקום להימשך אחרי פיתוייה של אשת טורנוסרופוס, או במקום לברוח, התערב רבי עקיבא והחזיר אותה למוטב), וכן המטרוניתא שהלכה בפריצות (ברכות כ’) היתה ניצוץ כזבי, ורב כהנא שקרע את בגדה – ניצוץ פנחס.

עוד אומר האר”י כי אריסטו היה ניצוץ של אבטליון, כי לימד תלמידים שאינם מהוגנים. אפשר לנסות ולהעמיק בהגדרה הזו ובמכנה המשותף שמצא האר”י, אך יש לשים לב כי מבחינה היסטורית אריסטו חי לפני אבטליון (אריסטו חי במאה הרביעית לפנה”ס, ואבטליון במאה ה1 לפנה”ס). ומכאן אפשר ללמוד כי תורות הגלגולים אינן ידיעות היסטוריות, אלא תורת מחשבתית המפרשת את ההיסטוריה.

הרמ”ק היה הראשון שהחל לפרט גלגולים של אישים שונים, אולם האר”י שבא מיד אחריו הגדיל לעשות בנושא. וגם אחרי האר”י האריכו מקובלים רבים בפרטי תורות הגלגולים, בעל מגלה עמוקות, בעל חסד לאברהם, הרמ”ע מפאנו, ועוד. לפעמים קל להבין על מה נסמכת הידיעה על הגלגול, (כמו שכותב ה’מגלה עמוקות’ כי שמואל הקטן ניצוץ משה, והכוונה כמובן למעשה בו הוכיח שמואל הקטן את ענוותנותו, וכפי הכתוב על משה שהיה עניו מכל האדם), ולפעמים קשה יותר לנו להבין, אבל אין זה אומר שאין נימוקים הגיוניים לידיעה על הגלגול.

תורת הגלגולים היא בעצם צורת לימוד של ההיסטוריה ושל המקראות, וחכמיה מדברים גם בסגנון של לימוד, נעתיק כאן כמה פיסקאות שימחישו זאת:  

 • “ישי נתעבר בר’ חייא, וז”ש בפ’ י’ יוחסין ר’ חיא מההוא עובדא דתבע לאמתיה, וודאי אשתו עבורה של אשת ישי אבי דוד, ומעשה אבות יעשו בנים כי נתן בכוס זה והיה שותה בכוס אחר”, (גן נעול. ראה בסדר הדורות שכל הפרשנות הזו מבוססת לכאורה על טעות, שכן בפרק י’ יוחסין לא מוזכר מעשה כזה על ר’ חיא הגדול, אלא על ר’ חיא בר אשי “ושמא לפי זכרונו כתב כן”).
 • “דע כי יוכבד היתה גלגול חוה ואולי גם עמרם גלגולו של אדם ולכן פירש מאשתו”, (חסד לאברהם מעין חמישי כה). “וגם הארץ רחב”ת ידים ר”ת ר’ חנינא בן תרדיון ואפשר שנלקח מתוך קליפת שכם בו חמור ולכך הוצרך להרוג ולהתלבן”, (שם, עין משפט נהר כה).
 • “אפשר לומר כי לוט נתגלגל ביהודה ובועז.. ונוכל לומר כי בת לוט נתגלגלה בתמר וברות ובהם ר”ת וס”ת שוה”, (סה”ד ערך רות בשם ספרים, בשער הגלגולים הקדמה כ’ כתב שאין גלגול בנשים, לפי ההשקפה הזו על תפקיד האשה).
 • “עלי גלגול אהרון, ראיה לדבר שאמר פרקו נזמי.. ונשברה מפרקתו”, (סה”ד משם ר”י סרוג).
 • יוסף נתגלגל בר”י בן אלישע שהי’ יפ”ת והפשיטו עור בשרו, וכמו יוסף נשבה לבין העכו”ם, (סדר הדורות בשם ר”י סרוג, ראה שם שהשיג עליו שכנראה ר”י סרוג מזהה כאן שני ר’ ישמעאל בן אלישע, סב ונכד, באדם אחד).
 • האר”י מבאר שלשלת של גלגולים על פי מעשה הנמצא בספר “דברי הימים של משה” (שער הגלגולים פל”ה). עוד הוא אומר: עזרא הסופר נתגלגל בר”א בן עזריה ואח”כ בר”א אבן עזרא, (ראה ברכות יח: בענין ראב”ע שהיה עשירי לעזרא, ובירושלמי יבמות ספ”י שהיה דומה לעזרא, ראה גטין פו’ קופת הרוכלין, ובדבריו סנהדרין לח וקדושין יז’). וכן אותב: אהרן ועלי ועזרא הם גלגול אחד (מנהיגי הדור שהיו כהנים). עוד כתב: שרה חנה והשונמית והצרפית הם גלגול חוה וחנה, (בכולם התקיימה הקללה: בעצב תלדי בנים בצורה מסויימת).
 • “רשב”י נראה שהיה ממדת חסד שמסי כל היכא דמחי ר”א (עפמ”ש תוס’ שהי’ כעסן במעילה יז: נראה דהיה מצד הדין, הערה במקור) ובב”מ פ’ הפועלים דראב”ש אמר ליסורין בואו נראה שהיה ממדת הדין וז”ש אלמלא אלעזר בני עמי ר”ל אלמלא דין רק בחסד יכולני לפטור העולם מן הדין”, (ספר הגלגולים).
 • על הפרים שהביא אליהו בהר הכרמל, כתב האר”י כי המה דתן ואבירם, ובאו לכפר על המחלוקת, ופרו של הבעל הוא אבירם, כי הוא היה יותר אביר במחלוקת.
 • עוד כתב האר”י: ריש לקיש היה מרדכי וזבין עצמו ללודאי לתקן ההתגרות בהמן, והוא שאול בן קיש ולכן נקרא בן לקיש, , ושאול נתן נפשו למות, ובב”מ פד. איתא דידע בלסטיות ולכן כ’ דהוא גלגול תובל קין אבי נחשת וברזל. וכן כתב: ר’ ששת גלגול בבא בן בוטא, (הכוונה ששניהם היו עיורים). רבן גמליאל נטרד שנהג נשיאותו ברמה שהוא גלגול נחמיה שנענש על שאמר זכרה לי אלקי לטובה. חוני נצוץ אליהו ששאל נפשו למות ונתקן בפר. אבוה דשמואל הוא שמואל הרמתי ובנו שאול שאמר כי יבא אליו אחר מותו (ברכות יח: לעגל קא אתית). דואג ואחיתופל הם מסטרא דקין והמצרי דמשה וקורח, ואת קין תיקן יתרו ונקרא קיני.
 • אמר האר”י שאפשר להכיר מי היה בהמה בגלגול הקודם ע”י שהוא עז פנים ואין לו בושה, (עמק המלך שער עולם התהו פל”א).
 • מעשה שהיה באדם אחד שהכחיש את כחו וחכמתו של האר”י, אמר עליו האר”י: אני ניצוץ משה רבינו, ואתה ניצוץ קורח.
 • רבי שמואל ויטל, בנו של מהרח”ו, כותב: “אמר שמואל ואפשר עוד לומר שתקנה רות עתה מה שפגמה חוה בימי אדה”ר, ואתי שפיר בג”ש: נאמר כאן האשה הבאה וכו’ ונאמר להלן לזאת יקרא אשה כו’ ולכן נאמר עליה בימי שלמה המלך ע”ה וישם כסא לאם המלך לאימא של מלכות וארז”ל זו רות, כנלע”ד”, (שער מאמרי רז”ל מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו).
 • “ידוע מהאר”י דכזבי היה ניצוץ דינה וכן מסתמא בשאר בנות מדין נתחלקו ענפי ניצוץ זה”, (ר’ צדוק הכהן מלובלין ,תה”ש כ:). “כל ראשי מנהיגי הדורות הם גלגולי דור המדבר” (ר’ צדוק הכהן, ל”מ נט:).
 • “לדעתי החזו”א נצוץ מנשמת הגר”א”, (אגרות ר’ יצחק הוטנר, ספר הזכרון לר’ יצחק הוטנר, מוריה).

 

 גלגולי נשמות במחקר

למרבה ההפתעה, כל ההסברים השכלתניים לענין גלגולי נשמות, נתקלים בבעיה, לא בספרות המקובלים, אלא במחקר המודרני. מתקבלים דיווחים רבים מכל רחבי העולם על ילדים המספרים על חיים שלמים שלהם מגלגול אחר, מספרים פרטים על חייהם ועל ‘ילדותם’ במחוזות רחוקים שלא היה להם שום דרך לקבל עליהם מושג, ואף מתארים את רגע מותם. אין הכוונה כאן לחרוג ממטרת מאמרינו ולנסות להוכיח את אמינותם של תיאורים שכאלו, אך להדגים את הדבר נעתיק קטע עיתונות אחד:

 אני זוכר כיצד נרצחתי בשעה 5.45!

