1

שאלה: האם דברי חז”ל שנשים מתות בשעת לידתן בגלל איסור נדה שגויים?

שאלה: מה המשמעות של דברי חז”ל שנשים מתות בשעת לידתן על איסור נדה? הרי בזמננו נשים בכלל לא מתות בשעת לידתן, למעט מקרים חריגים, ואילו את מצוות נדה שומרות פחות ופחות? נראה שחז”ל פשוט הסבירו תופעה שראו, אבל האמת היא שסיבת המוות היתה זיהומים וחוסר ידע רפואי.

תשובה: חז”ל אמרו “על שלשה דברים נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר” (משנה שבת לא:).

ההסבר למאמר זה, מובא שם בגמרא “מאי שנא בשעת לידתן, אמר רבא נפל תורא חדד לסכינא”, כלומר, כשהשור שוכב קל לשחטו, “הואיל ואיתרע מזלה מזומנת פורענותה לבא” (רש”י שם לב.). לפי העיקרון שנזכר בחז”ל בהרבה מקומות שבשעת סכנה השטן מקטרג, העובר תחת קיר נטוי מזכירין לו עוונותיו (ר”ה טז:).

ולכן, בזמנם באמת לידה נחשבה לסכנה גדולה ואחוז גדול מהיולדות היו מתות למרבה הצער, עקב התנאים הסניטריים וחוסר הידע כמו שכתב, ולכן באותם זמנים היו מזכירים להן עוונותיהן, והמצוות שהנשים מופקדות עליהן הן הזכות שיכולה להציל אותן, או להיפך חלילה, לסכן אותן. כיום הלידה במקרה והיא נעשית בקרבת מיכשור רפואי וידע מודרני, אינה בגדר סכנה. אבל עדיין ישנן סכנות רבות החל מתאונות דרכים וכלה במחלות חשוכות מרפא, וכשאדם מגיע לשעת סכנה, חלק ממה שקובע את גורלו הוא זכויותיו, גם היום יש מצוות מיוחדות לנשים ומצוות מיוחדות לאנשים, וכל אחד יכול להתחזק במצוות המוטלות עליו, בכדי לצלוח את שעות הסכנה.