“ב28 באוגוסט 1983 בשעה 17.45 נורה ונהרג סורש ורמה, תושב העיר אגרה, הודו. הכדור פגע ברקתו והרגו בו במקום, הרוצח נמלט.

ארבעה חדשים מאוחר יותר נולד טיטו סינג, אף הוא בעיר אקרה. כאשר מלאו לטיטו סינג שש שנים הוא סיפר להוריו: בגלגול הקודם שלי היתה לי חנות למכשירי רדיו. אני זוכר, כיצד נרצחתי בשעה 5.45 אחרי הצהריים. הייתי בדרכי מהעבודה לביתי. לפתע פתחו עלי שני גברים באש מאקדחים שהיו בידיהם. כדור אחד פגע בראשי, היה זה איש העסקים סדיק יוהדיאן שרצח אותי.

הפראפסיכולוג המפורסם ביותר של הודו ד”ר צ’אטדה בדק את הילד ולאחר מכן הורה להוציא את עצמותיו של הסוחר שנרצח מן הקבר ולבדוק אותן. בגולגלתו של הנרצח נמצאו שני חורים: החור שדרכו חדר הכדור, כס”מ אחד מעל לרקה הימנית, וחור היצירה בצד השמאלי של הגולגולת, במקום שבו היתה האוזן. בצילומי רנטגן שנעשו לילד נמצא חריץ עמוק בגולגלתו סמוך לרקתו הימנית ובליטה ליד אזנו השמאלית.

פרופ’ צ’אטדה הפגיש את הילד עם אלמנת הסוחר שנרצח. טיטו סיפה לה על פיקניק שהיא ובעלה עשו יחדיו, ושבמהלכו נתן לה הבעל בונבוניירה גדולה. הפיקניק היה אירוע שעל אודותיו ידעו רק הבעל ואשתו. רק השנים השתתפו בו, והם לא סיפרו עליו לאיש.

והמוזר מכל: משטרת אגרה עצרה על סמך עדותו של הילד את הסוחר יוהאדיאן וחקרה אותו. לאחר זמן קצר הוא נשבר והודה ברצח”, (צילום של קטע זה מן העיתונות, נמצא באנצ’ נחלי יוסף כרך א’ עמ’ 355).

מטריאליסטים מגיבים על כל הסיפורים האלו בזלזול, משני נימוקים עיקריים: הראשון הוא התגובה הרגילה של: ‘סיפורי סבתא’, דברים שלא נבדקו, גוזמאות ודמיונות, דמיון מזרחי, וכדומה. והשני הוא שתופעה כזו של דיווחים על גלגולים קודמים מתגלה בעיקר בחברות המאמינות בגלגולי נשמות כדוגמת ההודים, הדרוזים, ובודאי אין זה מקרה.

הטיעון הראשון הוא טבעי, וברור שכל סיפור מופלא יש לבדוק היטב, אלא שאי אפשר לשלוף אותו לנצח, מכיון שמדובר גם בסיפורים בדוקים ע”י אנשים המכירים היטב את המתודה המדעית ואת היכולת לאמת דברים. לא ייתכן להיתלות לנצח בטיעון של גוזמא וזיוף כנגד כל מה שסותר את הבנתינו, כשם שהכמרים חבריו של קפלר טענו כי כל מה שהוא רואה בטלסקופ שלו הם דמיונות והזיות.

ד”ר סטיבנסון[6] בדק ואימת מאות סיפורים כאלו בצורה מדוקדקת וביקורתית. הוא בדק רק סיפורים שאינם יכולים להיות נתונים להשפעה, כגון מבוגר שקרא ספרים / צפה בסרטים מהם יכל לקחת את המידע. אך ורק ילדים קטנים שחיו בחברה מבודדת שאי אפשר לייחס להם את כל הידיעות שגילו ואת כל הנתונים שסיפרו.

הטיעון השני הוא אכן נכון, אלא שבכך אין אנו מוכיחים דבר בהקשר למהות התופעה. כך יכולים אנו לטעון כי דיווחים על חוויות וטראומות מיניות בגיל צעיר מצויים למכביר בחברה בה מאמינים בתיאוריות פרוידיאניות, האם זה אומר דבר לגבי נכונותם של הדיווחים? אם ענין הגלגול הוא בלתי מודע ויכול להתפרץ באיזו שהיא צורה, מנין לנו שהחינוך לאמונה ולמודעות של גלגול הנשמות אינו גורם להכרה בכך. או אולי להיפך: הזלזול וחוסר המודעות של תרבויות אחרות בגלגול נשמות, גורם להדחקת ההכרה הזו.

אמונה בגלגול אינה יכולה להסביר את העובדה שילד קטן מספר פרטי פרטים על חיים אחרים, שאין לנו שום הסבר כיצד הוא יודע אותם, וגם מה הוא המניע שלו לערוך הצגה מסובכת שכזו. על זאת אמר שרלוק הולמס: “כאשר מבטלים את הבלתי אפשרי, מה שנשאר גם אם הוא בלתי מתקבל על הדעת חייב להיות אמת”.

ניתן לשפוט דיווחים אלו מאספקט אחר: חוסר שיטתיות, אם באמת זו התוצאה של גלגול נשמות, הרי שהגלגול הוא ענין נדיר מאד, קשה להשיב בצורה סתמית כי לפעמים הגלגול נושא בחובו זכרונות ולפעמים לא, שכן זה הופך את הענין ללא רציני. יותר טוב לחשוב שכל גלגול נמצא בלא מודע האנושי, ונסיבות מסוימות יכולות להביא לחילוץ המידע מן הלא מודע אל המודע. אך מכיון שהמציאות היא בלתי שיטתית, פתוחה היא גם להסבר אחר, כגון ההסבר הפשטני שהזכרונות האלו שאנו מוצאים אצל בני אדם שונים בעולם התקיימו בעולם כחלק מתודעה מופשטת ערטילאית, ורק בטעות ‘נדבקו’ לתודעתם של בני אדם שונים. ממש כשם שלפעמים בעיצומה של שיחת טלפון אנו שומעים מלמולים, ומגלים ש’עלתה’ שיחה נוספת על הקו בטעות..

אין טעם להמשיך ולדון במה שאין אנו יכולים להבין ולתפוס, אך די בכך בכדי להראות כי האמונה בגלגולי נשמות היא מושג עתיק יומין הטבוע בתודעתם של בני האדם מאז ומעולם. ואין הוא פחות בר הגנה מהכחשת גלגול הנשמות. עם זאת, האל לבדו הוא שיודע את המציאות, ותורת הגלגול של בני האדם אינה אלא צורת פירוש של ההיסטוריה, כמו שהראינו.

 • ד”ר ריצ’רד וייזמן מאוניב’ הרפורדשייר שבאנגליה, מומחה לפסיכולוגיה של דיווחים על מטאפיסיקה, חוקר את מערות הרוחות שבאדינבורו (סקוטלנד). במעבדה מיוחדת שהקים במקום, הוא מעביר בין מאות האולמות שבמערות אלו, מתנדבים שאין להם שום מושג לאלו אולמות מייחסים הימצאות רוחות. ולפי דיווחיו רוב המתנדבים מדווחים על הרגשת רוחות ודמויות באותם המקומות, מבלי שהם יודעים מראש את דיווחם של האחרים. לדעתו של ד”ר וייזמן העקביות הזו מוכיחה על סבה אחת, אבל לא בהכרח הימצאות רוחות, אולי קרינה אלקטרומגנטית, או שאלו המקומות החשוכים ביותר, בהם הדמיון יכול לעבוד יותר בקלות, עם זאת מודה וייזמן בראיון לנשיונל גיאוגרפיק כי אין לו הסבר ברור, (מסתרי העל טבעי, נשיונל גיאוגרפיק).

 הערות:

[1]מרגליות בספרו שערי זהר כותב כי הכוונה בביאה ראשונה (לא בגלגול) והוא דחוק מאד כמובן.

[2]בשער הגלגולים שער לו’ כתב: “ר’ עקיבא היה לו חטאת נעורים ולכן ירד בהרבה גלגולים וכן ריב”ז.. ואח”כ נתגלגלו בר’ יהושע סוריאנו ואח”כ בבחור שמו אברהם.. ור’ יהושע סוריאנו אכל פעם אחת חלב במזיד”.

[3]אמנם השתמשו המקובלים במושג ‘ניצוץ’ לציין גלגול לא ממשי, אך המושגים האלו מתחלפים לפעמים, ראה למשל בסדר הדורות (ערך ראב”ש) שרשב”י גלגול משה, ובמקום אחר (ערך רשב”י) שרשב”י נצוץ משה.

[4]“רוב אנשי דורינו נשותינו מושלים בהם כי דורנו זה הוא גלגול דור המדבר”, (ס’ הגלגולים). “הפרים של אליהו הם דתן ואבירם ושמעון הפריץ וחבריו”, (סה”ד בדור כלב). כתוב בשם האר”י כי סתם ת”ח הוא ניצוץ משה, (מראית העין להחיד”א, ערובין ב’). “ואפי’ בזה”ז נשמת מרע”ה מתפשט לשאר נשמות ומאירה בהם ומשפיעים סוד התורה בסוד חיותו ואור תורתו המתפשט ומסתעף בכל הנשמות ואור התורה המאיר בת”ח אפי’ בדורות האלו הוא אור תורת מרע”ה”, (חסד לאברהם).

מוצאים אנו אדם שבאמצע חייו השתנה ה’גלגול’ שלו, ישמעאל היה נשמת קין, ואחר שעשה תשובה נהיה נשמת הבל, (פירוש הגר”א לספרא דצניעותא פ”ב נא’ ד’).

[5]הרב דסלר כותב: “נצוץ של קדושה שנפל ביד הקליפות – היינו מעשה שלא לשמה”, (מכתב מאליהו ח”ד ע’ 483). גם הפירוש הזה הוא נכון, אבל לפי המקובלים מעצם התרחשות הבריאה נפלו ניצוצות והתפזרו בין כל הטומאה שבעולם, והכוונה כמו שנתבאר כי יש ענין לזקק ולהעמיד את כל הכחות שבעולם בכדי למצות את הטוב הגנוז בהם, כפי שהאריך בזה הרב קוק במקומות רבים. וכידוע שתורה זו מסוכנת מאד, שכן בקלות אפשר להימשך דוקא אחרי החלק העיקרי של הטומאה, שהוא כמובן רע מאד.

[6]  ,” Cases Suggestive of Reincarnation”, 1980, בהוצ’ אוניב’ וירג’יניה.

דיון בעבודתו של סטיבנסון, אצל פרופ’ רוברט אלמר: .D .PH ,ALMER ROBERT :REINCARNATION ON UNIVERSITY STATE GEORGIA AT PHILOSOPHY OF PROFESSOR ASSOCIATE.

נשמה או אורגניזם? א דואליזם מול מוניזם

נשמה או אורגניזם ב – פרויד מגלה את מעמקי הנפש

נשמה או אורגניזם ג – הכשל הנטורליסטי

נשמה או אורגניזם ד- הלוגיקה של הויכוח

נשמה או אורגניזם ה – הישארות הנפש

נשמה או אורגניזם ו – הנשמה במקורות היהדות

נשמה או אורגניזם ז – גלגול נשמות

0 0 votes
Article Rating

שתף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תגובות ישירות

Subscribe
Notify of
guest
106 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
...
...
1 year ago

תודה רבה על המאמר,מענין מאוד.
אך עדיין נשארנו עם שאלה,האם תורת הגיגלול היא כפשוטו – או שהיא שם קוד למשהוא רוחני..

שוב תודה.

נוריאל
נוריאל
3 years ago

בס”ד לאחרונה רכשתי ספר מגיד מישרים של ר’ יוסף קארו ובקוראי בו ראיתי שוב גודל הסילוף והשקרים של דוד כאן. הוא כתב כך:”…בספר זה(המגיד) יש כמות כזו של שטויות שלא תגמור עם זה. המלאך יענו מלמד אותו לשטות 14 כוסות יין בשבת! על בסיס שד”י – שבת יד (כוסות. למה לא פרקי תהלים?) 14 כוסות יין! לא יבייש אף גוי הכי שיכור!…”. ובכן מר דוד מנסה להציג את הב”י כשיכור ואת המגיד כדברי הזיה שמלמד כדבר הזה. טוב לי אין יד ורגל בספר הזה ולכן לא טרחתי לבדוק אבל כעת כשבכל זאת קראתי אני פשוט בהלם מהסילוף, ואני תמהה מי… Read more »

אני
אני
3 years ago

כמה סבלנות יש לך…
אגב, יצא לך לראות את ספריו החדשים של מיכאל אברהם? יש חוות דעת?

נוריאל
נוריאל
3 years ago

ייש”כ על היכולת להתכתב בדיון תת רמה כזה. אני משאר שהייתי מרים ידיים מזמן.
הבנאדם מביע עמדה ודעה נחרצת בדברים שאין לו ידע בסיסי בהם. וכשמראים לו את בורותו הוא אפילו לא מנסה להתפתל אלא ממשיך בגאון בדבריו הבורים.

דוד
3 years ago

אתה באמת חושב שמניפולציות סמנטיות יפתרו משהו? בביטוים “מסורת חז”ל” ו”מסורת קבלית” מילה “מסורת” משומש לא באותו משמעות? כעת אתה כמחדש השימוש תוכיח ששימוש זה לגיטימי ולא נועד לתעתע. לחלופין תוכיח ששימוש זה במונח הוא מאז ומתמיד מהר סיני. אדם המציג דברי בר שיח בצורה מטעה אינו שקרן לדעתך? יופי, לא יתווכח, פשוט נזכור מה לא יחשב שקר בעיני מקובלים. “מתוך הבנה שהנקודה היא לא מהותו, אלא הצורה בה אנחנו רואים את רצונו, אין סיבה שאחרונים לא יעשו זאת.” – זה בדיוק כוונתי, ההבדל בין ריאת שלימות וראית משהו מאוד מאוד מאוד גדול (אין סוף), כמה גדול לא תראה –… Read more »

דוד
3 years ago

א. מתקשה לראות הבחנה השווה הסתייגות בין “מסורת במובנה הקלסי” לבין “לא באותה רמה של המסורת על ההלכה” ב. ובכן – “שאין חובה להאמין בה”. ג. כללי הכרעה של תלמוד לא חלים עליה. לגבי בחירה, השגחה, פירושי הנביאים – חלים גם חלים אלא שלא בכל פרט קיימת הכרע. ד. מסורת מסיני – זה הבסיס שאינו ב”קבלה”. לדוגמה – תפילין שחור לא נשען על הכרה בחכמת מן דהוא. ובכן – טענת אמתותה נשענת על הכרת אמתותה על ידי הנחשבים לחכמים בקרב מאמיניה. ה. מקבל תיקון נסיח – הכרת אנוש מחוכמת מן דהו אינה ערובה כלל שמעשיו והכרעותיו לרצון ה’. לא חיפשתי… Read more »

דוד
3 years ago

אז נסכם בינתיים כך, והכל לפי דבריך : (הדברים מופנים גם לנוריאלי היקר) א. ל”קבלה” אין מסרת במובן הקלסי של המילה ב. ידיעת אינה חובה ג. כללי הכרעה של תלמוד לא חלים עליה. ד. טענת אמתותה נשענת על הכרת אמתותה על ידי הנחשבים לחכמים בקרב מאמיניה ה. לפחות אחד ממאמיניה (אתה) מודע לכך שתתכן הכרה שגויה בחכמת אדם בודד או כמה אחדים (אחיתופל). התקדמנו יפה, אנחנו או טו טו מגעים. ובכן אם עיקר משענת הקבלה היא הכרת חכמיה את אמיתתה. לא נותר לנו אלא להתפלא מחכמת חכמיה, לא כן? ממי נתחיל? הרמח”ל כמובן! ב”מאמר הויכוח”, הרמח”ל סוג של מביים ויכוח… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד למר דוד היקר. אני כותב רק כעת כי המחשב שלי התקלקל, וגם עכשיו נכנסתי לראשונה ממחשב של מישהו אחר ועדיין לא קניתי מחשב חדש. לפני שאתייחס לציטוט מספרו של הרמח”ל והערותיך “המחכימות”. אציין שנפתרה לנו על כל פנים תעלומה אחת. זלזלת ברמח”ל בסיפרו מסילת ישרים סדר ויכוח, והפגנת בורות בסיפרו כפי שציינטי בציטטות מדוייקות מדבריך כמו שהחלטת שהויכוח הוא בין שכלתן למקובל בעוד בסדר ויכוח הוא בין חסיד ללמדן וכעת ציטטת מהספר מאמר ויכוח ושם אכן מדובר במקובל ושכלתן וכנראה שנתחלף לך בדימיונך בין מאמר ויכוח לסדר ויכוח ואם בילבול שכזה באת להטיל דופי בצדיק הקדוש רמח”ל נו מילא…… Read more »

דוד
3 years ago

אתה מעוות דברי פעמיים. א. כל כוונתי בשאלת “הרוב קובע” כן\לא ומתי היא בהקשר לביסוס מסורת קבלית. כיוון שטענת כטענה שאין עוררין עליה “כפי שכתבתי זו מסורת של חכמים, שהרבה חכמים מצאו בה טעם והכירו באמיתתה.” הרי שכעת, אחר שפתחת את העניין שאין הרוב, וקל וחומר “הרבה חכמים”, קובע, ביסוס המסורת נפלה. תמצא ביסוס אחר. זה מה שחשוב. לגמרי לא משנה אם הטענה שגוררה אותך לפתוח את העניין נכונה או לא. משנה שהיא הצליחה, כי עד אז העלית טענת רוב כמשהו בל יעבור. ב. העיוות השני שעיוות את דברי הוא שאני כביכול טעון שאם כלל כלשהו אינו נוהג תמיד פירוש… Read more »

דוד
3 years ago

“נא שים לב, אין לי בעיה שתתפלפל בשאלת …אבל, במה שנוגע לדיון שלנו, הענין החל מכך שאתה טענת שהתפילין…” – לא’ העניין התחיל הרבה לפני זה. התפילין רק תירוץ. העניין הוא שאלת ביסוס “מסורת קבלה” כאשר טענה מרכזית ולמעשה יחיד – כיוון שרוב קיבל את זה – כמוה כמסורת. 4 ביולי 2019 ב 19:00 “ההלכה נקבעת על פי הרוב” – צוות האתר 5 ביולי 2019 ב 15:59 “פסיקה לפי רוב- אף אחד, ומקובלים ורבנים השכירים במיוחד לא עושה את זה. זהו רק ואך תירוץ… אז איך זה שאתם בטלתם מצווה מהתורה לפי ב”י שלא יתחשב בדעת הרוב ואחרי זה ביטלתם… Read more »

דוד
3 years ago

שו”ת הרמב”ם סימן רפט “ובפירוש אמרו חכמים ז”ל שהכותב על דוכסוסטוס יכתוב במקום שער [והכתיבה שעל הקלף תהיה במקום בשר]. אם האמת כמו שמקצת גאונים אומרים שהקלף הוא החלק העבה מן העור שעל הבשר שקורין הערביים ר”ק ועושין אותו בסיד ועושין לו שני פנים אחד לבן וחלק ביותר שהוא הנאה לכתיבה והוא הדבק למקום הבשר ואחד יש בו אדמימות מעוטה ואינו חלק והכתיבה בו מפוזרת ומטושטשת הוא מקום השער” – “והתשובה לא ברורה, אבל בודאי לא כתוב גם להיפך”. זה נכון שלא כתוב כאן להפך דבריך, אבל תשובתו ברורה ביותר – הוא מסביר איזו חלקי עור ובאיזו צד ראויים לכתיבה… Read more »

דוד
3 years ago

כלומר אתה מניח שמאותו המכתב שקדם לזה היה בורר לרמב”ם שמדובר על עור לא מעובד כלל שגם הוא מכונה ‘ ר”ק ‘ , ובתשובתו לא ציין שסבת הפסול בהעדר עיבוד, אלא נתן סיבה מבלבלת ” ר”ק ” ביידעו שזה שם לשניהם – מעובד ולא מעובד? וכאשר השואל אכן לא הבין ושאל שוב ענה שה’ ר”ק ‘ ההוא לא מעובד? הבנתי נכון? אנא ממך, מדוע שלא תניח שלדעת הרמב”ם כל עיבוד סיד – אינו עיבוד, לכן ה’ ר”ק ‘ הוא פסול ולכן כתב ה’ ר”ק ‘ פסול. וכשנשאל שוב הבהיר ה’ ר”ק ‘ – לא מעובד? מדוע לא להבין כך? ”… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago

בס”ד רק להוסיף עוד נדבח בחוסר ההבנה של מר דוד. הוא כתב ב-11 ביוני 2019 ב 21:45 שהוא מעתיק את כל התכתובת לדף השיחה של דוד החקיין(שאין לי גישה אליו-אינטרנט מסונן) ובעקבות תגובותיו המוזרות כאן, עלתה בליבי תמיהה האם הוא ממשיך להעתיק הכל לשם שכן הוא מתעלם מטענות מקשר בין דברים שלא קשורים לא מבין דברים פשוטים מפנה מגיבים לדברים שקראתי והא לא ידע זאת כי לא קרא כלל תגובתי כותב על הב”י שהוא כך וכך על אף שאין לו ידיעה כלל בנושאים אלו ולא בכללי הפסיקה עושה קישור מביך בין שכר על לימוד תורה שזה חילול ה’ מגמרא שמדברת… Read more »

י
י
3 years ago

בלי קשר לטענותיו המגוחכות והמוזרות של מר דוד, בקשר למה שהתגלגל הדיון לעפצים וסיד, יש להעיר, שהעוסקים בדבר טוענים שאין כלל להשוות את פעולת העפצים לסיד, כי הסיד כלל אינו גורם לכיווץ העור. ואגב, יש לציין שבעניין העור הרמבמיסטים די בבעיה, כי דברי הרמב”ם שהקלף הוא הדרמיס אינם פשוטים כלל, לא מצד מסורת הגאונים ולא מצד הממצאים הארכיאולגיים שתומכים יותר באפשרות שהקלף הוא האפידרמיס, ל”אנשי אמת” כביכול כמר דוד זה נקודת מבחן אם יהיה מוכן להחליף את התפילין שלו גם נגד הרמב”ם, לפני שהוא מאשים את כולם שהתפילין שלהם פסולות, (וכבר נכתבו מאמרים שונים בכדי להסביר מה גרם כביכול ל”טעות”… Read more »

דוד
3 years ago

“בדיון הזה הראית איך ניתן לעשות את כל השגיאות, הסילופים, וההטעיות” – אני מנחש שזה נאמר בייחס ל”מעגל הקסמים”? אני תמיד, מוכן להניח שלא הבנתי את הדובר אם הוא אומר כך. אם כן שמא תציג את אותו מהלך ההיגיון ברצף אחד? “התשובה הנוכחית מתחילה מכך שהשואל לא הבין, ושלח שוב בקשר לתשובה הקודמת:” א. על סמך מה ההנחה זו? כנראה הבסיס להנחה זו זה משהוא מאוד מובן מעליו, כי לא הזכרת אתה בהסברך? ב. אף אם נניח התכתבות קודמת, זה שממנה משתקף ר”ק ההיא לא מעבד היה – זה הנחה? לא? כי ההתכתבות ה”שלמה” לא לפנינו? ג. אחר הכל, מסתבר,… Read more »

דוד
3 years ago

נוריאל כרגיל עושה לי את העבודה לשאלתו – “מעניין אם הוא עדיין מעתיק את ההתכתבויות לאתר שלו…” התשובה היא – יותרה מזו. בערוץ שלנו קיימת סידרה “טכנולוגיה של בלבול מוח”. פרק ג’ – בלבול מוח להטב”י (משכב זכר) https://www.youtube.com/watch?v=s29zH04LT2s&t=1014s פרק ב’ – “דע מה תושיב לאפיקורס” – בלבול מוח אתאיסטי https://www.youtube.com/watch?v=s29zH04LT2s&t=1014s פרק א’ – בלבול מוח של קבלני חזרה בתשובה https://www.youtube.com/watch?v=4MyR95WUYMo&t=3s לתכתובת זו תכננו גדולות! זה יהיה להיט – “בלבול מוח קבלי”. בו ננתח. כהרגלינו, תרגילים אופייניים של בלבל מוח המשתקפים היטב בתכתובת זו – ריבוי מלל, שאיפה תמידית להרבות בו זמנית בנושאים – אלה מסוג “מסך עשן”. התחמקות מהגדרות… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד
לטובתך אני לא בטוח שכדי לך להמשיך לדבר או לפרסם בנושאים שנכתבו כאן משהו, והמבין יבין….(לא אתה כפי הנראה).
אבל לטובתינו-לך על זה!

נוריאל
נוריאל
3 years ago

בס”ד
הדיון נעשה מוזר מאוד.
מעניין אם הוא עדיין מעתיק את ההתכתבויות לאתר שלו אחרי תגובותיו בזמן האחרון, שלא מחמיאות לו בלשון המעטה….

דוד
3 years ago

ציטטתי לפי הזיכרון. וזכרתי מספיק טוב. עובדה שזיהית. ובכן, מה הוא ה ר”ק בלשון רמב”ם? לומדים מכאן:

שו”ת הרמב”ם סימן רפט
… כמו שמקצת גאוניםיז אומרים שהקלף הוא החלק העבה מן העור שעל הבשר שקורין הערביים ר”ק ועושין אותו בסיד ועושין לו שני פנים אחד לבן וחלק ביותר שהוא הנאה לכתיבה והוא הדבק למקום הבשר ואחד יש בו אדמימות מעוטה ואינו חלק והכתיבה בו מפוזרת ומטושטשת
הכל בסדר. יש סיד, ויש תיאור ברור של קלף שנראה על כל התכונות שלו. תמשיך להתעקש?

דוד
3 years ago

‘ “רמב”ם ה’ תפילין וס”ת א’ ו’: “מעבדין אותו בקמח, ואחר כך בעפצא וכיוצא בו מדברים שמכווצין את העור ומחזקין אותו”, כלומר לאו דוקא עפצים אלא כל דבר אחר שפועל אותה פעולה’ – זו פרשנות שלך. לשמחתי בשו”ת הרמב”ם קיימת שאלה – ספר שעובד בסיד ותפור בגד רק בקצות יריעות השאר בחוט משי האם כשר? תשובת הרמב”ם – אתה יכול לתפור את החומש שלך איך שתירצה. ספר עיבוד סיד הוא חומש בעלמא. זה שטעית בפרש כוונת הרמב”ם לא בעיה. כולנו טועים. הבעיה היא שאתה מחליף בין הפרשנות שלך ובין העובדות. לא כתבת “להבנתי את הרמב”ם” אלא “דעת רמב”ם”. זה כבר… Read more »

דוד
3 years ago

מהספיק שקרים. א. מנית שמו של רמב”ם בין מתיר עיבוד סיד. בקשתי ציטוט. שמא שכחת? אז הנני מזכיר – צטט נא מקור בו רמב”ם מתיר עיבוד סיד לסת”ם. ב. כתבת שבעבר טענתי שגם שכר עבור לימוד תורה שבכתב אסור. שקר. מצא נא את המקום ונא צטט. ג. “אתה טוען שאדם שלומד תורה ומקבל תמיכה כספית כדי שיוכל ללמוד, כמעשה יששכר וזבולון זה חילול ה” – שקר. מצא נא איפה אני מתייחס כלל בצורה כלשהי ל”לומדי תורה”. כול דברי תמיד התייחסו ל”מלומדי תורה”. צטט נא מדברי על “לומדי”. או שזה הבחנה דקה מדי לתמידי חכמים יודעי סוד? ד. “לגבי הקלף, במקום… Read more »

דוד
3 years ago

“ההלכה היא שמותר לקחת שכר על לימוד מקרא, גם בלי קשר לשכר שימור. וזה מוכיח שאין בדבר משום חילול ה” – נכון אין חילול ה’ בשכר עבור לימוד מקרא וגם השכר עצמו אינו אסור, אבל השלכה מכאן על לימוד תורה שבעל פה זה סטרטאפ שלך מקורי מאוד, ישר כוח, כי כל אלה שטרחו להתיר שכר לימוד תורה שבעל פה (ב”י, רשב”ץ וכו’) לא חשבו על מהלך פשוט זה, כנראה היה ברור להם שלא דין של זה כדין של זה. “שמדובר במקרה שאין לו כסף והמוכר תובע …מופיע במפורש בגמרא שם.” מה שמופיע זה טקסט לא המשמעות שאתה מקנה לו. מסביר… Read more »

דוד
3 years ago

” אתה שוב כותב דברים לא נכונים, או בכוונה לרמות או סתם טעות של בור.” כמו שכתבתי שם אלה הדברים של חסידכם נוריאל. סיגרו אתו את העניין. טענתכם שהתר לקבל תשלום על לימוד המקרא משליכים איכשהו על התר להתפרנס מתורה שבעל פה הוא ההטעיה בלשון המעטה. ” ומדובר במקרה שיש לו כסף והמוכר תובע את הכסף עכשיו והוא מתעקש לשלם בהקפה.” – כל זה פרשנות מאולצת ולא הכרחית כלל. כפי שציינתי, גם ספק חילול השם סיבה מספקת לאסור, וגם ספק ספקא סיבה מספקת. “פסיקה לפי רוב אכן אינו כלל יחידי בפסיקת הלכה, לפעמים פוסקים כמו הגדול” נו. יופי. מדוע אתם… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד
כל דיבור שלך על בני הרב עובדיה יוסף הוא השמצה והוצאת שם רע, אין לך שום ידיעה בעניין לבד מרכילויות שאסור להאמין להם וגם אין בכך שום תועלת. גם אתה עושה חילול ה’ בזה שמי שיאמין לך יחשוב שכך מתנהגים הרבנים ויהיה בזה חילול ה’.

דוד
3 years ago

נוריאל עשה לי את העבודה – זה הציטוט: “כפי שכתבתי לך ההיתר ללמד מקרא(ראה בנדרים לז) הוא על שכר שמירה אסור לקחת שכר על הלימוד ובגיל צעיר הדורש שמירה וזהו הגיל שלומדים מקרא מותר לקחת שכר, מה שאין כן בתורה שבעל פה אסור כי בדר”כ לומדים משנה בגיל גדול שלא מצריך שמירה.” תריבו ביניהם. חילול השם אינה “תיאוריה שלי” – זה גמרה: יומא דף פו : א “היכי דמי חילול השם? אמר רב: כגון אנא. אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר.” פסיקה לפי רוב- אף אחד, ומקובלים ורבנים השכירים במיוחד לא עושה את זה. זהו רק ואך תירוץ.… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד 1) אני כבר לא יודע אם אין לך זמן לקרוא כי את עובד לפרנסתך או שאין לך יכולת לקרוא. אתה מצטט את דברי ומביא מימרא שאין לה שום קשר?(ראה תגובת צוות האתר). 2) אם כבר אתה עשית לנו את העבודה, אתה מגיב שלא מן העניין, והמסקנות שלך מוזרות(עיין ערך נוריאל וצוות האתר חד הוא). ומזה נלמד על שאר מסקנותיך. 3) לגבי זכויות יוצרים, כמובן צודק צוות האתר שיש מחלוקת האם יש בזה ממש או לא על אף שרשמו האם יש בזה תוקף, אני רק התייחסתי לעניין שאין בזה חילול ה’. אגב בוא נבדוק בשטח, לגבי המימרא שציטטת אכן תשאל… Read more »

יעקב ישראל
יעקב ישראל
3 years ago

אני חושב שדוד וצוות האתר חד הוא, והאתר שמו דברים בפי דרדעי רק כדדי להציג אותו באופן נלעג שכולם יחשבו שכל הדרדעים מטומטמים…

דוד
3 years ago

בחיית נוריאל… מה פרצת עליך פרץ? מה נזעקת? מה זה משנה אם אתה מצוות או לא. ואיך מסר טל. מוכיח ומה הוא מוכיח? מותר לקחת תשלום כדי ללמד המקרא, זה לא עמד לדיון, אף אחד לא שולל את זה לא רואה איך זה קשור ולמה ולכן אין לי למה להתייחס. בעניין הספרים. במאמר מוסגר – כתבת בין היתר מותר משום “דינה דלמכותא” יענו, כיוון שחוק המדינה מגן על זכויות יוצרים. ראה נא , אתה כה להוט להצדיק את עניינך שיורה מכל הכלים בלי לחשוב, חוק מדינה מאפשר לזה שרוצה להקפיד על זכויותיו להקפיד עליהם. אבל חוק המדינה לא מחייב אדם… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד אני מגיב על אף הזמן המועט שלך אתה לא חייב להתייחס כמובן… ברומזך שאני וצוות האתר חד, אני רואה בזה הטלת דופי באתר ובאמינות שלו, כביכול צוות האתר בשביל להונות את הקורא התמים ע”י שיציגו שיש לך התנגדות ואילו לצוות האתר תמיכה כדי ליצור תחושה שצוות האתר צודק. ומשכך פרצתי לי פרצה ויצאתי חוץ לגבולותי להוכיח שאני ב”ה חי הנושא את עצמו. והרוצה יתקשר או יבוא לישיבה לבקר(ברוכים הבאים). מס’ הטל’ שלי? המייל? אין בכך כל בעיה מבחינתי מי שרוצה(אני לא רואה סיבה טובה מספיק) מוזמן להתקשר. לשלוח מייל בשמחה. כתבת שמותר לקחת תשלום על ללמד מקרא שזה מוסכם… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  נוריאל

בס”ד
רק להוסיף נתון חשוב כדי שהקוראים לא יתבלבלו, רוב המחברים שמודעים לרשת האינטרנט כשמרגישים שהם מיצו את המכירות שלהם ולפעמים כבר בהתחלה! אכן משחררים את הpdf שלהם על אף שכתבו שהזכויות שמורות! ראה בhebrewbooks ספרים כאלה למכביר. גם בספרים שיצאו בשנה זו.
וכן לא שמענו מעולם שמחבר פנה לבתי משפט בעניין זה(מה גם שאסור לפנות לבתי משפט לא דתיים) לכן המשפט “כל הזכויות שמורות”, בעולם התורני הוא לא איום, אלא יותר הודאה ובקשה מהקורא שיכבד ויהיה מודע להשקעה וההוצאה הכספית הרבה ולא יפגע במחבר. ובאמת די בזה.

דוד
3 years ago

מפעילי האתר, עלומי השם ונוריאל היקרים (בהנחה שאלה הם אישיויות נפרדים)! שניכם מתפרצים דלתיים פתוחות. את מה שמפעילי האתר, עלומי השם משתדל להוכיח נאמר בסרטון פעמיים. בקיצור, אבל נאמר – פעם ראשונה משנייה 52 עד דקה 1.04 ופעם נוספת בסיכום מדקה3.58 עד דקה 4.02 מפעילי האתר, עלומי השם מתקשים או לא רוצים להבחין בין מושגים כמו אבסולוטי וחד גווני. כמובן שלא המספר הוא בעיה, 7, 70, 49 – לרוב באים במובן “הרבה”. “האמירה שלך שהדת היא אמת אבסולוטית, לא יכולה לגרום לכך שלא יהיו ספקות ואפשרויות רבות לפרש ולהבין” – זה נכון עובדתית הבעיה היא היחס לעובדה זו. העניין הוא… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד אין לי בעיה שתאשים אותי שאני מצוות האתר יהא חלקי עמהם אמן. (תגובתך זו מלמדת משהו על מסקנותיך וכושר שיפוטך. אתה מאשים את הב”י כשקרן כמי שהתיר כביכול לקבל שכר על לימוד תורה בשביל להתיר לעצמו (בעוד הוא מסתמך על הרמב”ם שמסתמך על הגמרא ראה להלן)וכדו’ אתה מאשים את הרמח”ל בחוסר הגינות ועוד ועוד(ואני מציע לך לראות את התייחסותי בתאריך 16 ביוני 22:45 לעניין הרמח”ל וסיפרו סדר וויכוח שהראתי שהינך טועה גם הסברתי למה נראה לעין כל שכלל לא קראת את הספר ואע”פ כן אתה מתיימר על פיו לקרוא לרמח”ל לא הגון)כאשר אין לך כלל כל ביסוס לטענותיך.. ועכשיו… Read more »

אשכנזי
אשכנזי
3 years ago

ירחם השם עליכם בעלי האתר, עם אלו טענות ואנשים אתם צריכים להתמודד… השם ישלח לו רפואה במהרה, עוד בגלגול זה.

נוריאל
נוריאל
3 years ago

בס”ד לגבי כל הזכויות שמורות, מה שכתוב מה אני בחינם אף אתם בחינם מדובר על לימוד תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב כמו שפסק הרמב”ם פרק א הלכה ז מהילכות תלמוד תורה. ויש להוסיף שגם בתורה שבעל פה לא מוטל על המלמד לכתוב כמו שחילק נכון בשו”ת מעיין אומר חלק י’. ולכן על הכתיבה זכותו לדרוש כסף. גם לא מוטל על אותו מחבר ללמד אף אחד אלא הוא מפרסם את כתביו ומי שרוצה קונה. גם יש דינא דמלכותא דינא, גם כידוע בכל מקח וממכר יש נוהג. והנוהג כבר שאסור. ועוד, הרי הרמב”ם מכר את ספריו לא? וכמו שמשלמים על גוף… Read more »

דוד
3 years ago

כיוון שבדיון זה השגתי למעשה הודאה בעניינים העקרוניים לי הגיע זמן לסכם. ובכן: א. מפעילי האתר, עלומי השם, לא רואים פסול עקרוני בהחדרה לדת ישראל חידושים, תוך רמיזה להסתייגות אפשרית מחידושים “שליליים”. מבחינתי זה מספיק ודי. הבהרה, דת, להבדיל מתחומי עיסוק אנושי אחר, טוענת להיותה אמת אלוקית, אבסולוטית באשר על כן כל המחדש כבוראה לו אלוהים בצלם דמות איוולתו. ב. מפעילי האתר, עלומי השם, מודים שאין לרעיון הגלגול “מסורת” במובנו הקלסי של המילה – ” משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים…” ג. דרך לאמת רעיון הגלגול (ייתכן כפיצוי להעדר המסורת במובנה הקלסי) המוצע על ידי… Read more »

דוד
3 years ago

עימות זה נוצר ביוזמת אחד הצופים שלי שהזמינו. כל אשר פורסם אצלכם פורסם בערוץ היוטיוב ויפורסם קרוב באתרינו. בהעדר תגובתכם סכמתי את העניין כך – בעניין “עימות עם אנשים שלמדו את הנושא”. לאחר עימות ניתן לסכם: א. “אנשים שלמדו את הנושא” לא הוסיפו שום דבר על הנאמר כאן על ידי מגני הגלגול חובבים שהגיבו כאן. ב. “אנשים שלמדו את הנושא” מודים בלי בושה שרעיון הגלגול הוא חידוש. יותרה מזה אין שום פסול לחדש חידוש כלשהו. ג. לטענתם כל חידוש שיקבל תמיכה של הרבה חכמים כאילו היה חלק ממסורת. ד. “חכמים” באמת הם אלה שהוכרו כחכמים, אין צורך בתוצאות מעשיות של… Read more »

יוסף יצחק
יוסף יצחק
3 years ago

באמת לא ברור מה לוחמי מלחמת תורה רוצים, אם יש להם טענה רצינית נגד הקבלה או נגד הגלגול, למה הם לא אומרים אותה, ומתווכחים כאן על שטויות כמו אולמי ורסיי וכל זה.

נוריאל
נוריאל
3 years ago

מה הם רוצים? הם דרדעים והם לא נספרים ולא נשמעים ולא מקובלים בחברה, ולכן הם משתלחים לכל עבר כדי להישמע ולהיות על המפה ולהצדיק את דרכם. באותה מידה שהם טוענים שהב”י ואחרים מרמים ח”ו עפ”ל(וכל זה בגלל שהם האמינו בזוהר, הרי טיעון ענייני לא הביאו לנו, רק גיבובי שטויות וטענות ללא בסיס) היה ניתן ליטעון על הרמב”ם(שהוא חשוב גם אצלהם) שלא הביא מקורות לדבריו כי היה ח”ו נוכל ורצה שלא יוכלו להשיב על רמאויותיו.(אבל שוב כיוון שהוא אצלהם חשוב אז הוא כביכול ניצל מחיציהם) והנה הם באו לפה בקול ענות גבורה, אחרי זה כבר קול ענות חלושה ועכשיו אפילו קול… Read more »

דוד
3 years ago

“אין שום קריטריון מיוחד, מלבד לנסות לבחון עד כמה שידינו מגעת מה נכון ומה לא. ודוקא משום שאין ולא יתכן איזה כלל סודי בזה, מה שקובע הוא הסכמת רוב החכמים. החכם הוא מי שאנשים מכירים בחכמתו” – ברור לך שיצרת כאן הצדקה מעגלית? לא? מסביר לאט : ברור לך שלא כולם מכירים בחכמת אדם שאתה מכיר? לדוגמה אני? תקפוץ לומר – מעוט אתה. וכי אתה רוב? הלא רב העם בזים בז לחכמך? על כורחה לא “אנשים” התכוונת אלא “אנשי שלמינו”. מה קיבלנו? “אין שום קריטריון מיוחד, מלבד לנסות לבחון עד כמה שידי אנ”ש מגעת מה נכון … מה שקובע הוא… Read more »

דוד
3 years ago

“האם בעיניך אמיתי = פופולארי, או להיפך” – גם אמתי יכול להיות פופולרי, אך בהעדר הגדרה מי ואיך קובע “אמתי” מה הוא, ה”פופולרי” הוא המשמעות החיובית למחצה היחידי שניתן לייחס, משמעות שלילי בהעדר הסבר מי ואיך קובע זה “מה שבא לי”. לימדתי עליך זכות. “לא יצרתי שום סמכות לפי הצדקה מעגלית, קרא מה שכתבתי. יצרתי סמכות שבנויה על הכרה בלי שום קשר לסמכות התורה שבכתב או הלכה למשה מסיני.” – מיצוין. ישר כוח על הכינות. ” תמיד צריכים לחזור לשאלה מי נתן לחכמים את הסמכות והתשובה יסודה בהכרה.” – כלומר, החכם הוא מי שאתה ושכמותך הכירו בו כ”חכם” – הבנתי… Read more »

דוד
3 years ago

קיוויתי שכבר הגענו להבנה בדבר נזק באריכות דברים… ” כלומר אם נראה לנו שהחידוש נכון אנחנו מאד שמחים לשמוע אותו ומכירים טובה למי שלימד אותו. ואם נראה לנו שאינו נכון – לא תודה” – זאת אומרת שכל דבר חדש יכול להתקבל לתוך אמונת ישראל ובלבד ש”יראה לנו לנכון”, כלומר יהיה מספיק פופולרי? הבנתי נכון? “טענתך שבשביל שסמכות חכמים תהיה מבוססת ולא מעגלית, היא תצטרך לסמוך על מקור חיצוני, לא פותרת שום בעיה, שכן מהיכן סמכותו של המקור החיצוני?” 1. אז אתה מודה שיצרת סמכות לפי הצדקה מעגלית, כשל לוגי מהמפורסמים. 2. אני כתבתי “מקור סופי” ואתה מייחס לי “חיצוני”. טעית… Read more »

דוד
3 years ago

לאן אני חותר? לאמת כמובן, לבירור עמדתך. “עד עתה לא ראיתי כאן סיבה למגבלות על חדושים, מלבד עצם הצורך בבחינת טיבם” – טוב מאוד, האם נא תוכל לציין מה הם קנה מידה לבחון את אותו טיב? ” הסמכות של גדולי תורה נובעת מעצם גדולתם בתורה. הידיעה על גדולתם בתורה נוצרת ע”י הכרה של חכמים רבים מאד”. – יצרת כאן כשל לוגי הידוע בכינוי הסבר מעגלי או הצדקה מעגלית. אלא אם סמכותם והכרת חכמתם של ה” חכמים רבים מאד” תבוא מ 1. מקור שאינו גדולי תורה. 2. מקור זה הוא סופי, שאם לא כן יהיה זה כשל לוגי אחר – יצירת… Read more »

דוד
3 years ago

בְּרֹ֣ב דְּ֭בָרִים לֹ֣א יֶחְדַּל פָּ֑שַׁע וְחֹשֵׂ֖ךְ שְׂפָתָ֣יו מַשְׂכִּֽיל משלי פ’ י:יט קהלת פ’ ה:ב כִּ֛י בָּ֥א הַחֲל֖וֹם בְּרֹ֣ב עִנְיָ֑ן וְק֥וֹל כְּסִ֖יל בְּרֹ֥ב דְּבָרִֽים כשכתבת “כתבי אר”י התכוונת כתבי אנשים אחרים שמייחסים לו את אשר ערכו? כי לאר”י עצמו לא ידוע אף ספר. “. במקום לראיין אותי, פשוט תגיד איזו בעיה אתה מוצא בגלגולים, מלבד זה שהרעיון לא נראה לך” 1. משתמע מדבריך אלה שאתה כלל לא מניח אפשרות שסך דברך יכולים להשפיע כל עיקר? כתבתי – אני בורר את עמדתך. 2. צטט נא מדברי שכולם לפניך או מהאתר שלי מלחמת תורה משהו שמשמעתו – ” איזו בעיה אתה מוצא בגלגולים,… Read more »

דוד
3 years ago

האין ביכולך לבטה את אותם טענות\רעיונות\ראיות יותר קצר? א. בעניין המינות וחידושים. לא הבנת אותי. איני מנסה להוכיח לך דבר. רק בורר את עמדתך. לשיטתך אין שום מגבלות על חידושים בדת. הבנתי נכון? ב. כדי להמעיט בבירורים. תן נא הגדרה מה נידרש מהמידע כלשהי כדי שתקרא “יגיע במסורת”. וכיוון שהזכרת, בבקשה ממך, הגדרה נוספת “יגיע במסורת סוג ב” כל זה כדי שנחסוך במלל. ועוד דבר לשם אותה מטרה – שאלה : מקובלים אשר נותנים עצות מעשיות על סמך גלגולים. עצות מסוג “כדי להצליח בעסקים, זיווג, ילדים וכו’ צריך אתה לעשות כך וכך” נוכלים או לא? אדחה דיון עד קבלת תשובתך.… Read more »

נוריאל
נוריאל
3 years ago

קראתי שוב ושוב ולא הבנתי מה רצונך לטעון כלפי הרמח”ל? בזמנו היה מקובל לכתוב ספרים בכמה סגנונות, בדרך שירה, בדרך של פרקים וכן בדרך של ויכוח. ועוד. זו לא איזה תוכנית זדונית של מישהו פשוט זה מה שאהבו וכל מחבר רצה שיקראו את ספריו וכתב בהתאם. למשל הכוזרי הוא ספר שהתפרסם מאוד וגם שם הויכוח לא הכי מושלם לו באמת היו מתווכחים עם כומר או פילוסוף כנראה הויכוח היה ארוך יותר. אבל זו לא מטרת הספר אלא ללמד בדרך שילמדו. אגב מה שכתבת שהויכוח הוא בין שכלתן(מעין רמב”ם) לחסיד(מקובל) הוא לא נכון. הויכוח הוא בן שכלתן(אדם של חקירות שמשקיע אך… Read more »

דוד
3 years ago
Reply to  נוריאל

נוריאל. אכן. אפשר למנות כמה וכמה ספרים שנכתבו בסגנון זה. הרמח”ל לא המציא את הסגנון. סגנון זה נוח מאוד לצורך בירור עניין שבמחלוקת. נוח גם למחבר וגם לקורא. רק בעיה אחד קטנה – המחבר כאן מציג שתי הצדדים מנוגדים ומנהל כביכול וויכוח ביניהם, כאשר צד אחד זה למעשה הוא. לכן, במצב כזה, עליו להציג עמדת בר שיח בצורה סופר הוגנת. ורמח”ל עשה הפוך. דברים שהוא הכניס בפי הבר פלוגתא הם לא אופייניים לבר פלוגתא ואף מטופשים. הוא לא הציג את עמדתו בצורה הוגנת ולכן במקרה זה עצם עריכת ספר בסגנון זה יצר הטעיה. וגם כאן, באתר זה, דברי נערכו במוצהר.

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

בס”ד שמע נא, כל הספרים שבסגנון הנ”ל בנויים כך, לא תמצא בהם שיח אמיתי כי זו לא המטרה, הרמח”ל דוחה את טענות השכלתן בויכוח בדיוק כמו שהוא דוחה את הטענות במסילת ישרים רק ששם אין מי שטוען אותם. ידידי, קשה להרבה אנשים לקרוא, ואם משהו נכתה בצורה של שיח זה מעניין אף אחד שקונה ספר כזה לא באמת מצפה לשמוע את טענות הצד השני לאשורם, הוא רוצה לשמוע את דעתו של הכותב ותו לא. גם היום יש מונולוגים כאלה ברחבי האינטרנט שאנשים כותבים מעיין דייון דמיוני וכך זה מעניין לקרוא אף אחד לא חושב שבזה מסתכמת כל דעתו של הצד… Read more »

דוד
3 years ago

סלח לי שכחתי . רמח”ל. אתה צודק, פשוט אין לי סרטון עליו. אבל “מסילת מישרים סדר וויכוח” מספיק טוב. מה גם, שיש לא עוד ספר עם וויכוח “ערוך” באותה מידה של הגינות. שכחתי מה שמו, עם תתעקש אמצא, אבל די בטוח שאתה יודע.

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  דוד

קראתי שוב ושוב ולא הבנתי מה רצונך לטעון כלפי הרמח”ל? בזמנו היה מקובל לכתוב ספרים בכמה סגנונות, בדרך שירה, בדרך של פרקים וכן בדרך של ויכוח. ועוד. זו לא איזה תוכנית זדונית של מישהו פשוט זה מה שאהבו וכל מחבר רצה שיקראו את ספריו וכתב בהתאם. למשל הכוזרי הוא ספר שהתפרסם מאוד וגם שם הויכוח לא הכי מושלם לו באמת היו מתווכחים עם כומר או פילוסוף כנראה הויכוח היה ארוך יותר. אבל זו לא מטרת הספר אלא ללמד בדרך שילמדו. אגב מה שכתבת שהויכוח הוא בין שכלתן(מעין רמב”ם) לחסיד(מקובל) הוא לא נכון. הויכוח הוא בן שכלתן(אדם של חקירות שמשקיע אך… Read more »

דוד
3 years ago

“רק מזכיר, שאם מישהו רוצה מאד לראות את לשונך הזהב ימצאנו בערוץ המקביל” – ממש לקחת את זה בחשבון מראש? נו באמת. כאמור, אני לא מוחק או עורך דברים שכוונו להעליב אותי כי אמינות עדיפה עלי משמירת כבודי. ומה שקול שלך? אתה הרי הבנת מטרת שאלה על יש”ו, אז למה לענות בסעיפים טכניים? נניח שדוגמה זו לא הכי מתאימה, הרי לא חסר דוגמאות. ככה – האם יש חידוש כזה שיחשב מבחינתך מינות? אם כן מה הגדר. לדוגמה. בזמנו של שבתאי צבי לא היה אף רב ידוע שיצאה נגדו, ובכלל, הוא הוכר ככוזב לא בהתאם לדבריו או מעשיו, אלא בגלל שסולטן… Read more »

דוד
3 years ago

תקציר תשובה של בעלי הגלגול. בשונה ממנהגי עד כה אגיב על טענה במקומה ולא ברצף לפי סעיפים. א. מכיון שנאלצתי למחוק משפטים כמו “משלמים לך יותר כסף על כל מלה שאתה מוסיף”, כבר ניתנה רשות למשחית להשחית…ערכנו וקיצרנו כלל התגובה וסגנונה. ואם אינך נוהג כך בערוץ היוטיוב שלך ומאפשר תגובות מזלזלות – זה עניינך. תשובה (גם לסעיף יז.) – חוץ מספר “מסילת ישרים” הנפוץ קיים גם ספר המוכר הרבה פחות “מסילת ישרים סדר ויכוח”. שזה למעשה אותו ספר בנוסף פרק אחד מקדים. פרק זה בנוי כוויכוח בין “שכלתן”(רמבמיסט יענו) ל”חסיד”(מקובל). טענות שה”שכלתן” של רמח”ל טוען לטעמי פתיים, ההנחות שה”שכלתן” “נאלץ”… Read more »

דוד
3 years ago

הקדמה. אילו בדברי הסבר לצורך בעריכת דברי כתבתה ” התגובה …נכתבה ___ בגסות רוח ולכן לא נותרה לי ברירה אלא לערכה…” בלבד – לא היה לי פתחון פה. אלא שהסגרת את כמגמתך האמתית בהוספת מילה ” בעילגות” – “התגובה … נכתבה בעילגות וגסות רוח ולכן…”. האתה תידרש לשמירת צחות לשוני? הלא דברי, הבלתי נכונים לדעתך, ראוי להם גם להישמע בעילגות? פן יתקבלו על לבם של הבלתי מנוסים? לשאלתך אם הייתי מאפשר לאיזו מקובל להעלות בערוץ שלי דברי לגלוג עלי – התשובה היא כן. כנס נא לערוץ יוטיוב שלי ותמצא המון דברי לגלוג ואף קללות וגדופים. למעשה המקובלים לא מגיבים אחרת.… Read more »

רפאל
רפאל
3 years ago

אבל להיות שהם התכוונו לעולם הבא או תחיית המתים

בלי שם
בלי שם
3 years ago

בקדמוניות הוא כותב “פרושים טוענים שיש בנשמות כוח אלמוות ושיש שכר ועונש תחת האדמה וכו’ נשמות אחדות נדונות למאסר עולם ולאחדות ניתנת האפשרות לשוב לתחיה” (תרגום של שליט ספר 18) לפי זה השארתו של רפאל נראית נכונה כי זה לעומת זה ומילים “גוף אחר” ניתנות לפירושים. בפרט שרעיון גלגול לא הוזכר במקורות תלמודיים

דוד
3 years ago

. תקציר תשובה על תגובתנו האחרונה שנתקבלה הוא: אנו מרשים לעצמינו לערוך תגובת “מלחמת תורה”. (הרוצה לראות את התגובה מקורית יצמא אותה בכתובת שמתחת לסרטון המדובר ביוטיוב שיחה של דוד החקיין . לשם מועתקת כל התכתובת מכאן, אגב גם אתם מוזמנים להעתיק את הדיון לשם) א-א. לדעתנו הטענה היחידה היא “”אני לא מבין מה התועלת בגלגול, ולכן לא מקבל את הרעיון”. זה טענה לגיטימית, אך להבנתנו טענה זו = “אני לא מבין” א – ב. כיוון שלא נתן להוציא מחז”ל (וכנראה הכוונה גם לתורה או מסורת ישראל בכללותה – הערה שלי) התייחסות לכל עניין רשאים אנו לחדש את אשר חסר… Read more »

רפאל
רפאל
3 years ago
רפאל
רפאל
3 years ago

קטע של יוספוס פלביוס בו הוא מסביר את אסכולת הפרושים (חז”ל):
““משתי האסכולות האחרות שהזכרתי קודם לכן נחשבים הפרושים כאנשים המפרשים את החוקים בדיוק הרב ביותר וכאסכולה המנהיגה… הם סבורים שנפש האדם אינה מתכלה, אך רק
*נפשות הטובים עוברות לגוף אחר*
ואילו נפשות הרשעים מתייסרות בעונש נצחי”.
(מלחמות היהודים, ספר שני)

נוריאל
נוריאל
3 years ago

חיפשתי בגוגל ומצאתי במאמר הזה:
https://www.academia.edu/6519676/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%96_%D7%9C
את הציטוט הנ”ל והמקור צויין וז”ל:”מלחמת היהודים ב, 163, אולמן תשע עמ’ 234″

ובמאמר הזהhttps://rsc.yschool.co.il/articles/4308-1083531033.pptx צוטט המקור כך:
יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים ברומאים, הוצאת כרמל, 2009, עמ’ 234(נראה לפי העמוד שזה אותו מקור).

אליהוא
אליהוא
3 years ago
Reply to  רפאל

זה שיוסיפוס מחלק בין הטובים והרשעים, לא כל כך מתאים לרעיון כפי שהוא מובא בגוף המאמר.
למשל, הרמבן מייחס את הענין ליבום יהודה את תמר, להביא את נפשות ער ואונן, שנאמר עליהם ‘רע בעיני ה’

זלמן
זלמן
3 years ago

תסתכל באתר שלהם שיש להם התכתבויות עם הרבה רבנים וכולם הפסיקו את ההתכתבות באמצע כי לא היה להם מה לענות, עוד מעט תורכם

נוריאל
נוריאל
3 years ago
Reply to  זלמן

בס”ד
“וַיֹּאמֶר אֵין קוֹל עֲנוֹת גְּבוּרָה וְאֵין קוֹל עֲנוֹת חֲלוּשָׁה קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי שֹׁמֵעַ”(שמות לב, יח).

דוד
3 years ago

התגובה של מכון “מלחמת תורה” נכתבה בעילגות וגסות רוח ולכן לא נותרה לי ברירה אלא לערכה, תוכן הדברים כך הוא: א. טענתך שאין אפשרות להוכיח דעות אחרות של חז”ל היא בבחינת תמות נפשי עם פלשתים. אבל לפחות את הדעות הללו ניתן להוכיח שחז”ל סוברים, ואילו את הגלגול לא ניתן להוכיח שהם סוברים. ב. מחקרים שמוכיחים את הגלגול, לטענתכם, אינם חלק מתורת משה. ג. דבר שלא חייבים להאמין בו, אפשר לקבלו אם יש בו תועלת, אבל לא הצבעתם על התועלת שבגלגול. ד. לא כל העוסק ברוחניות הוא נוכל רק אם הוא עושה זאת תמורת תשלום. ה. העובדה שליבוביץ הגיע למחוזות לא… Read more »

זלמן
זלמן
3 years ago

הדרדעים יהודים כשרים?
הבד”ץ פסקו שיינם יין נסך ולאיש הזה יש סרט בשם “איך יודעים שהבית יוסף שיקר”

דוד
3 years ago

התגובה ארוכה כאורך הגלות. וזאת תמצית: א. בכל התשובה אין אף צל ניסיון להוכיח שגלגול אכן קיים. בסך הכול סך משמעות התשובה היא שטיעוני הסרטון נגד הגלגול לא מספיק משכנעים. ב. עורכי הסרטון הם דרדעים – חסידי רמב”ם ורס”ג. ג. כבר בתחילה של תשובה מחברה מודה ” …נכון שאין חובה להאמין בגלגולים…” ד. כמו שנטען בסרטון שאמונת הגלגול בא מיוון הודו וכאלה גם דעות הרמב”ם הושפעו מפילוסופיה יוונית ה. אכן בספר איוב אין זכר לגלגול אבל גם להישארות הנפש ותחיית המתים אין בו זכר. ו. טענת הסרטון שאמונת הגלגול סותרת עמדת היהדות אודות שכר ועונש ו\או בחירה חופשית מבוססת על… Read more »

רפאל
רפאל
3 years ago

שלום לצוות האתר,
מה אתם אומרים על הסרטון הזה?

https://youtu.be/NgyqLaEywew

106
0
Would love your thoughts, please comment.x